Προθεσμίες των διαδικασιών

Εάν εμπλέκεστε σε αστική διαφορά και θεωρείτε ότι ίσως πρέπει να κινήσετε δικαστικές διαδικασίες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποια προθεσμία για την άσκηση αγωγής.

Όλα τα σύγχρονα νομικά συστήματα στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των 27 κρατών μελών προβλέπουν τον χρονικό περιορισμό των αστικών απαιτήσεων. Οι νόμοι που διέπουν τις προθεσμίες παραγραφής ή τις αποσβεστικές προθεσμίες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τη διάρκεια των προθεσμιών, τον ακριβή χρόνο έναρξης μιας προθεσμίας και την πράξη ή το συμβάν που αναστέλλει ή διακόπτει την προθεσμία. Το δίκαιο που διέπει την απαίτηση διέπει επίσης την περίοδο παραγραφής που επηρεάζει την απαίτηση.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.