Jurisdikcia - Taliansko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinataliančina.

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Niektoré občianskoprávne spory sa musia riešiť pred osobitnými súdmi. Spormi v poľnohospodárskych veciach sa zaoberajú osobitné komory bežných súdov a spormi v oblasti obchodu a firemných záležitostí sa zaoberá obchodný súd (tribunale delle imprese). Ďalšie osobitné súdy sú súd pre mladistvých a súd pre veci týkajúce sa verejných vôd. Vo všetkých ostatných prípadoch občianskoprávne veci prejednávajú bežné súdy, ktoré však môžu používať osobitné postupy, napríklad v pracovnoprávnych sporov a sporoch týkajúcich sa nájmu.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

Príslušný súd sa určí na základe miestnej príslušnosti – „všeobecný súd pre fyzické osoby“ (foro generale delle persone fisiche) je súd v mieste bydliska odporcu; alebo na základe hodnoty nároku – podľa tejto zásady bude vec prejednávať zmierovací súd (giudice di pace) alebo všeobecný súd (tribunale); alebo na základe predmetnej veci – niektoré veci budú riešiť konkrétne súdy bez ohľadu na ich hodnotu: o návrhu na anulovanie manželstva bude napríklad rozhodovať všeobecný súd so senátom.

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Neexistuje hierarchický vzťah medzi súdmi: existujú iba súdy s rôznou príslušnosťou. Podľa hodnoty nároku bude vec na prvom stupni prejednávať zmierovací súd alebo všeobecný súd. Na všeobecnom súde rozhoduje samosudca alebo senát v závislosti od predmetu. Odvolania proti rozsudkom vydaným na prvom stupni zvyčajne prejednávajú odvolacie súdy (corti d'appello). V niektorých prípadoch sa však konanie musí začať na odvolacom súde (prípady, keď odvolací súd má „funkčnú“ príslušnosť (competenza funzionale), napríklad pri návrhoch na zrušenie rozhodnutia v rozhodcovskom konaní). Spravidla vec rieši prvostupňový súd v mieste bydliska odporcu.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

Ak chceme určiť, ktorý prvostupňový súd má miestnu príslušnosť, je potrebné stanoviť miesto bydliska alebo domicilu odporcu – ako už bolo uvedené, súd v tomto mieste je „všeobecným súdom pre fyzické osoby“ – alebo identifikovať súd v inom mieste, kde súdy môžu mať alternatívnu príslušnosť v konkrétnom druhu vecí, napríklad súd v mieste vzniku záväzku pri sporoch týkajúcich sa zmluvných záväzkov.

Pre niektoré spory existujú osobitné súdy s výlučnou príslušnosťou. V spotrebiteľských veciach je príslušný súd v mieste bydliska alebo domicilu spotrebiteľa a vo veciach týkajúcich sa práv vlastníctva a vysťahovania alebo odobratia majetku je príslušný súd v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Pre fyzické osoby je príslušným súdom zvyčajne súd v mieste bydliska (residenza), domicilu (domicilio) alebo, ak sú tieto miesta obe neznáme, pobytu (dimora) odporcu. Ak odporca nemá bydlisko, domicil ani pobyt v Taliansku alebo ak miesto pobytu nie je známe, príslušným súdom je súd v mieste bydliska žalobcu.

Pre právnické osoby je príslušným súdom súd v mieste, kde majú sídlo alebo (podľa voľby žalobcu) prevádzku a zástupcu oprávneného konať v ich mene. Partnerstvá bez právnej subjektivity, združenia a výbory majú svoje sídlo v mieste, kde zvyčajne vykonávajú svoju činnosť.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

Výnimkami z pravidla všeobecného súdu sú súdy s výlučnou právomocou napríklad v spotrebiteľských veciach, v ktorých je príslušným súdom súd v mieste bydliska spotrebiteľa.

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

V niektorých prípadoch existuje možnosť voľby medzi všeobecným a alternatívnym súdom. Popri všeobecnom súde pre fyzické alebo právnické osoby si žalobca môže vybrať napríklad aj možnosť obrátiť sa na iný súd, ktorý je voliteľne k dispozícii vo veciach týkajúcich sa nárokov voči niektorým osobám (diritti di obbligazione): v týchto veciach sa žalobca môže rozhodnúť pre všeobecný súd alebo sa obrátiť na súd v mieste, v ktorom vznikol záväzok (východisková udalosť môže byť zmluvná alebo nezmluvná), alebo na súd v mieste, v ktorom sa záväzok musí vykonať (oddiel 20 Občianskeho súdneho poriadku).

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

K tomu dochádza vtedy, keď určitý súd má výlučnú príslušnosť. Jedným príkladom je súd v mieste, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, v prípade vysťahovania alebo sporov týkajúcich sa práv vlastníctva, ďalším príkladom sú spotrebiteľské spory, kde príslušným súdom je vždy súd v mieste bydliska spotrebiteľa.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Účastníci konania sa navzájom môžu dohodnúť na inom súde (oddiel 20 Občianskeho súdneho poriadku) s výnimkou prípadov povinnej príslušnosti (napríklad miestna príslušnosť vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností).

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Podľa povahy sporu budú príslušné bežné súdy, ktoré prejednávajú veci týkajúce sa osobných práv a nárokov, alebo osobitné súdy, ktoré sa zaoberajú oprávnenými záujmami v styku s orgánmi verejnej moci alebo inými osobitnými vecami (napr. správny súd, súd pre verejné účty alebo daňový súd).

V rámci systému bežných súdov sa podľa predmetu sporu určí, či sa vec dostane pred osobitnú komoru alebo sudcu. Spory týkajúce sa obchodných spoločností napríklad prejednáva obchodný súd.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.giustizia.it/

Súvisiace prílohy

Občiansky súdny poriadok, oddiely 1 – 30 BISPDF(125 Kb)it


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/09/2020