Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisdikcia - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Podľa zákona o organizácii a správe súdov pôsobí v Maďarsku len jeden druh osobitných súdov: správny a pracovný súd zaoberajúci sa pracovnoprávnymi a správnymi vecami. Všetky ostatné veci patria do právomoci bežných súdov. Aj v prípade, že vecou sa zaoberá osobitný súd, odvolania neprejednáva osobitný súd, ale bežný súd, konkrétne krajský súd (törvényszék), ktorý má príslušnosť v oblasti, v ktorej pôsobí daný správny a pracovný súd.

Veci, ktoré patria do pôsobnosti správnych a pracovných súdov, zahŕňajú konania o preskúmaní správnych rozhodnutí a konania týkajúce sa zamestnaneckých a podobných právnych vzťahov. Správne rozhodnutia, ktorých sa týkajú tieto konania, môžu byť rozhodnutia prijaté v úradných veciach orgánom alebo vedúcim orgánu uvedeným v zákone o všeobecných pravidlách pre správne konania, vykonávacie príkazy vydané v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z oficiálnej zmluvy, zákonné rozhodnutia miestnych samospráv a rozhodnutia iných orgánov, organizácií alebo osôb, ktoré na základe ustanovení samostatných právnych predpisov môžu byť preskúmané v súlade s pravidlami pre prejednávanie správnych vecí.

Konania týkajúce sa zamestnaneckých a podobných právnych vzťahov zahŕňajú konania o výkone nárokov podľa pracovného práva alebo konania vyplývajúce z pracovného pomeru štátneho zamestnanca, služby vo vláde alebo verejnom sektore alebo vzťahov členov družstiev, z ktorých vyplývajú služobné a zamestnanecké povinnosti. V pracovnoprávnych konaniach si možno uplatňovať aj nároky podľa práva upravujúceho vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktoré priamo súvisia s pracovným pomerom. Príslušnosť správnych a pracovných súdov zahŕňa aj správne rozhodnutia prijaté v rámci inšpekcií v oblasti bezpečnosti pri práci, rozhodnutia týkajúce sa zriadenia výboru pre odvetvový sociálny dialóg, účasti v ňom a jeho právomocí, správne rozhodnutia prijaté národným úradom práce podľa zákona o podpore zamestnanosti a dávkach v nezamestnanosti, ako aj súdne preskúmania rozhodnutí v oblasti sociálneho zabezpečenia. Správny a pracovný súd v týchto veciach koná v súlade s pravidlami pre prejednávanie správnych vecí.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Podľa zákona o organizácii a správe súdov rozsudky na prvom stupni vydávajú okresné súdy (járásbíróság) a krajské súdy. Všetky žaloby, ktoré sa podľa zákona nepostúpili krajským súdom, patria do právomoci okresných súdov. Právomoc krajských súdov zahŕňa tieto oblasti:

a) žaloby týkajúce sa práv vlastníctva, keď hodnota majetku presahuje 30 miliónov HUF, okrem žalôb týkajúcich sa práv vlastníctva vyplývajúcich z manželského vzťahu, ktoré sa začali ako konania v manželských veciach alebo v ich priebehu;

b) žaloby podané s cieľom získať náhradu za škody spôsobené osobami, ktoré konajú z úradnej moci vo verejnej správe;

c) spory týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv vrátane žalôb vo veci uplatnenia práv a nárokov v súvislosti s trovami v rámci spoločnej súdnej správy, ako aj žaloby týkajúce sa priemyselného vlastníctva a veci týkajúce sa práv podľa oddielu 86 ods. 3 až 4 občianskeho zákonníka;

d) žaloby týkajúce sa medzinárodnej prepravy tovaru alebo zmlúv o preprave;

e) niektoré žaloby týkajúce sa obchodných spoločností;

f) niektoré žaloby týkajúce sa organizácií, ktoré nie sú kvalifikované ako obchodné spoločnosti a sú zaregistrované krajským súdom;

g) žaloby vo veci výkonu nárokov v oblasti občianskych práv, ktoré vznikli v dôsledku porušenia individuálnych práv, vrátane žalôb vo veci náhrady škody za také porušenie, ak sa začali ako tieto žaloby alebo v ich priebehu;

h) žaloby týkajúce sa právnych vzťahov súvisiacich s cennými papiermi;

j) žaloby vo veci opráv v tlači.

Krajské súdy nekonajú len na prvom stupni, ale vydávajú rozsudky aj na druhom stupni v súvislosti s odvolaniami proti rozsudkom okresných súdov a správnych a pracovných súdov.

Krajské odvolacie súdy (ítélőtábla) rozhodujú vo veciach stanovených v právnych predpisoch o návrhoch na opravný prostriedok proti rozsudkom okresných súdov a krajských súdov a konajú v ostatných veciach patriacich do ich právomoci. Najvyšší súd Maďarska je Maďarská kúria. Kúria rozhoduje vo veciach uvedených v právnych predpisoch o návrhoch na opravný prostriedok proti rozsudkom krajských súdov a krajských odvolacích súdov, návrhoch na súdne preskúmanie a rozporoch medzi vyhláškami miestnych samospráv a inými právnymi predpismi a zrušuje tieto vyhlášky. Kúria navyše stanovuje akékoľvek neplnenie zákonných povinností miestnych samospráv a koná v ďalších veciach, ktoré patria do jej právomoci.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Vo všeobecnosti je vo všetkých veciach, v ktorých sa nestanoví výlučná právomoc iného súdu (všeobecná príslušnosť), príslušný súd, v ktorého oblasti žije odporca. Ak odporca nemá bydlisko v Maďarsku, príslušnosť sa riadi miestom pobytu odporcu. Ak miesto pobytu odporcu nie je známe alebo sa nachádza v zahraničí, použije sa jeho posledné miesto bydliska v Maďarsku. Ak sa nedá určiť alebo ak odporca žiadne nemal, príslušnosť sa určí na základe miesta bydliska navrhovateľa alebo, ak sa to nepodarí, jeho miesta pobytu. Ak sa miesto práce a miesto bydliska nenachádzajú v rovnakej geografickej oblasti, na žiadosť odporcu najneskôr na prvom pojednávaní veci súd postúpi vec príslušnému súdu v oblasti, v ktorej sa nachádza miesto práce odporcu. Tento súd vykoná pojednávanie a vydá rozsudok.

V prípade podania žaloby proti právnickej osobe možno všeobecnú príslušnosť stanoviť na základe sídla právnickej osoby alebo orgánu oprávneného zastupovať ju. V prípade pochybností sa za sídlo právnickej osoby považuje miesto jej podnikania. Ak sa sídlo právnickej osoby nachádza v Budapešti, ale činnosť vykonáva aj na území Peštianskej župy, vecou sa bude zaoberať súd s príslušnosťou v Peštianskej župe. Ak právnická osoba nemá sídlo v Maďarsku, príslušnosť v súvislosti so žalobami podanými maďarskými právnickými osobami sa stanoví na základe sídla právnickej osoby. Ak je žalobca maďarská fyzická osoba, príslušnosť sa určí buď na základe miesta bydliska žalobcu, alebo, ak sa to nepodarí, na základe jeho miesta pobytu.

V prípade žalôb proti subjektom bez právnej subjektivity sa pri určovaní príslušnosti podľa potreby uplatňujú pravidlá týkajúce sa právnických osôb.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa nestanoví výlučná právomoc iného súdu, navrhovateľ môže, ak sa tak rozhodne a ak splní určité predpoklady stanovené v občianskom súdnom poriadku, podať žalobu na iný súd uvedený v občianskom súdnom poriadku namiesto súdu so všeobecnou príslušnosťou vzhľadom na odporcu.

V prípade žalôb týkajúcich sa majetku je napríklad príslušným súdom aj súd v oblasti, v ktorej žije odporca počas pravdepodobne dlhého obdobia (napr. ako zamestnanec alebo študent). V prípade neprofesionálnych členov maďarských obranných síl a iných ozbrojených síl sa príslušný súd stanoví podľa ich trvalého miesta výkonu služby. Príslušnosť nemožno stanoviť na týchto základoch v prípade, že odporca nie je spôsobilý konať v súdnom procese.

Proti odporcovi, ktorý nemá v Maďarsku miesto bydliska ani miesto pobytu, možno žalobu týkajúcu sa majetku podať aj na súd s príslušnosťou v oblasti, v ktorej sa nachádza majetok, ktorý je predmetom žaloby, alebo v ktorej sa nachádza zhabateľný? majetok odporcu. Ak ide o peňažný nárok, žalobu možno podať v oblasti, v ktorej sa nachádza miesto bydliska dlžníka odporcu, alebo, ak sa nárok vzťahuje na predmet, žalobu možno podať aj v mieste, kde sa nachádza tento predmet.

Žalobu vo veci priznania výživného, príspevkov a podobných pravidelných dávok možno podať aj na súd s príslušnosťou v mieste bydliska žalobcu.

Žalobu vo veci starostlivosti o dieťa možno podať aj na súd s príslušnosťou v mieste bydliska dieťaťa.

Žalobu týkajúcu sa vlastníctva alebo držby nehnuteľností a iných práv na nehnuteľnosť alebo právneho vzťahu v súvislosti s nehnuteľnosťou možno podať aj na súd s príslušnosťou v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

Žaloby týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z transakcií vykonaných obchodnými organizáciami v oblasti ich činnosti možno podať aj na súd s príslušnosťou v mieste, kde bola transakcia uzavretá, alebo v mieste jej vykonania.

Žalobu vo veci náhrady škody možno podať na súd s príslušnosťou na základe miesta alebo oblasti, kde došlo k škode.

Žalobu v súvislosti so zmenkou možno podať na súd s príslušnosťou v mieste platby.

Spoločnú žalobu proti sekundárnemu vystavovateľovi vlastnej zmenky a hlavnému vystavovateľovi vlastnej zmenky alebo dlžníkovi možno podať aj na súd s právomocou prejednávať akúkoľvek žalobu proti dlžníkovi na akomkoľvek základe, podľa ktorého sa určuje príslušnosť. Ak osoba podá návrh na priznanie nároku v súvislosti s predmetom alebo časťou predmetu konania prebiehajúceho medzi dvoma inými účastníkmi, súd príslušný v tomto konaní bude oprávnený viesť všetky konania, ktoré táto osoba môže začať proti účastníkom prebiehajúceho konania s cieľom vykonať svoj nárok.

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Keď sa v právnych predpisoch stanovuje, že konkrétny súd má výlučnú právomoc v danej veci. Toto ustanovenie sa uplatňuje napríklad v prípadoch uvedených ďalej.

V prípade žalôb vo veci preskúmania správnych rozhodnutí týkajúcich sa vstupu na územie Maďarska a pobytu na ňom sa príslušnosť stanovuje na základe sídla správneho orgánu, ktorý konal na prvom stupni. Ak príslušnosť nemožno stanoviť týmto spôsobom, výlučnú právomoc v tejto veci bude mať správny a pracovný súd v Budapešti.

Ak má správny orgán konajúci na prvom stupni príslušnosť v celej krajine – s určitými výnimkami – výlučnú právomoc bude mať správny a pracovný súd v Budapešti.

V prípade návrhov na zastavenie alebo obmedzenie výkonu nároku bude mať výlučnú právomoc súd, ktorý nariadil výkon. Ak výkon nariadil krajský súd, správny a pracovný súd alebo občianskoprávny notár, výlučnú právomoc bude mať súd príslušný v mieste bydliska dlžníka.

Konania vo veci uvoľnenia majetku, ktorý podlieha výkonu nároku, patria do výlučnej právomoci okresného súdu príslušného v oblasti, v ktorej bol majetok zabavený.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Vo veciach týkajúcich sa majetku môžu účastníci konania prisúdiť konkrétnemu súdu príslušnosť, pokiaľ ide o urovnanie ich súčasného sporu alebo akéhokoľvek sporu, ktorý môže vyplynúť z konkrétneho právneho vzťahu, pokiaľ v zákone nie je stanovené inak. Účastníci konania môžu požiadať o prisúdenie tejto príslušnosti písomne, ústne s písomným potvrdením, vo forme, ktorá je v súlade s obchodnými praktikami dohodnutými medzi účastníkmi konania alebo medzi stranami zapojenými do medzinárodného obchodu, vo forme, ktorá je v súlade s obchodnými praktikami, ktoré sú známe alebo by mali byť známe účastníkom konania a ktoré sú všeobecne známe a strany uzatvárajúce zmluvu obsahujúcu takéto ustanovenie o príslušnosti ich v danej oblasti pravidelne používajú. Príslušnosť nemôžu prisúdiť účastníci konania vo veciach, v ktorých je výlučná právomoc konkrétneho súdu stanovená v právnych predpisov. Pokiaľ nie je v právnych predpisoch stanovené inak alebo pokiaľ sa inak nedohodli účastníci konania, určený súd má výlučnú právomoc. Ustanovenie o príslušnosti platí aj pre právnych nástupcov. Ak sa príslušnosť prisúdi ako všeobecná podmienka zmluvy, súd, ktorému bola prisúdená príslušnosť, na návrh odporcu podaný najneskôr na prvom prejednávaní veci postúpi vec súdu príslušnému na základe základných pravidiel uvedených v právnych predpisoch. Tento súd vykoná pojednávanie a vydá rozsudok.

Vo veciach týkajúcich sa majetku účastníci konania nemôžu s cieľom urovnať svoj súčasný spor alebo akýkoľvek budúci spor, ktorý môže vyplynúť z konkrétneho právneho vzťahu, prisúdiť príslušnosť krajskému súdu pre Budapešť – hlavné mesto ani krajskému súdu pre Budapešť – okolie v prípadoch, ktoré patria do pôsobnosti krajských súdov, ani ústrednému okresnému súdu pre Pešť v prípadoch, ktoré patria do pôsobnosti okresných súdov.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Správne a pracovné súdy sú jediné osobitné súdy pôsobiace v Maďarsku. V pracovnoprávnych konaniach má napríklad výlučnú právomoc správny a pracovný súd príslušný v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo zamestnávateľa alebo v ktorej sa nachádza pobočka zamestnávateľa, v ktorej zamestnanec vykonáva alebo vykonával prácu podľa svojej pracovnej zmluvy.

V prípade konaní vo veciach správneho súdnictva, pokiaľ sa nestanovila výlučná právomoc iného súdu alebo pokiaľ právne predpisy neobsahujú iné ustanovenia, sa príslušnosť stanovuje na základe sídla správneho orgánu, ktorý konal na prvom stupni. Ak príslušnosť správneho orgánu, ktorý konal na prvom stupni, zasahuje do viacerých žúp (vrátane hlavného mesta), príslušnosť sa – s určitými výnimkami – stanoví na základe miesta bydliska žalobcu v Maďarsku alebo, ak sa to nepodarí, jeho miesta pobytu, zatiaľ čo v prípade právnických osôb a subjektov bez právnej subjektivity bude mať právomoc súd s príslušnosťou v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo organizácie v Maďarsku. Ak sa správne rozhodnutie, v súvislosti s ktorým bol podaný návrh na preskúmanie, týka práva alebo záväzku alebo vzťahu týkajúceho sa nehnuteľnosti, žaloba sa musí podať na súd príslušný v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Ak je správne rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, predmetom oznámenia alebo povolenia alebo ak sa týka činnosti súvisiacej s týmto oznámením alebo povolením, právomoc bude mať súd príslušný v mieste, kde sa vykonáva alebo bude vykonávať daná činnosť. Ak má správny orgán konajúci na prvom stupni príslušnosť v celej krajine – s určitými výnimkami – výlučnú právomoc bude mať správny a pracovný súd v Budapešti.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/11/2015