Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kompetence

På grundlag af EU-retlige regler afgøres det, hvilken domstol der skal behandle en sag, hvis begge parter i en tvist anlægger en sag i forskellige EU-lande.


To personer fra henholdsvis Tyskland og Frankrig, der er involveret i et trafikuheld, kan f.eks. rejse erstatningskrav mod hinanden i hver deres medlemsstat.

For at undgå modstridende afgørelser er det i EU-lovgivningen fastlagt, hvilke domstole i hvilke medlemsstater der skal behandle sagen. Den generelle regel er, at en person skal sagsøges i den medlemsstat, hvor han eller hun bor. Alternativt kan andre værnetingsregler finde anvendelse i særlige tilfælde, f.eks. kan en person, der misligholder en kontrakt, sagsøges på det sted, hvor forpligtelsen i henhold til kontrakten skulle opfyldes (f.eks. på det sted, hvor de omhandlede varer skulle have været leveret). Der findes særlige regler til beskyttelse af grupper såsom forbrugere, arbejdstagere og forsikrede.

Inden for familieretten findes der også EU-regler, som fastlægger, hvor sager vedrørende skilsmisse, forældremyndighed eller underhold skal behandles.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Når du på grundlag af reglerne om kompetenceområde har fundet ud af, hvilken medlemsstat der skal behandle sagen, skal du finde den kompetente domstol.

Det Europæiske Civilretlige Atlas indeholder navne og adresser på alle domstole i medlemsstaterne, der har kompetence i civile sager og straffesager (domstole i første instans, appeldomstole osv.), samt de geografiske områder, som disse domstole dækker.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020