Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Компетентност - Люксембург

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

В Люксембург общият съд по граждански и търговски дела е окръжният съд (tribunal d'arrondissement). Има две окръжни съдилища: окръжен съд, който заседава в Люксембург град, и окръжен съд, който заседава в гр. Дикирх.

Окръжният съд е компетентен по всички граждански и търговски дела, за които законът не предвижда друг компетентен съд.

Трябва да се отбележи, че за разлика от други държави не съществува специализиран съд, който да е компетентен по търговски дела, и те се разглеждат от специализираните отделения на окръжния съд. Търговските дела все пак се разглеждат по опростена процедура.

Особена компетентност има по-специално при:

 • делата с малък материален интерес: Ако материалният интерес на делото не надвишава 10 000 EUR, то компетентен е мировият съд (juge de paix). Съществуват три мирови съдилища, съответно в Люксембург град, гр. Еш-сюр-Алзет и гр. Дикирх, като всеки от тях разполага със своя собствена териториална компетентност;
 • трудовоправните дела: когато е налице правен спор във връзка с изпълнението на трудов договор, компетентен е трудовият съд (Tribunal du travail). Съществуват три трудови съдилища, съответно в Люксембург град, гр. Еш-сюр-Алзет и гр. Дикирх, като всеки съд разполага със своя собствена териториална компетентност. Освен това всеки един от трудовите съдилища разполага с отделение, компетентно по спорове между работници и ръководители, и отделение, компетентно по спорове между служители и работодатели;
 • делата по наемни правоотношения: законът възлага на мировите съдилища компетентността да разрешават спорове по повод изпълнението на договори за наем независимо от цената на иска. Трябва да се отбележи, че ако спорът се отнася до определянето на размера на наема, законът предвижда сезирането на организираната във всяка една община комисия по наемите (commission des loyers) преди спорът да може да бъде отнесен пред съда;
 • делата по междусъседски спорове: по-голямата част от делата по междусъседски спорове, които се отнасят например до сервитути или гранични междусъседски проблеми, са от компетентността на мировите съдилища. Ако обаче страна предяви искане за обезщетение, определящ е размерът на иска за обезщетение: за суми над 10 000 EUR компетентен е окръжният съд;
 • делата във връзка със социалната сигурност: законът възлага на Арбитражния съвет по социална сигурност (Conseil arbitral de la sécurité sociale) компетентността да се произнася по спорове в областта на социалната сигурност. Този съвет заседава в Люксембург град и териториалната му компетентност обхваща цялата страна;
 • делата за родителски права по отношение на малолетни лица: ако в рамките на бракоразводен процес има спор относно родителските права по отношение на малолетните деца, компетентен да се произнесе по този въпрос е окръжният съд, най-често чрез налагане на обезпечителни мерки. При липса на бракоразводен процес или след неговото приключване компетентен да се произнесе е Съдът по настойничеството и младежта (tribunal des tutelles et de la jeunesse) в Люксембург град и в гр. Дикирх;
 • проблемите във връзка със свръхзадлъжнялост: законът възлага компетентност на мировите съдилища да разглеждат делата при свръхзадлъжнялост.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Мировите съдилища са компетентни да разглеждат граждански и търговски дела, чиито материален интерес (без лихви и разноски) не надвишава 10 000 EUR. По дела, чиито материален интерес надвишава 10 000 EUR, компетентен е окръжният съд.

Във всички случаи окръжният съд е компетентен да разглежда дела, чиито материален интерес не може да се оцени парично, например семейни дела.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

По принцип компетентен е съдът, в района на който се намира постоянният адрес на ответника. Това правило се обяснява с волята да се закриля последният с оглед на презумпцията, че така той може да се защити по-лесно пред най-близкия до дома му съд.

Ако ответникът е физическо лице, компетентен е съдът по постоянния му или настоящ адрес.

Когато ответник е гражданско или търговско дружество, то може да бъде призовано не само пред съда, в чийто район се намира седалището му, но и пред съда, в чийто район се намира негов клон или представителство, при условие че и в двата случая то разполага там с представител, надлежно упълномощен да представлява дружеството пред трети страни, и при условие че спорът е породен от съответната дейност на този клон или представителство.

2.2.2 Изключения от основните правила

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?
 • В областта на договорните отношения: ищецът може да предяви иск или пред съда по постоянен адрес на ответника, или в зависимост от естеството на договора — пред съда по мястото на доставка или пред съда по мястото на изпълнение на услугата.
 • В областта на деликтната отговорност или гражданските искове, предявени в хода на наказателното производство: искът може да бъде предявен пред съда по постоянен адрес на ответника или пред съда по мястото на настъпване на вредата, или пред съда по мястото на настъпване на вредоносния факт.
Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?
 • В областта на бракоразводните дела: компетентен е съдът по постоянен адрес на семейството. Ако съпрузите живеят на различни адреси, компетентен е съдът по последното тяхно общо местожителство.
 • В областта на наследяването компетентен е съдът по последното местожителство на починалото лице.
 • В областта на договорите за наем компетентен е съдът по местонахождение на недвижимия имот.
 • В областта на трудовото право компетентен е съдът по мястото на работа. Въпреки това при някои хипотези, в които работодател инициира производство срещу служител, чийто настоящ адрес се намира на територията на друга държава членка, компетентен е съдът, в района на който се намира настоящият адрес на служителя.
2.2.2.2 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Люксембургското право допуска валидност на „пророгационна клауза“, чрез която страните по даден договор избират съд, който да разгледа техния спор.

Такива клаузи представляват особен интерес, когато е налице спор, по който страните живеят в различни държави. Чрез такива клаузи се позволява да се определи предварително кой съд ще бъде компетентен да се произнесе по евентуален спор. В рамките на Европейския съюз условията за валидност на такива клаузи се определят от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2001 г.

Споразумение за избор на съд може да се сключи между страните и за изцяло вътрешни спорове. В този случай страните могат да отнесат до мировия съд спор, за който той обикновено не би бил компетентен предвид цената на иска или правилата за териториална компетентност. Страните могат да постигнат изрично споразумение за избор на съд или то да бъде следствие от факта, че ответникът се явява в съдебното заседание и не оспорва компетентността на съда.

Пророгационната клауза е валидна единствено когато е била приета и от двете страни. Доказателствата за постигнатото споразумение между страните трябва да се представят в съответствие с общите правила.

Свободата на страните да изберат съд понякога се ограничава от закона. Така например законът за защита на потребителите обявява за нищожни клаузите, които лишават потребителя от правото му да заведе иск пред общите съдилища.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Съдилищата, разполагащи с особена юрисдикция (трудовият съд, мировият съд, произнасящ се по спорове, касаещи наемни правоотношения, Първоинстанционният административен съд (Tribunal administratif), Арбитражният съвет по социална сигурност), предвидени от люксембургското право, разглеждат като първа инстанция всички дела, които са им възложени, без законът да прави разграничение по отношение на материалния интерес на спора.

Така например мировият съд, който обичайно разглежда единствено дела, чиито материален интерес не надхвърля 10 000 EUR, не е ограничен от посочената стойност, когато е сезиран да се произнесе по спор, касаещ наемни правоотношения.

Териториална компетентност:

 • Общо правило за териториална компетентност:

Ако по принцип компетентен е съдът по постоянен адрес на ответника, по отношение на особените юрисдикции има изключения.

Така например териториално компетентният трудов съд е по принцип съдът, в чийто район се намира мястото на работа, а не постоянният адрес на една от страните. По същия начин един спор по наемни правоотношения трябва да се отнесе за разглеждане пред съда, в района на който се намира недвижимият имот, който се отдава под наем.

Въпроси не възникват относно Първоинстанционния административен съд и Арбитражния съвет по социална сигурност, тъй като тези юрисдикции разполагат с цялостна териториална компетентност върху територията на Великото Херцогство.

 • Изключения от общото правило

Особената компетентност на съдилищата е определена изрично и по правило страните не могат да изберат друг съд освен този, който законът посочва.

Компетентността на съдилищата често се приема за процесуална предпоставка (например в областта на трудовото право), което означава, че дори и при пасивност на страните съдът е длъжен служебно да обяви, че няма компетентност.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.legilux.lu/

Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr.html

Документи по темата

Организация на съдилищатаpng(65 Kb)fr


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/05/2017