Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Słowacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono przegląd informacji o systemie sądownictwa na Słowacji.


Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości w Republice Słowackiej sprawują sądy powszechne i Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowackiej.

W Republice Słowackiej władzę sądową sprawują niezawisłe i bezstronne sądy. Na wszystkich szczeblach sądownictwo jest niezależne od innych krajowych organów.

Za administrację sądów odpowiedzialni są prezesi poszczególnych sądów.

Administracja sądów

W Republice Słowackiej administracja sądów należy, w zakresie określonym prawem, do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej oraz prezesa sądu, który jest statutowym organem sądu. W zakresie określonym przez prawo sąd jest również zarządzany przez dyrektora administracyjnego sądu.

Rodzaje sądów – krótki opis

Sądy powszechne

 • sądy rejonowe (okresné súdy ) (54);
 • sądy okręgowe (krajské súdy) (8);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej;
 • szczególny sąd karny (Špecializovaný trestný súd).

Hierarchia sądów

Zgodnie z ustawą nr 757/2004 (Zbierka zákonov) o sądach , która wprowadza również zmiany do innych ustaw:

 1. sądy rejonowe orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, chyba że przepisy o postępowaniu sądowym stanowią inaczej;
 2. sądy rejonowe rozpoznają sprawy z zakresu prawa wyborczego, jeżeli przewiduje tak ustawa szczególna;
 3. sądy okręgowe orzekają jako sądy drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych, w których w pierwszej instancji orzekały sądy rejonowe;
 4. przepisy o postępowaniu sądowym określają, w jakich sprawach cywilnych i karnych sądy okręgowe rozpoznają sprawy jako sądy pierwszej instancji;
 5. sądy okręgowe orzekają w sprawach administracyjnych w pierwszej instancji, chyba że ustawa szczególna stanowi inaczej;
 6. sądy okręgowe działają i orzekają w innych sprawach, jeżeli tak stanowią ustawy szczególne (ustawa nr 166/2003 (Zbierka zákonov) o ochronie prywatności przed bezprawnym użyciem urządzeń informatycznych i o zmianie niektórych ustaw; ustawa o ochronie przed podsłuchem).
 7. Sąd Najwyższy rozpoznaje:
  • zwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów okręgowych i szczególnego sądu karnego;
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych, sądów okręgowych, szczególnego sądu karnego i Sądu Najwyższego
  • spory o właściwość rzeczową pomiędzy sądami i organami administracji rządowej; oraz
  • przekazuje sprawy do rozpoznania do innego sądu niż sąd właściwy, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego;
  • orzeka w innych sprawach, jeżeli wymaga tego ustawa albo umowa międzynarodowa.

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem.

Sąd Najwyższy dba również o jednolitą wykładnię i spójne stosowanie przepisów prawa i innych powszechnie obowiązujących przepisów:

 • poprzez swoje orzecznictwo;
 • poprzez przyjmowanie opinii mających na celu ujednolicenie wykładni ustaw i innych powszechnie obowiązujących przepisów;
 • poprzez publikację prawomocnych orzeczeń sądowych o zasadniczym znaczeniu w „zbiorze opinii” Sądu Najwyższego oraz orzeczeń sądów Republiki Słowackiej.

Prawnicze bazy danych

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020