Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Αν μια εταιρεία ή ένας επιχειρηματίας περιέλθει σε οικονομική δυσχέρεια ή αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της/του, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες σε κάθε χώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνολικά, με τη συμμετοχή όλων των πιστωτών (δηλαδή αυτών στους οποίους οφείλονται χρήματα).

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας διαφέρουν ανάλογα με τους στόχους τους:

Εταιρείες

  • Αν η εταιρεία μπορεί να σωθεί ή η επιχείρηση είναι βιώσιμη, μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση των χρεών της (συνήθως σε συμφωνία με τους πιστωτές). Ο στόχος είναι η διαφύλαξη της επιχείρησης και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.
  • Αν η επιχείρηση δεν μπορεί να σωθεί, η εταιρεία θα πρέπει να εκκαθαριστεί («πτωχεύει»).
Επιχειρηματίες
  • Οι επιχειρηματίες μπορούν συνήθως να υποβάλουν αίτηση για εφαρμογή διαδικασίας που περιλαμβάνει συγκροτημένο σχέδιο αποπληρωμής των χρεών τους και απαλλαγή από τα χρέη μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (3 χρόνια, συνήθως). Έτσι, δεν υφίστανται προσωπική πτώχευση και μπορούν να αναλάβουν άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα στο μέλλον.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν δρομολογηθούν επίσημα οι διαδικασίες, οι πιστωτές δεν μπορούν πλέον να προβούν σε ατομικές ενέργειες για να διεκδικήσουν τα ποσά που τους οφείλονται. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πιστωτών και η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Οι πιστωτές, για να πληρωθούν, πρέπει να αποδείξουν τις απαιτήσεις τους, είτε στο δικαστήριο είτε στο όργανο (κατά κανόνα, διαχειριστή ή εκκαθαριστή) που έχει την ευθύνη για την εξυγίανση ή την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον οφειλέτη.

Διασυνοριακή αφερεγγυότητα (κανόνες της ΕΕ)

Οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας που αφορούν εταιρείες ή επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία ή υποθέσεις σε διάφορες χώρες μπορούν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ – και συγκεκριμένα τοv κανονισμό 2015/848 (εδώ παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας του).

Έντυπα που αναφέρονται στον κανονισμό 2015/848

Εθνικές διαδικασίες

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεσμος

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.