Μικροδιαφορές

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αποσκοπεί στην απλούστευση και την επιτάχυνση της εκδίκασης διασυνοριακών αξιώσεων ύψους έως 5.000 EUR.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών παρέχεται στους διαδίκους ως εναλλακτική των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Απόφαση που εκδίδεται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.

Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχουν συνταχθεί τυποποιημένα έντυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ σε όλες τις γλώσσες. Για την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει να συμπληρωθεί το «έντυπο Α». Τυχόν υπάρχοντα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ., θα πρέπει να επισυναφθούν στο έντυπο.

Το έντυπο Α πρέπει να αποσταλεί στο δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία. Μόλις το δικαστήριο παραλάβει το έντυπο της αγωγής, πρέπει να συμπληρώσει το τμήμα του «εντύπου απάντησης» που συμπληρώνεται από το δικαστήριο. Μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του εντύπου της αγωγής, το δικαστήριο θα πρέπει να επιδώσει αντίγραφό του, μαζί με το έντυπο απάντησης, στον εναγόμενο. Ο εναγόμενος έχει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τμήμα στο έντυπο απάντησης. Το δικαστήριο πρέπει να αποστείλει στον ενάγοντα αντίγραφο της τυχόν απάντησης μέσα σε 14 ημέρες.

Μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της απάντησης του εναγομένου (εάν υποβληθεί τέτοια), το δικαστήριο πρέπει είτε να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη μικροδιαφορά, είτε να ζητήσει εγγράφως περαιτέρω στοιχεία από οποιονδήποτε διάδικο, είτε να καλέσει τους διαδίκους σε προφορική ακρόαση. Στην περίπτωση της διεξαγωγής προφορικής ακρόασης, δεν είναι αναγκαία η εκπροσώπηση από δικηγόρο, ενώ, εάν το δικαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, η ακρόαση θα πρέπει να διεξαχθεί μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης.

Με τη βεβαίωση που εκδίδεται από το δικαστήριο (η οποία μπορεί να χρειαστεί να μεταφραστεί στη γλώσσα του άλλου κράτους μέλους) και αντίγραφο της απόφασης, η απόφαση είναι εκτελεστή σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Μοναδικός λόγος για τον οποίο μπορεί να απορριφθεί η εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος είναι να αντιφάσκει η απόφαση προς άλλη απόφαση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Η εκτέλεση διεξάγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η απόφαση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 - ενοποιημένη έκδοση της 14ης Ιουνίου 2017  PDF (1915 Kb) el

Οδηγός χρηστών για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών PDF (1854 Kb) el

Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών PDF (2178 Kb) el

Ενημερωτικό γράφημα για καταναλωτές PDF (110 Kb) el

Φυλλάδιο για επαγγελματίες του νομικού κλάδου PDF (565 Kb) el

Φυλλάδιο για επιχειρήσεις PDF (242 Kb) el

Εργαλειοθήκη Web — πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Μικροδιαφορές – κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.