Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisdicţie - Ungaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

CUPRINS

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

În conformitate cu Legea privind organizarea și administrarea instanțelor, doar un singur tip de instanță specializată își desfășoară activitatea în Ungaria: instanța administrativă și de dreptul muncii care soluționează cauze în materie de litigii de muncă și cauze administrative. Cauzele, altele decât cele de dreptul muncii și cele administrative, sunt de competența instanțelor de drept comun. Chiar dacă o instanță specializată judecă această cauză, recursul nu este judecat de către o instanță specializată, ci de către o instanță de drept comun, și anume instanța regională (törvényszék) care are competență la sediul în care se află instanța administrativă și în materie de dreptul muncii.

Cauzele de competența instanțelor administrative și instanțelor de dreptul muncii includ o procedură intentată pentru revizuirea hotărârilor administrative și în materie de raporturi de muncă și raporturi juridice similare. Hotărârile administrative implicate în astfel de proceduri pot fi: hotărâri luate în cazuri oficiale de către o autoritate sau de șeful unei autorități specificate în Legea privind normele generale ale procedurii administrative; titlurile executorii emise ca urmare a unei încălcări a obligațiilor care decurg dintr-un contract oficial; deciziile statutare ale autorităților locale, precum și hotărâri ale altor organisme, organizații sau persoane care, în conformitate cu dispozițiile legislației separate, pot fi revizuite în conformitate cu normele de audiere a cauzelor administrative.

Procedurile introduse în materie de raporturi de muncă și raporturi juridice similare includ procedurile de executare a creanțelor în temeiul dreptului muncii, sau care decurg din angajarea pe o funcție de funcționar public, serviciu în cadrul guvernului și sectorului public sau un raport al membrilor cooperativelor care implică obligații de serviciu și de ocupare a forței de muncă. Creanțele în conformitate cu legea care reglementează relația dintre angajați și angajatori și direct legate de ocuparea forței de muncă pot fi, de asemenea, executate în cadrul procedurilor în materie de muncă. Competența instanțelor administrative și de dreptul muncii se extinde la hotărârile administrative luate în contextul controalelor de muncă și de siguranță la locul de muncă, hotărârile cu privire la stabilirea, participarea și competențele exercitate în cadrul Comitetului sectorial de dialog social, hotărârile administrative luate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în conformitate cu Legea privind promovarea ocupării forței de muncă și ajutoarele de șomaj, precum și revizuirea de către instanță a hotărârilor în materie de protecție socială. În aceste chestiuni, instanțele administrative și de dreptul muncii procedează în conformitate cu normele de audiere a cauzelor de contencios administrativ.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

În conformitate cu Legea privind organizarea și administrarea instanțelor, hotărârile în primă instanță sunt pronunțate de către instanțele districtuale (járásbíróság) și instanțele regionale. Toate acțiunile în justiție care nu sunt introduse la instanțele regionale conform legislației intră în competența instanțelor districtuale. Competența instanțelor regionale acoperă următoarele:

(a) acțiuni în justiție referitoare la drepturile de proprietate în cazul în care valoarea proprietății depășește 30 de milioane de forinți, cu excepția acțiunilor introduse pentru drepturi de proprietate care reies din relația matrimonială în cazul în care sunt inițiate împreună cu procedura introdusă în litigii în materie matrimonială sau în cursul acesteia;

(b) acțiuni în justiție introduse pentru a obține despăgubiri pentru daune cauzate de persoane care acționează în calitate oficială în administrația publică;

(c) litigiile privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv acțiunile pentru impunerea drepturilor și pentru cererile de decont care decurg din managementul juridic comun, precum și acțiunile în justiție privind proprietatea industrială și cauzele privind drepturile prevăzute la articolul 86 alineatele (3)-(4) din Codul civil;

(d) acțiunile în justiție referitoare la transportul internațional de mărfuri sau la contractele de transport;

(e) anumite acțiuni în justiție referitoare la societăți;

(f) anumite acțiuni în justiție privind organizațiile care nu au statutul de societăți și care sunt înregistrate la instanța regională;

(g) acțiuni în justiție introduse pentru a executa cererile legate de drepturile civile, care decurg din încălcarea drepturilor individuale, inclusiv acțiunile în justiție pentru obținerea de despăgubiri în cazul unor astfel de încălcări, dacă sunt inițiate împreună cu aceste acțiuni în instanță sau în cursul acestora;

(h) acțiuni în justiție cu privire la raportul juridic care rezultă din titlurile de valoare;

(j) acțiuni în justiție vizând obținerea de rectificări din partea presei.

Instanțele regionale nu se pronunță numai în primă instanță, ci, de asemenea, pronunță hotărâri în a doua instanță cu privire la recursuri împotriva hotărârilor instanțelor districtuale și instanțelor administrative și de dreptul muncii.

În cazurile prevăzute prin legislație, instanțele de apel regionale (ítélőtábla) se pronunță cu privire la cererile de recurs împotriva hotărârilor pronunțate de către instanțele districtuale și regionale, și judecă orice altă cauză care intră în competența lor. Instanța supremă a Ungariei este Curia din Ungaria (Kúria). Curia – în cazurile prevăzute prin lege – decide cu privire la cererile de recurs împotriva hotărârilor pronunțate de către instanțele regionale și instanțele regionale de apel și cu privire la cererile de control jurisdicțional, precum și la conflictele între decretele administrațiilor locale și alte acte legislative, și abrogă astfel de decrete. În plus, Curia stabilește orice eșec al autorităților locale de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de lege și judecă alte cauze care intră sub jurisdicția sa.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

În termeni generali, instanța în a cărei rază locuiește pârâtul are competență în toate cauzele în care competența exclusivă a unei alte instanțe nu este stabilită (competență generală). În cazul în care pârâtul nu are un loc de reședință în Ungaria, competența este stabilită în funcție de locul de ședere al pârâtului. În cazul în care locul de ședere al pârâtului este necunoscut sau este în străinătate, va fi luat în considerare ultimul său loc de reședință în Ungaria. În cazul în care acest lucru nu poate fi stabilit sau dacă pârâtul nu a avut un loc de reședință, competența va fi stabilită în funcție de locul de reședință al reclamantului sau, în lipsa acestuia, locul de ședere al acestuia. În cazul în care locul de muncă și locul de reședință nu se află în aceeași zonă geografică, la cererea pârâtului depusă cel mai târziu la prima audiere în cauza respectivă, instanța va sesiza litigiul la instanța care are competență în regiunea unde se află situat locul de muncă al pârâtului în vederea desfășurării audierii și pronunțării unei hotărâri.

În cazul în care acțiunile sunt formulate împotriva unei persoane juridice, competența generală poate fi stabilită în funcție de sediul persoanei juridice sau de sediul organului îndreptățit să o reprezinte. În caz de incertitudine, locul în care persoana juridică își desfășoară activitatea economică este considerat a fi sediul acesteia. Dacă sediul persoanei juridice este în Budapesta, dar operațiunile sale se extind pe teritoriul districtului Pest, instanța care are jurisdicție asupra districtului Pest se va ocupa de acest caz. În cazul în care persoana juridică nu are un sediu în Ungaria, competența în ceea ce privește acțiunile în justiție formulate de o persoană juridică ungară va fi stabilită în funcție de sediul persoanei juridice. În cazul în care reclamantul este o persoană fizică maghiară, competența va fi stabilită fie la locul de reședință al solicitantului sau, în lipsa acestuia, la locul de ședere al acestuia.

Atunci când se stabilește competența în acțiunile în justiție împotriva organismelor fără personalitate juridică, se aplică regulile referitoare la persoanele juridice, după caz.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În toate cazurile în care nu este stabilită competența exclusivă a unei alte instanțe, reclamantul poate, în cazul în care el sau ea dorește acest lucru, și dacă îndeplinește anumite condiții prealabile prevăzute de normele de procedură civilă, să introducă o acțiune în justiție în fața unei alte instanțe prevăzute în Normele de procedură civilă în locul instanței cu competență generală în ceea ce privește pârâtul.

De exemplu, în acțiunile în instanță legate de proprietate, instanța în a cărei zonă locuiește pârâtul pentru o perioadă previzibil de lungă (de exemplu, ca angajat sau student) are, de asemenea, competență. În cazul membrilor necalificați din cadrul Forțelor Maghiare de Apărare și al altor forțe armate, instanța care are competență se stabilește în funcție de locul permanent de desfășurare a activităților acestora. Competența nu poate fi stabilită pe baza acestor motive în cazul inculpaților care nu au capacitatea de a acționa într-un proces.

Împotriva unui pârât care nu deține nici loc de reședință, nici loc de ședere în Ungaria, o acțiune în justiție legată de proprietate poate fi, de asemenea, introdusă la o instanță care are competență în zona în care se află bunurile care fac obiectul acțiunii în justiție sau unde se află bunurile pârâtului, care trebuie confiscate. În cazul în care bunurile în cauză constau într-o creanță, acțiunea poate fi introdusă în zona în care se află locul de reședință al debitorului pârâtului sau, în cazul în care creanța se referă la un obiect, acțiunea poate fi, de asemenea, introdusă la locul în care se află un astfel de obiect.

O acțiune în justiție pentru a obține pensie alimentară, alocații și prestații periodice similare poate fi, de asemenea, introdusă în fața instanței care are competență în locul de reședință a reclamantului.

O acțiune în justiție pentru custodia copiilor poate fi, de asemenea, introdusă la instanța care are competență în locul de reședință al copilului.

Acțiunea în justiție referitoare la deținerea sau posesia de bunuri imobile și alte drepturi asupra bunurilor imobile sau un raport juridic în legătură cu bunul imobil poate fi, de asemenea, introdusă la instanța care are competență în locul unde este situat imobilul.

Acțiunile în justiție pentru cererile care reies din tranzacțiile efectuate de către societățile economice în domeniul lor de activitate pot fi, de asemenea, introduse la instanța care are jurisdicție în regiunea în care tranzacția a fost încheiată sau locul de realizare a acesteia.

Acțiunea în justiție poate fi introdusă pentru daune-interese la instanța care are competență în locul sau zona în care s-au produs daunele.

Acțiunea în justiție referitoare la o cambie poate fi introdusă la instanța care are competență în locul de plată.

Acțiunea comună poate fi, de asemenea, introdusă împotriva celui de al doilea debitor și debitorului principal la instanța care are competență să judece orice acțiune împotriva debitorului pe orice criterii de stabilire a competenței. Dacă o persoană depune o cerere referitoare la obiectul sau la o parte a obiectului procedurii care este în curs de desfășurare între celelalte două părți, instanța care are competență în aceste proceduri va avea competența de a acționa în ceea ce privește procedurile pe care o astfel de persoană le poate introduce împotriva părților implicate în procedura în curs de desfășurare pentru a executa cererea.

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

Atunci când legislația prevede că o instanță specifică are competență exclusivă în acest caz. Această dispoziție se aplică de exemplu în cazurile de mai jos.

În cazul acțiunilor introduse pentru revizuirea deciziilor administrative referitoare la pătrunderea și șederea pe teritoriul Ungariei, competența este stabilită în funcție de sediul organului administrativ care judecă în primă instanță. În cazul în care competența nu poate fi stabilită pe această bază, instanța administrativă și de dreptul muncii din Budapesta va avea competență exclusivă în această cauză.

Dacă organul administrativ care judecă în primă instanță are competență pe teritoriul țării – cu anumite excepții – instanța administrativă și de dreptul muncii din Budapesta va avea competență exclusivă.

În cazul acțiunilor intentate pentru încetarea sau restricționarea executării, instanța care hotărăște executarea va avea competență exclusivă. În cazul în care executarea a fost hotărâtă de către o instanță regională, o instanță administrativă și de dreptul muncii sau un notar de drept civil, instanța care are competență în ceea ce privește locul de reședință al debitorului va avea competență exclusivă.

Procedurile inițiate pentru eliberarea bunurilor aflate în executare intră în competența exclusivă a instanței districtuale care are competență asupra zonei în care au fost confiscate bunurile.

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

În cauzele referitoare la bunuri, părțile pot să atribuie competență unei anumite instanțe pentru soluționarea litigiului lor actual sau a oricărui litigiu care ar putea reieși dintr-un anumit raport juridic, dacă legea nu prevede altfel. Părțile pot depune cererea la această instanță competentă în scris, oral, cu confirmare scrisă, într-o formă în consonanță cu practicile de afaceri dezvoltate între părți sau între părțile implicate în comerțul internațional, într-o formă în consonanță cu practicile comerciale care sunt cunoscute sau ar trebui să fie cunoscute de părți și care sunt în general cunoscute și utilizate cu regularitate în domeniul dat de către părțile care intră într-un raport contractual care conține o astfel de dispoziție cu privire la competență. Competența nu poate fi atribuită de către părți în cazurile în care competența exclusivă a unei anumite instanțe este stabilită prin legislație. Dacă nu se prevede altfel prin legislație sau prin acordul părților, instanța desemnată are competență exclusivă. Dispoziția privind competența se aplică și succesorilor legali. În cazul în care competența este atribuită ca parte din termenii generali ai contractului, la cererea pârâtului depusă cel mai târziu la prima audiere în acest caz, instanța căreia i-a fost atribuită competența va sesiza instanța competentă, în temeiul normelor de bază ale legislației, pentru a efectua audierea și pentru a pronunța o hotărâre judecătorească.

În cauzele referitoare la bunuri, părțile nu pot să atribuie competență Instanței Regionale din Budapesta și Instanței Regionale din teritoriile din jurul Budapestei pentru aspecte care țin de competența instanțelor regionale, și instanței districtuale centrale din Pest pentru aspecte care țin de competența instanțelor districtuale, pentru a soluționa litigiul existent sau orice litigiu viitor care ar putea rezulta dintr-un raport juridic.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

Instanțele administrative și de muncă sunt singurele instanțe specializate care își desfășoară activitatea în Ungaria. În cadrul unei proceduri de muncă, de exemplu, competența exclusivă revine instanței administrative și de dreptul muncii cu competență în zona în care se află sediul angajatorului sau în care se află sucursala angajatorului în cazul în care angajatul desfășoară sau a desfășurat o activitate în baza unui contract de muncă.

În cazul unei proceduri administrative, cu excepția cazului în care este stabilită competența exclusivă a unei alte instanțe sau sunt stabilite alte dispoziții prin legislație, competența este stabilită în funcție de sediul organului administrativ care judecă în primă instanță. În cazul în care competența organului administrativ care judecă în primă instanță se extinde în mai multe județe (inclusiv capitala), competența va fi stabilită - cu unele excepții - în funcție de locul de reședință al reclamantului în Ungaria sau, în lipsa acestuia, de locul de ședere al acestuia sau acesteia, în timp ce în cazul persoanelor juridice și a organismelor fără personalitate juridică instanța competentă va fi instanța care are competență în zona în care se află sediul din Ungaria al organizației. În cazul în care decizia administrativă pentru care se solicită revizuirea se referă la un drept sau obligație, sau o relație cu privire la bunuri imobiliare, acțiunea trebuie să fie introdusă la instanța care are competență în regiunea unde este situat bunul imobiliar. În cazul în care decizia administrativă care urmează să fie revizuită face obiectul unei notificări sau permis, sau se referă la o activitate legată de o astfel de notificare sau autorizație, instanța competentă va fi instanța care are competență în regiunea în care se desfășoară activitatea sau în care urmează să fie desfășurată. Dacă organul administrativ care judecă în primă instanță are competență pe teritoriul țării – cu anumite excepții – instanța administrativă și de dreptul muncii din Budapesta va avea competență exclusivă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/11/2015