Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Slovenien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till slovenska är dock redan färdig.

Här får du en överblick över domstolssystemet i Slovenien.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Alla domstolar i Slovenien är reguljära domstolar och bedriver sin verksamhet i enlighet med principen om författningsenlighet respektive oberoende samt rättsstatsprincipen.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Det samlade domstolssystemet omfattar såväl allmänna som specialiserade domstolar:

  • De allmänna domstolarna utgörs av 44 lokala domstolar, 11 distriktsdomstolar, 4 högre domstolar samt högsta domstolen.
  • Specialdomstolar är 3 arbetsdomstolar, 1 arbets- och socialdomstol, 1 högre arbets- och socialdomstol (som avgör i arbetsrättsliga och sociala ärenden). Hit räknas också författningsdomstolen som tillvaratar rättigheter i författningsärenden och har ställning som högre domstol.

Åklagarmyndigheten intar en särställning inom rättsväsendet, eftersom den är en självständig statlig myndighet, men också ingår i den verkställande makten. Högsta åklagaren utnämns av nationalförsamlingen.

Författningsdomstolen är den högsta domstolen när det gäller att skydda författningsenlighet, lagenlighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den har befogenhet att ogiltigförklara den lagstiftande maktens åtgärder genom att upphäva (åsidosätta) en lag eller en del av en lag.

Författningsdomarna utnämns av nationalförsamlingen efter förslag från republikens president. Nio domare väljs på nio år, utan möjlighet till omval. Inget statligt organ har befogenhet att blanda sig i det arbete eller de beslut som utförs av domarna vid författningsdomstolar, specialdomstolar och allmänna domstolar.

Rättsdatabaser

Läs mer om Sloveniens domstolar på högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella webbplats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterrättsinstanser


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 02/11/2016