Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtualluvus


Kohtualluvus tähistab õigust ja pädevust mõista kohut kindlaksmääratud territooriumil. Selle alla kuulub kohtute pädevus lahendada kohtuasju, mis on seotud isikute, vara või sündmustega, ning õigus sekkuda, näiteks õigus isikuid vahistada või vara arestida.


Arvestades õigust vabale liikumisele Euroopa Liidus (EL), liikmesriikide kalduvust laiendada oma kohtualluvust ning tehnoloogia arengut viimastel kümnenditel, tekib järjest rohkem olukordi, kus samade asjaolude uurimine ja seotud kriminaalmenetluse toimetamine kuulub mitme liikmesriigi kohtualluvusse.

Kui liikmesriikidel puuduks kohustus teatada üksteisele menetlustest, millega võiks kaasneda kohtualluvuse konflikt, või konsulteerida üksteisega kohtualluvuse konflikti lahendamiseks, võiks tekkida olukord, kus asja menetletakse riigis, kus puuduvad selleks parimad eeldused (nt kui asjaomased tõendid ja tunnistajad asuvad muus liikmesriigis), või olukord, kus asja menetleb mitu liikmesriiki paralleelselt.

Nende riskide vähendamiseks võeti 2009. aasta lõpus vastu Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus kohtualluvuskonfliktide kohta. Raamotsuse eesmärk on soodustada tihedamat koostööd kriminaalmenetlusi toimetavate liikmesriikide vahel, et:

  • hoida ära olukordi, kus eri liikmesriikides toimetatakse sama kuriteokoosseisu käsitlevat paralleelset kriminaalmenetlust sama isiku suhtes ja
  • leppida kokku lahendus sellistest paralleelsetest kriminaalmenetlustest tekkivate negatiivsete tagajärgede ärahoidmiseks.

Raamotsusega püütakse saavutada seda eesmärki kohustusliku konsulteerimismenetluse kehtestamisega juhul, kui eri liikmesriikides toimetatakse paralleelset kriminaalmenetlust. Kui konsulteerimise käigus ei saavutata konsensust, edastavad asjaomased liikmesriigid asja Eurojustile.

Lisaks kriminaalmenetluse suhtes üldiselt kohaldatavale raamotsusele leidub veel mitmesuguseid ELi vahendeid, mis sisaldavad erinorme kohtualluvuse konflikti ennetamise ja lahendamise kohta, näiteks

Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus Euroopa vahistamismääruse kohta (raamotsuse 2002/584/JSK artikkel 16);

Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus terrorismivastase võitluse kohta (raamotsuse 2002/475/JSK artikkel 9);

Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta (raamotsuse 2005/222/JSK artikkel 10);

Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta (raamotsuse 2008/841/JSK artikkel 7);

Lingil klikates avaneb uus akennõukogu määrus, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikkel 26).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 27/03/2020