Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Словения

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици словенски вече са преведени.

Настоящият раздел ви представя преглед на съдебната система в Словения.


Организация на правосъдната система — съдебна система

Всички съдилища в Република Словения са обикновени съдилища и действат в съответствие с принципите на конституционност, независимост и върховенство на закона.

Видове съдилища — кратко описание

Единната съдебна система се състои от съдилища с обща и специална компетентност.

  • Съдилищата с обща компетентност включват 44 районни, 11 окръжни и 4 апелативни съдилища и Върховния съд.
  • Специализираните съдилища включват 3 съдилища по трудовоправни спорове, един съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (който се произнася по трудовоправни спорове и спорове, свързани със социалното осигуряване) и административния съд, който осигурява правна защита по административноправни спорове и има статута на апелативен съд.

Държавната прокуратура заема специално място в съдебната система, тъй като е независим държавен орган, но също така е и част от изпълнителната власт. Главният прокурор се назначава от Народното събрание.

Конституционният съд е най-висшият съдебен орган за защита на конституционността, законността, правата на човека и основните свободи. Той има правомощието да обезсилва действията на законодателната власт като анулира (отменя) даден законодателен акт или част от законодателен акт.

Конституционните съдии се назначават от Народното събрание след предложение на президента на Републиката. Избират се девет съдии за срок от девет години без възможност за продължаване на мандата им. Никой държавен орган няма правото да се намесва в дейността или решенията на съдиите от конституционния, специализираните и обикновените съдилища.

Бази данни с правна информация

Повече информация за съдилищата в Словения може да намерите на Връзката отваря нов прозорецофициалния уебсайт на Върховния съд на Република Словения.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебни органи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/11/2016