Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Sloveenia

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: sloveeni keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia kohtusüsteemist.


Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Kõik Sloveenia Vabariigi kohtud on tavakohtud ja tegutsevad kooskõlas põhiseaduslikkuse, sõltumatuse ja õigusriigi põhimõtetega.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Ühtne kohtute süsteem koosneb üldise ja eripädevusega kohtutest.

  • Üldkohtute hulka kuuluvad 44 kohalikku, 11 ringkonna- ja 4 kõrgemat kohut ning ülemkohus.
  • Erikohtute hulka kuuluvad 3 töökohut, 1 töö- ja sotsiaalkohus ja 1 kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (mis lahendab tööalaseid ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid vaidlusi) ning halduskohus, mis osutab õiguslikku kaitset haldusküsimustes ja millel on kõrgema kohtu staatus.

Riigiprokuratuuril on kohtusüsteemis eriline koht – ta tegutseb sõltumatu ametkonnana, kuid on samas ka võimu täidesaatva haru osa. Riigi peaprokuröri nimetab ametisse Rahvusassamblee.

Põhiseaduskohus on kõrgeim kohtuorgan, mis kaitseb põhiseaduslikkust, õiguspärasust, inimõigusi ja põhivabadusi. Põhiseaduskohtul on volitused tühistada seadusandja tegevusi, tühistades (pannes kõrvale) seaduse või osa sellest.

Põhiseaduskohtu kohtunikud nimetab ametisse Rahvusassamblee pärast ettepaneku saamist Vabariigi Presidendilt. Üheksa kohtunikku valitakse üheksa-aastaseks ametiajaks ilma tagasivalimise võimaluseta. Ühelgi riigiasutusel ei ole volitusi sekkuda Põhiseaduskohtu, erikohtute või üldkohtute töösse või kohtunike otsustesse.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet Sloveenia kohtute kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi kohtute veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi Konstitutsioonikohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 02/11/2016