Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisdikcija - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

1 Ar turėčiau kreiptis į bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą (pavyzdžiui, darbo teismą?)

N. d.

2 Kai byla teisminga bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismams (t. y. tokias bylas nagrinėti kompetentingiems teismams), kaip žinoti, į kurį teismą kreiptis?

2.1 Ar bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismai skirstomi į žemesnės ir aukštesnės instancijos teismus (pavyzdžiui, apylinkės teismai priskiriami prie žemesnės, o apygardos teismai – prie aukštesnės instancijos teismų) ir jeigu taip, kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Įvadas

Atsižvelgiant į savitus Belgijos teisės sistemos ypatumus, į 1 ir 2.1 klausimus dėl aiškumo turime atsakyti kartu.

Pirmiausia reikėtų absoliučią jurisdikciją (kartais vadinamą ir materialine jurisdikcija) atskirti nuo teritorinės jurisdikcijos.

Kiekvienas reikalavimas turi objektą, o daugeliu atvejų – ir piniginę vertę. Teisės aktų leidėjas, nustatydamas absoliučios jurisdikcijos taikymo sritį, nurodo reikalavimų, kuriuos teismui leidžiama nagrinėti, pobūdį ir vertę.

Absoliuti jurisdikcija aprašoma šiame informacijos rinkinyje atsakant į 1 ir 2.1 klausimus.

Teismai kompetentingi ne visoje teritorinėje Belgijos jurisdikcijoje. Teisės nuostatomis mūsų šalis padalyta į teritorines jurisdikcijas (parajonius, rajonus ir kt.). Kiekvienas teismas kompetentingas tik savo teritorijoje. Tai suvokiama kaip teritorinė jurisdikcija. Šis dalykas aprašytas atsakyme į 2.2 klausimą.

Visiška jurisdikcija: pirmosios instancijos teismas (ol. rechtbank van eerste aanleg).

Pirmosios instancijos teismas turi visišką jurisdikciją. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, kitaip nei kiti teismai, gali nagrinėti visas bylas, įskaitant priklausančiąsias kitų teismų jurisdikcijai.

Teismų kodekso (ol. Gerechtelijk Wetboek) 568 straipsnyje nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėja visus reikalavimus, išskyrus tuos, kurie teikiami tiesiogiai apeliaciniame teisme ir kasaciniame teisme. Todėl pirmosios instancijos teismas turi sąlyginę visišką jurisdikciją. Visiška jurisdikcija yra sąlyginė todėl, kad atsakovas gali teigti, jog teismas neturi jurisdikcijos, nes konkrečią jurisdikciją turi kitas teismas. Pirmosios instancijos teismas taip pat turi tam tikrą išimtinę kompetenciją. Tam tikri ginčai turi būti nagrinėjami šiame teisme, net jeigu reikalavimo vertė yra mažesnė nei 2 500 EUR, pavyzdžiui, su asmens statusu susiję reikalavimai.

Kiti teismai.

Kitų teismų sąrašas bus pateiktas toliau, kartu su trumpu jų absoliučios jurisdikcijos aprašymu.

a) Taikos teismas (ol. Vrederechter)

Pagal Teismų kodekso 590 straipsnį taikos teismo bendrajai jurisdikcijai priklauso visi mažesnės nei 2 500 EUR vertės reikalavimai, išskyrus konkrečiai priskirtuosius kitam teismui. Taikos teismui priskirta ne tik ši bendroji jurisdikcija, bet ir tam tikri specialūs įgaliojimai (žr. Teismų kodekso 591, 593 ir 594 straipsnius) ir išimtiniai įgaliojimai (Teismų kodekso 595 ir 597 straipsniai), kad ir kokia būtų reikalavimo suma. Šių specialių įgaliojimų pavyzdžiai – ginčai, susiję su išperkamąja nuoma, bendrąja nuosavybe, servitutais ir išlaikymo įmokomis. Taikos teismas taip pat kompetentingas parengti įvaikinimo liudijimus ir rašytinius patvirtinimus. Skubūs nusavinimo veiksmai ir antspaudavimas taip pat priklauso išimtinei taikos teismo kompetencijai.

b) Policijos teismas (ol. Politierechtbank)

Pagal Teismų kodekso 601a straipsnį policijos teismas nagrinėja visus kompensacijų reikalavimus, kylančius iš kelių eismo įvykio, kad ir kokia būtų suma. Tai – išimtiniai įgaliojimai.

c) Prekybos teismas (ol. Rechtbank van koophandel)

Pagal Teismų kodekso 573 straipsnį prekybos teismas pirmąja instancija nagrinėja prekybininkų tarpusavio ginčus, susijusius su veiksmais, kurie pagal įstatymą laikomi prekybos veiksmais ir nepriklauso bendrajai taikos teismo ar policijos teismų jurisdikcijai.

Prekybininku nelaikomas asmuo, inicijuojantis procesą prieš prekybininką, taip pat turi galimybę pasirinkti, ar pradėti bylą prekybos teisme, tačiau prekybininkas negali prekybos teisme pradėti proceso prieš prekybininku nelaikomą asmenį. Prekybos teismas taip pat svarsto ginčus, susijusius su vekseliais ir skolos raštais, kai reikalavimas yra didesnis nei 2 500 EUR.

Be šių bendrųjų įgaliojimų, prekybos teismas turi tam tikrų specialiųjų ir išimtinių įgaliojimų. Specialieji įgaliojimai išvardyti Teismų kodekso 574 straipsnyje. Jie, inter alia, apima ginčus dėl prekybos įmonės ir reikalavimus, susijusius su ekspedijavimu ir ekspedijavimu šalies viduje. Teismų kodekso 574 straipsnio 2 dalyje aprašyta išimtinė prekybos teismo jurisdikcija: reikalavimai ir ginčai, tiesiogiai kylantys iš bankroto ir teisminio reorganizavimo proceso, kaip numatyta 1997 m. rugpjūčio 8 d. Bankroto įstatymo ir 2009 m. sausio 31 d. Verslo subjektų tęstinumo įstatymo nuostatose, o informacija šiems ginčams nagrinėti išdėstyta specialiajame įstatyme, taikomame bankroto sistemai ir teisminio reorganizavimo procesams.

d) Darbo teismas (flam. Arbeidsrechtbank)

Darbo teismas yra pagrindinis specialusis teismas ir daugiausia turi specialiuosius įgaliojimus. Šie įgaliojimai aprašyti Teismų kodekso 578 ir paskesniuose straipsniuose:

 • darbo ginčai;
 • su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinėmis ligomis susiję ginčai;
 • su socialine apsauga susiję ginčai.

Darbo teismas turi išimtinę jurisdikciją taikyti administracines sankcijas, nustatytas 578–582 straipsniuose nurodytuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, įstatyme dėl administracinių baudų tam tikrų socialinių įstatymų pažeidimų atveju ir dėl reikalavimų, susijusių su skolų administravimo schemomis.

e) Pirmininkaujantys teisėjai. Preliminarus procesas

Teismų kodekso 584–589 straipsniuose nurodyta, kad teismuose (pirmosios instancijos teisme, prekybos teisme ir darbo teisme) pirmininkaujantys teisėjai yra kompetentingi visose skubiose bylose skelbti laikinas nutartis klausimais, priklausančiais jų teismo jurisdikcijai. Būtina sąlyga – bylos turi būti skubios, o nutartis – tik laikina, nedaranti poveikio pačiai bylai. Pavyzdžiai – skirti ekspertizę, nurodyti apklausti liudytojus ir kt.

f) Turto arešto teismas (ol. Beslagrechter) (žr. Teismų kodekso 1395 straipsnį)

Turto arešto teisme teikiami visi reikalavimai, susiję su turto areštu, skiriamu prieš teismui priimant sprendimą, vykdymo užtikrinimo priemonėmis ir Išlaikymo reikalavimų tarnybos intervencija, kaip nurodyta 2003 m. vasario 21 d. įstatyme dėl Išlaikymo reikalavimų tarnybos prie FPS Finance įsteigimo.

g) Nepilnamečių bylų teismas (ol. Jeugdrechter)

Nors jaunimo apsaugos bylose kompetentingos bendrijos (t. y. Belgijos Federacijos narės), nepilnamečių bylų teismų veiklos organizavimas vis tiek priklauso Federacijos kompetencijai ir yra reglamentuojamas 1965 m. balandžio 8 d. Federaliniu jaunimo apsaugos įstatymu (ol. Federale Wet betreffende de Wet op de Jeugdscherming). Nepilnamečių bylų teismas yra pirmosios instancijos teismo padalinys, nagrinėjantis tik jaunimo apsaugos bylas. Nepilnamečių bylų teismas taip pat kompetentingas nagrinėti tam tikras civilines bylas, pvz., dėl įvaikinimo patvirtinimo, tėvų ginčus dėl tėvų pareigų vykdymo, teisės bendrauti su vaiku ir kt.

2.2 Teritorinis teismingumas (byla teisminga miesto A ar miesto B teismui?)

2.2.1 Bendroji teritorinio teismingumo taisyklė

Belgijos teisės sistema veikia ieškovo pasirinkimo laisvės principu. Bendroji taisyklė išdėstyta Teismų kodekso 624 straipsnio 1 dalyje. Ieškovas paprastai pradeda bylą atsakovo gyvenamosios vietos arba vieno iš atsakovų gyvenamosios vietos teisme.

Kas būna tuo atveju, kai šis atsakovas yra juridinis asmuo? Juridinio asmens buveinė yra jos pagrindinio biuro, t. y. administracinės būstinės, iš kurios valdoma įmonė, vieta.

2.2.2 Bendrosios taisyklės išimtys

-
2.2.2.1 Kada galiu pasirinkti, į kurį teismą kreiptis: į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą) ar kitą teismą?

Tam tikrais atvejais ieškovas turi galimybę pradėti procesą kitame teisme. Tai aprašyta, inter alia, Teismų kodekso 624 straipsnio 2–4 dalyse. Ieškovas gali pasirinkti ne tik atsakovo ar vieno iš atsakovų gyvenamosios vietos teismą, bet ir:

 • vietos, kurioje atsirado ginčo objektu esančios pareigos arba viena iš jų, arba vietos, kurioje šios pareigos yra, buvo ar turėtų būti atliktos, teismą;
 • prašymui įgyvendinti pasirinktos gyvenamosios vietos teismą;
 • vietos, kurioje teismo antstolis asmeniškai kalbėjosi su atsakovu, teismą, jeigu atsakovas ar atitinkamais atvejais vienas iš atsakovų neturi gyvenamosios vietos Belgijoje ar užsienyje.

Teisės sistemoje taip pat daroma prielaida, kad preliminaraus proceso atveju teritorinę jurisdikciją turi vietos, kurioje turi būti vykdomas sprendimas, teismo pirmininkaujantis teisėjas.

Išlaikymo klausimais Teismų kodekso 626 straipsnyje numatyta, kad su išlaikymu susiję reikalavimai, kaip nurodyta 591 straipsnio 7 dalyje, gali būti pateikti atsakovo (tai – vienas iš tėvų, turintis teisę gauti išlaikymo įmokas) gyvenamosios vietos teisme.

Tačiau 624 ir 626 straipsnių nuostatos yra papildomo pobūdžio ir proceso šalys gali nuo jų nukrypti. Taigi proceso šalys gali susitarti dėl jurisdikcijos kiekvienam ginčui, o tai reiškia, kad bet kuris ginčas pirmąja instancija gali būti pateiktas nagrinėti tik konkrečiuose teismuose.

Tačiau esama kelių šio esminio pasirinkimo laisvės principo išimčių.

Pavyzdžiui, teisės aktų leidėjas išdėsto tam tikrus atvejus, kuriais ieškovas pasirinkimo neturi. Šie atvejai konkrečiai išvardyti Teismų kodekso 627–629 straipsniuose. Jų pavyzdžiai:

 • Su darbo sutartimis susijusiuose ginčuose (627 straipsnio 9 dalis) kompetentingas teismas yra vietos, kurioje yra kasykla, gamykla, darbo vieta, sandėlys, biuras, ir apskritai vietos, kurioje vykdoma įmonės veikla, profesinė veikla arba partnerystės, asociacijos ar organizacijos veikla, teismas.
 • Prašymams nutraukti santuoką arba pradėti teisiškai gyventi skyrium remiantis tam tikrais faktais arba prašymui pakeisti teisinio gyvenimo skyrium statusą santuokos nutraukimu (628 straipsnio 1 dalis) kompetentingas teismas yra paskutinės sutuoktinių gyvenamosios vietos arba atsakovo gyvenamosios vietos teismas.

Tačiau šiais atvejais pasirinkimo laisvė taip pat nėra visiškai apribota. Bet kuriuo atveju Teismų kodekso 630 straipsnyje numatyta, kad kilus ginčui proceso šalys gali tarpusavio susitarimu nukrypti nuo įstatymo nuostatų. Tačiau bet kokie susitarimai, sudaryti prieš kylant ginčui, yra niekiniai ir pagal įstatymą negalioja.

2.2.2.2 Kada turiu kreiptis ne į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą), o į kitą teismą?

Tam tikrais Teismų kodekso 631–633 straipsniuose konkrečiai aprašytais atvejais išimtinę teritorinę jurisdikciją turi tik vienas teismas. Taigi ieškovas neturi pasirinkimo ir dėl jurisdikcijos negalima susitarti nei prieš kylant ginčui, nei jam kilus. Tai – toliau nurodyti atvejai:

 • Bankrotas (Teismų kodekso 631 straipsnio 1 dalis): teritorinėje jurisdikcijoje, kurioje yra prekybininko pagrindinė buveinė tą dieną, kurią skelbiamas bankrotas arba pateikiamas reikalavimas, arba, jei tai juridinis asmuo – registruota buveinė, esantis teismas. Antrinis bankrotas: teritorinėje jurisdikcijoje, kurioje yra bankrutavusio asmens atitinkamo verslo vieta, esantis prekybos teismas. Kai esama kelių verslo vietų, kompetentingas teismas yra pirmasis teismas, į kurį kreipiamasi.
 • Teisminis reorganizavimas (Teismų kodekso 631 straipsnio 2 dalis): kompetentingas yra teismas, esantis teritorinėje jurisdikcijoje, kurioje pareiškimo padavimo dieną yra skolininko pagrindinė buveinė, arba, jei tai juridinis asmuo, jo registruota buveinė.
 • Ginčai, susiję su Mokesčių įstatymo taikymu (632 straipsnis): jurisdikciją turi teismas, posėdžiaujantis buveinėje, kurioje veikia apeliacinis teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje yra buveinė, iš kurios renkamas ar turėtų būti renkamas mokestis, arba, kai ginčas nesusijęs su mokesčio rinkimu, – kurio jurisdikcijoje įsteigta ginčytiną sprendimą priėmusi Mokesčių ir muitų administracija. Tačiau kai procesas vykdomas vokiečių kalba, vienintelę jurisdikciją turi Epeno pirmosios instancijos teismas.
 • Reikalavimai, susiję su turto areštu prieš teismui priimant sprendimą ir su vykdymo užtikrinimo priemonėmis (633 straipsnis): jurisdikciją turi arešto vietos teismas, jeigu įstatyme nenumatyta kitaip. Kai turto areštą inicijuoja tretieji asmenys, kompetentingas teismas yra skolininko, kurio turtas areštuojamas, gyvenamosios vietos teismas. Kai skolininko, kurio turtas areštuojamas, gyvenamoji vieta yra užsienyje arba ji nežinoma, kompetentingas teismas yra turto arešto vykdymo vietos teismas (taip pat žr. 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 22 straipsnio 5 dalį).
2.2.2.3 Ar šalys gali pasirinkti teismą, kuris paprastai nebūtų kompetentingas nagrinėti bylą?

Kaip jau minėta, 624 ir 626 straipsnių nuostatos yra papildomo pobūdžio ir proceso šalims leidžiama nuo jų nukrypti. Proceso šalys gali susitarti dėl jurisdikcijos kiekvienam ginčui, o tai reiškia, kad bet kuris ginčas pirmąja instancija gali būti pateiktas nagrinėti tik konkrečiuose teismuose.

Teismų kodekso 627–629 straipsniuose aprašytais atvejais negalima susitarti dėl jurisdikcijos, kol nekilo ginčas. Vis dėlto iš 630 straipsnio galima daryti išvadą, kad kilus ginčui tokie susitarimai leidžiami.

Teismų kodekso 631–633 straipsniuose aprašytais atvejais jokių susitarimų dėl jurisdikcijos sudaryti neleidžiama.

3 Kai byla teisminga specializuotiems teismams, kaip sužinoti, į kurį teismą reikėtų kreiptis?

Atsakymas į šį klausimą pateikiamas atsakyme į 1 ir 2 klausimus.

Nuorodos

Atitinkami Teismų kodekso straipsniai: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė valstybinė teisingumo tarnyba

 • spustelėkite „Consolidated legislation“;
 • iš „Legal nature“ pasirinkite „Judicial Code“;
 • į „Word(s)“ įveskite: „624“;
 • spustelėkite „Retrieve“;
 • spustelėkite „List“;

* spustelėkite „The A to Z of Justice“;

* pasirinkite „Courts: jurisdiction“.

Pagalba ieškant teismo, turinčio teritorinę jurisdikciją: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė valstybinė teisingumo tarnyba

 • spustelėkite „Territorial jurisdiction“.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2015