Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διεθνής δικαιοδοσία - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Άνευ αντικειμένου.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Εισαγωγή

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του βελγικού νομικού συστήματος, τα ερωτήματα 1 και 2.1. πρέπει να συνεξεταστούν για λόγους σαφήνειας.

Καταρχάς πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της καθ' ύλην αρμοδιότητας και της κατά τόπον (εδαφικής) αρμοδιότητας.

Κάθε αγωγή έχει ένα αντικείμενο και σε πολλές περιπτώσεις αφορά και κάποιο χρηματικό ποσό. Ο νομοθέτης καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της καθ' ύλην αρμοδιότητας διευκρινίζοντας τη φύση και την αξία της αγωγής που μπορεί να εκδικάσει το δικαστήριο.

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο η καθ' ύλην αρμοδιότητα περιγράφεται στην απάντηση στα ερωτήματα 1 και 2.1.

Τα δικαστήρια δεν είναι αρμόδια για το σύνολο της βελγικής επικράτειας. Η νομοθεσία έχει διαιρέσει τη χώρα μας σε δικαστικές περιφέρειες (καντόνια, διαμερίσματα κ.λπ.). Κάθε δικαστήριο είναι αρμόδιο μόνο για τη δικαστική του περιφέρεια. Αυτό ονομάζεται κατά τόπον (ή εδαφική) αρμοδιότητα και περιγράφεται στην απάντηση στο ερώτημα 2.2.

Πλήρης αρμοδιότητα: το πρωτοδικείο (rechtbank van eerste aanleg).

Το πρωτοδικείο έχει «πλήρη αρμοδιότητα». Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με άλλα δικαστήρια, το πρωτοδικείο μπορεί να εκδικάζει όλες τις υποθέσεις, περιλαμβανομένων και των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων.

Το άρθρο 568 του Δικαστικού Κώδικα (Gerechtelijk Wetboek/Code judiciaire) ορίζει ότι το πρωτοδικείο επιλαμβάνεται όλων των υποθέσεων άσκησης αγωγής, εξαιρουμένων των αγωγών που υποβάλλονται απευθείας στο Εφετείο και στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Κατά συνέπεια, το πρωτοδικείο διαθέτει πλήρη αρμοδιότητα υπό όρους, στον βαθμό που ο εναγόμενος μπορεί να επικαλεσθεί την αναρμοδιότητα του πρωτοδικείου βάσει της ειδικής αρμοδιότητας άλλου δικαστηρίου. Εξάλλου, το πρωτοδικείο διαθέτει επίσης ορισμένες αποκλειστικές αρμοδιότητες. Ορισμένα είδη διαφορών πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτοδικείο ακόμη και αν το ποσό της διαφοράς είναι κατώτερο των 2 500 ευρώ, όπως οι αγωγές που αφορούν την προσωπική κατάσταση.

Τα άλλα δικαστήρια

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των άλλων δικαστηρίων, καθώς και σύντομη περιγραφή της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους.

α) Ειρηνοδικείο (Vrederechter/Justice de paix)

Σύμφωνα με το άρθρο 590 του Δικαστικού Κώδικα, στη γενική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου εμπίπτουν όλες οι απαιτήσεις ποσού κατώτερου των 2 500 ευρώ, εξαιρουμένων των υποθέσεων που υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου. Εκτός από αυτή τη γενική αρμοδιότητα, το ειρηνοδικείο διαθέτει επίσης ορισμένες ειδικές αρμοδιότητες (βλέπε άρθρα 591, 593 και 594 του Δικαστικού Κώδικα) και αποκλειστικές αρμοδιότητες (άρθρα 595 και 597 του Δικαστικού Κώδικα) ανεξάρτητα από το ποσό της απαίτησης. Οι εν λόγω ειδικές αρμοδιότητες αφορούν, για παράδειγμα, υποθέσεις μίσθωσης, συνιδιοκτησίας, δουλείας και διατροφής. Το ειρηνοδικείο είναι επίσης αρμόδιο για πράξεις υιοθεσίας και ένορκες βεβαιώσεις. Οι επείγουσες απαλλοτριώσεις και επιθέσεις σφραγίδων υπάγονται επίσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου.

β) Πταισματοδικείο (Politierechtbank/tribunal de police)

Σύμφωνα με το άρθρο 601α του Δικαστικού Κώδικα το πταισματοδικείο εκδικάζει κάθε αγωγή που αφορά ζημία η οποία προέκυψε από τροχαίο ατύχημα, ανεξαρτήτως ποσού. Πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα.

γ) Εμποροδικείο (Rechtbank van koophandel/tribunal de commerce)

Σύμφωνα με το άρθρο 573 του Δικαστικού Κώδικα το εμποροδικείο κρίνει σε πρώτο βαθμό τις διαφορές μεταξύ εμπόρων που αφορούν πράξεις οι οποίες, κατά τον νόμο, θεωρούνται εμπορικές και δεν εμπίπτουν στη γενική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου ή του πταισματοδικείου.

Επίσης είναι δυνατόν για κάποιον που δεν είναι έμπορος και ασκεί αγωγή κατά εμπόρου να επιλέξει την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον εμποροδικείου, αλλά ένας έμπορος δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία κατά μη εμπόρου ενώπιον του εμποροδικείου. Επιπλέον, το εμποροδικείο εκδικάζει διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές και γραμμάτια όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 500 ευρώ.

Πέραν αυτών των γενικών αρμοδιοτήτων, το εμποροδικείο διαθέτει επίσης διάφορες ειδικές και αποκλειστικές αρμοδιότητες. Οι ειδικές αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 574 του Δικαστικού Κώδικα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις διαφορές εμπορικών εταιρειών και τις αγωγές σχετικά με τη θαλάσσια και εσωτερική ναυσιπλοΐα. Το άρθρο 574 παράγραφος 2 του Δικαστικού Κώδικα περιγράφει την αποκλειστική αρμοδιότητα του εμποροδικείου: αγωγές και οι διαφορές που απορρέουν άμεσα από πτωχεύσεις και δικαστικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 8ης Αυγούστου 1997 περί πτωχεύσεων και του νόμου της 31ης Ιανουαρίου 2009 περί της συνέχειας των επιχειρήσεων, και των οποίων τα στοιχεία επίλυσης περιλαμβάνονται στο ειδικό δίκαιο που διέπει το καθεστώς των πτωχεύσεων και των δικαστικών διακανονισμών.

δ) Πρωτοβάθμιο εργατοδικείο (Arbeidsrechtbank/tribunal du travail)

Το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο είναι το κύριο έκτακτο δικαστήριο και διαθέτει κατεξοχήν ειδικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές, οι οποίες περιγράφονται στα άρθρα 578 και εξής του Δικαστικού Κώδικα, αφορούν:

 • εργασιακές διαφορές,
 • διαφορές σχετικά με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες,
 • διαφορές σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση.

Το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, που καθορίζεται από τους προβλεπόμενους νόμους και κανονισμούς στα άρθρα 578 έως 582, καθώς και από τον νόμο σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης ορισμένων κοινωνικών νόμων, και όσον αφορά απαιτήσεις σχετικές με καθεστώτα διαχείρισης χρεών.

ε) Πρόεδροι πρωτοβάθμιων δικαστηρίων – διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

Τα άρθρα 584 έως και 589 του Δικαστικού Κώδικα ορίζουν ότι οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (πρωτοδικείο, εμποροδικείο και πρωτοβάθμιο εργατοδικείο) είναι αρμόδιοι, σε όλες τις επείγουσες υποθέσεις, να διατάσσουν προσωρινά μέτρα σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις είναι επείγουσες και τα μέτρα είναι αποκλειστικά προσωρινού χαρακτήρα και δεν θίγουν την τελική απόφαση επί της υπόθεσης. Ορισμένα παραδείγματα είναι η διαταγή ειδικευμένης έρευνας, η αίτηση ακρόασης μάρτυρα κ.λπ.

στ) Δικαστής κατασχέσεων (Beslagrechter/Juge des saisies) (βλέπε άρθρο 1395 του Δικαστικού Κώδικα)

Όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με μέτρα συντηρητικής κατάσχεσης και με τρόπους εκτέλεσης, καθώς και με παρεμβάσεις του αρμόδιου γραφείου αξιώσεων διατροφής κατά την έννοια του νόμου της 21ης Φεβρουαρίου 2003 για την ίδρυση γραφείου αξιώσεων διατροφής στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Οικονομικών, εκδικάζονται από τον δικαστή κατασχέσεων.

ζ) Δικαστής ανηλίκων (Jeugdrechter/Juge de la jeunesse)

Παρότι οι κοινότητες (δηλαδή τα ομόσπονδα κράτη της Βελγικής Ομοσπονδίας) είναι αρμόδιες για την προστασία των νέων, η οργάνωση των δικαστηρίων ανηλίκων αποτελεί ακόμη ομοσπονδιακή αρμοδιότητα που διέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των νέων (Federale Wet betreffende de Wet op de Jeugdscherming) της 8ης Απριλίου 1965. Το δικαστήριο ανηλίκων αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου που εστιάζει στην έκδοση μέτρων προστασίας των νέων. Επιπλέον, το δικαστήριο ανηλίκων είναι αρμόδιο για ορισμένες αστικές υποθέσεις, όπως η επικύρωση της υιοθεσίας, οι διαφορές μεταξύ γονέων όσον αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επίσκεψης κ.λπ.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Το βελγικό νομικό σύστημα βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης επιλογής του ενάγοντος. Ο γενικός κανόνας προβλέπεται στο άρθρο 624 παράγραφος 1 του Δικαστικού Κώδικα. Συνήθως, ο ενάγων ασκεί την αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου στον τόπο κατοικίας του εναγομένου ή στον τόπο κατοικίας ενός εκ των εναγομένων.

Τι συμβαίνει εάν ο εναγόμενος είναι νομικό πρόσωπο; Ο τόπος κατοικίας νομικού προσώπου είναι ο τόπος της έδρας του, δηλαδή της διοικητικής έδρας της επιχείρησης.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

Κυρίως κείμενο (στοίχιση στα αριστερά).

Να εισαχθεί η απάντηση εδώ. Να μην τροποποιηθεί το στυλ και το μέγεθος γραμματοσειράς.

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ενάγων έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σε άλλο δικαστήριο. Αυτή η δυνατότητα περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 624 παράγραφοι 2 έως 4 του Δικαστικού Κώδικα. Πέραν του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου κατοικίας ενός εκ των εναγομένων, ο ενάγων μπορεί να επιλέξει:

 • το δικαστήριο του τόπου στον οποίο γεννώνται οι επίδικες ενοχές, ή μία από αυτές, ή στον οποίο εκτελούνται, εκτελέστηκαν ή πρέπει να εκτελεστούν
 • το δικαστήριο του τόπου κατοικίας που επιλέχθηκε για την εκτέλεση της πράξης
 • το δικαστήριο του τόπου στον οποίο ο δικαστικός επιμελητής ομίλησε στον ίδιο τον εναγόμενο, εάν ούτε ο εναγόμενος ούτε, κατά περίπτωση, κάποιος από τους εναγομένους έχει κατοικία στο Βέλγιο ή στο εξωτερικό.

Επιπλέον, το νομικό σύστημα δέχεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων, κατά τόπον αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο του τόπου στον οποίο είναι εκτελεστή η απόφαση.

Όσον αφορά τη διατροφή, το άρθρο 626 του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι οι αγωγές διατροφής που απαριθμούνται στο άρθρο 591 παράγραφος 7 μπορούν να υποβάλλονται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος (πρόκειται για τον γονέα που δικαιούται την καταβολή διατροφής).

Ωστόσο, οι διατάξεις των άρθρων 624 και 626 είναι συμπληρωματικής φύσεως και οι διάδικοι μπορούν να παρεκκλίνουν. Ως εκ τούτου, σε κάθε διαφορά οι διάδικοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία περί δικαιοδοσίας, δυνάμει της οποίας ενδεχόμενη διαφορά μπορεί να εκδικασθεί μόνο από συγκεκριμένα πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Υπάρχουν, εντούτοις, ορισμένες εξαιρέσεις από αυτή τη γενική αρχή της ελεύθερης επιλογής.

Για παράδειγμα, ο νομοθέτης προβλέπει ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο ενάγων δεν έχει επιλογή. Αυτές οι περιπτώσεις απαριθμούνται ειδικότερα στα άρθρα 627 έως 629 του Δικαστικού Κώδικα. Σχετικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση διαφοράς που αφορά σύμβαση εργασίας (άρθρο 627 παράγραφος 9): αρμόδιο είναι το δικαστήριο της τοποθεσίας του ορυχείου, του εργοστασίου, του χώρου εργασίας, της αποθήκης, του γραφείου και, γενικά, του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης, του τόπου άσκησης του επαγγέλματος ή του τόπου άσκησης της δραστηριότητας της εταιρείας, της ένωσης ή του οργανισμού.
 • Όταν πρόκειται για αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού βάσει συγκεκριμένων περιστατικών ή για την αίτηση μετατροπής του δικαστικού χωρισμού σε διαζύγιο (άρθρο 628 παράγραφος 1), αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας συζυγικής κατοικίας ή της κατοικίας του αιτούντος.

Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής. Το άρθρο 630 του Δικαστικού Κώδικα ορίζει άλλωστε ότι, μετά τη γένεση της διαφοράς, οι διάδικοι μπορούν, βάσει συμφωνίας, να παρεκκλίνουν από τα νομικά μέτρα. Ωστόσο, τυχόν συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από τη γένεση της διαφοράς είναι αυτοδικαίως άκυρες.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται επακριβώς στα άρθρα 631 έως 633 του Δικαστικού Κώδικα, ένα μόνο δικαστήριο διαθέτει αποκλειστικά την κατά τόπον αρμοδιότητα. Επομένως, ο ενάγων δεν έχει καμία επιλογή και δεν μπορεί να συναφθεί καμία συμφωνία περί δικαιοδοσίας ούτε πριν ούτε μετά τη γένεση της διαφοράς. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

 • Πτώχευση (άρθρο 631 παράγραφος 1 του Δικαστικού Κώδικα): αρμόδιο είναι το εμποροδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο έμπορος έχει την κύρια εγκατάστασή του -ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του- την ημέρα κήρυξης της πτώχευσης ή της προσφυγής στο δικαστήριο. Δευτερεύουσα πτώχευση: αρμόδιο είναι το εμποροδικείο που βρίσκεται στη δικαστική περιφέρεια στην οποία ο πτωχεύσας έχει την εν λόγω εγκατάσταση. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγκαταστάσεις, αρμόδιο είναι το πρώτο δικαστήριο στο οποίο ασκείται προσφυγή.
 • Δικαστικός διακανονισμός (άρθρο 631 παράγραφος 2 του Δικαστικού Κώδικα): αρμόδιο είναι το εμποροδικείο που βρίσκεται στη δικαστική περιφέρεια στην οποία ο οφειλέτης έχει την κύρια εγκατάστασή του -ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του- την ημέρα της υποβολής αίτησης δικαστικού διακανονισμού.
 • Διαφορές που αφορούν την εφαρμογή του φορολογικού νόμου (άρθρο 632): αρμόδιος είναι ο δικαστής της έδρας του Εφετείου στη δικαστική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το γραφείο όπου έγινε ή πρέπει να γίνει η είσπραξη του φόρου ή, εάν η διαφορά δεν σχετίζεται με την είσπραξη φόρου, στη δικαστική περιφέρεια του οποίου είναι εγκατεστημένη η αρμόδια φορολογική και τελωνειακή διοικητική αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη απόφαση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαδικασία διεξάγεται στη γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο του Eupen.
 • Αγωγές που αφορούν συντηρητική κατάσχεση και τρόπους εκτέλεσης (άρθρο 633): αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της κατάσχεσης, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη στον οποίο γίνεται κατάσχεση. Εάν η κατοικία του εν λόγω οφειλέτη βρίσκεται στο εξωτερικό ή είναι άγνωστη, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης της κατάσχεσης (βλέπε επίσης: άρθρο 22 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις).
2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες των άρθρων 624 και 626 είναι συμπληρωματικής φύσεως και οι διάδικοι μπορούν, ως εκ τούτου, να παρεκκλίνουν. Για κάθε διαφορά, οι διάδικοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία περί δικαιοδοσίας, δυνάμει της οποίας ενδεχόμενη διαφορά μπορεί να εκδικασθεί μόνο από συγκεκριμένα πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 627 έως 629 του Δικαστικού Κώδικα, συμφωνία περί δικαιοδοσίας δεν μπορεί να συναφθεί πριν από τη γένεση της διαφοράς. Ωστόσο, από το άρθρο 630 μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η σύναψη συμφωνιών περί δικαιοδοσίας επιτρέπεται μετά τη γένεση της διαφοράς.

Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 631 έως 633 του Δικαστικού Κώδικα, δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών περί δικαιοδοσίας.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Η απάντηση στο παρόν ερώτημα περιλαμβάνεται στην απάντηση στα ερωτήματα 1 και 2.

Σύνδεσμοι

Σχετικά άρθρα του Δικαστικού Κώδικα: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

 • Πατήστε στην επιλογή «Belgische wetgeving > Geconsolideerde Wetgeving en wetgevingsindex / Législation belge > Législation consolidée et index législatif» (Βελγική νομοθεσία > Κωδικοποιημένη νομοθεσία και νομοθετικό ευρετήριο)
 • από τον σύνδεσμο «Juridische aard/Nature juridique» (Νομική φύση) επιλέξτε «Gerechtelijk Wetboek/Code judiciaire» (Δικαστικός Κώδικας).
 • Στο πεδίο «Woord(en)/Mot(s)» (Λέξη(-εις)) πληκτρολογήστε: «624».
 • Επιλέξτε «Opzoeking/Recherche» (Αναζήτηση)
 • και κατόπιν «Lijst/Liste» (Κατάλογος).

* Πατήστε στην επιλογή «Blader door juridische onderwerpen in onze A-Z index/Parcourir les sujets juridiques dans l’index de A à Z» (Αλφαβητικό ευρετήριο θεμάτων δικαιοσύνης).

* Επιλέξτε «Bevoegdheid van de rechtbanken/Cours: compétence» (Δικαστήρια: αρμοδιότητα).

Βοήθεια για την αναζήτηση του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

 • Πατήστε στον σύνδεσμο «Territoriale bevoegdheid/Compétence territoriale» (Κατά τόπον (εδαφική) αρμοδιότητα).

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2015