Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kompetence

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktyskestiskgræskfranskkroatisklettiskungarskmaltesiskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.


Spørgsmålet om, hvilken domstol der er kompetent, vedrører retten og beføjelsen til at varetage retsplejen inden for et givent geografisk område. Dette omfatter retternes beføjelse til at behandle sager vedrørende personer, formuegoder eller begivenheder og til at skride til anholdelse af personer og beslaglæggelse af aktiver.


Som følge af retten til fri bevægelighed i Den Europæiske Union (EU) er der en tendens til, at medlemsstaterne udvider deres kompetenceområde, og i lyset af de seneste årtiers teknologiske fremskridt sker det oftere og oftere, at flere medlemsstater har kompetence til at efterforske og pådømme straffesager om de samme faktiske omstændigheder.

Hvis medlemsstaterne ikke var forpligtet at orientere hinanden om sager, der kan give anledning kompetencekonflikter, eller til at indlede en dialog med hinanden for at løse en sådan konflikt, kunne det betyde, at sager føres i en medlemsstat, som ikke er den mest velegnede (f.eks. hvis de relevante beviser eller vidner befinder sig i en anden medlemsstat), eller at der føres parallelle sager i forskellige medlemsstater.

For at undgå disse situationer blev Link åbner i nyt vindueRådets rammeafgørelse om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om jurisdiktion i straffesagervedtaget i 2009. Formålet med disse retsforskrifter er at skabe et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne om straffesager for at:

  • forebygge situationer, hvor den samme person er involveret i parallelle straffesager om de samme faktiske omstændigheder i flere medlemsstater, og
  • opnå enighed om en effektiv løsning, der kan medvirke til at undgå de negative følger af parallelle retssager.

Rammeafgørelsen sigter mod at nå dette mål ved at indføre en obligatorisk høringsprocedure i situationer, hvor der føres parallelle straffesager i forskellige medlemsstater. Hvis høringsproceduren ikke munder ud i enighed, skal de involverede medlemsstater indbringe sagen for Eurojust, hvis det er hensigtsmæssigt og falder inden for Eurojusts kompetence. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde denne rammeafgørelse inden 15. juni 2012.

Ud over rammeafgørelsen, der finder anvendelse på straffesager generelt, findes der en række EU-retsakter med særlige regler for forebyggelse og afgørelse af konflikter om kompetenceområde, såsom Link åbner i nyt vindue rammeafgørelsen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 22/01/2019