Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Компетентност

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици румънскисловенскишведски вече са преведени.


Компетентността се отнася до правата и правомощията за правораздаване в рамките на определена територия. Това включва правомощията на съдилищата да разглеждат дела, отнасящи се до лица, имущество или събития, както и правомощията за намеса под формата например на задържане под стража на лица или изземване на имущество.


В резултат на правото на свободно движение на територията на Европейския съюз (ЕС), тенденцията при държавите членки да разширяват своята компетентност и напредъка на технологиите през последните десетилетия, се създават все повече и повече ситуации, при които няколко държави членки са компетентни да провеждат разследване и наказателни производства по отношение на същите факти.

Ако държавите членки не са задължени да се информират помежду си относно случаи, които биха могли да доведат до конфликт на компетентност или да се консултират помежду си с цел уреждане на конфликт на компетентност, това би довело до провеждане на производства в държава членка, която не е най-подходяща за тази цел (например, когато съответните доказателства и свидетели се намират в друга държава членка), или до паралелни производства в различни държави членки.

За да се намалят тези рискове в края на 2009 г. беше прието Връзката отваря нов прозорецРамковото решение относно спорове за компетентност . Целта на този инструмент е да се насърчи по-тясното сътрудничество между държавите-членки при провеждането на наказателни производства с цел:

  • предотвратяване на ситуации, при които едно и също лице е обект на паралелни наказателни производства в различни държави членки по отношение на едни и същи факти и
  • намирането на разрешение за избягване на негативните последствия, произтичащи от такива паралелни наказателни производства.

Стремежът е тази цел да се постигне посредством рамковото решение, като се установи задължителна процедура на консултации в случаи, при които в различни държави членки се провеждат паралелни наказателни производства. Ако в резултат на процедурата на консултации не бъде постигнат консенсус, участващите държави членки отнасят случая до Евроюст Eurojust, ако е подходящо и в съответствие с компетентността на Евроюст. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с това рамково решение до 15 юни 2012 г.

Освен това хоризонтално рамково решение, което се отнася до наказателните производства като цяло, са налични няколко инструмента на ЕС, които съдържат специални правила относно компетентността на съдилищата и координацията на наказателното преследване, като например Връзката отваря нов прозорецРамковото решение относно борбата с организираната престъпност.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 22/01/2019