Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtualluvus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: rumeenia keelsloveeni keelrootsi keelon juba tõlgitud.


Kohtualluvus tähendab õigust ja volitusi menetleda juhtumit määratud territooriumil. See hõlmab kohtute volitusi arutada isikute, omandi või sündmustega seotud kohtuasju ja õigust sekkuda, näiteks vahistada isikuid või arestida omandit.


Arvestades õigust vabale liikumisele Euroopa Liidus (EL), liikmesriikide kalduvust laiendada oma kohtualluvust ning tehnoloogia arengut viimastel kümnenditel, tekib järjest rohkem olukordi, kus mitmel liikmesriigil on pädevus toimetada juurdlust ja kriminaalmenetlust samade asjaolude kohta.

Kui liikmesriikidel puuduks kohustus teatada üksteisele menetlustest, millega võiks kaasneda kohtualluvuse konflikt, või konsulteerida üksteisega kohtualluvuse konflikti lahendamiseks, võiks tekkida olukord, kus asja menetletakse riigis, kus puuduvad selleks parimad eeldused (nt kui asjaomased tõendid ja tunnistajad asuvad muus liikmesriigis), või olukord, kus asja menetleb mitu liikmesriiki paralleelselt.

Nende riskide vähendamiseks võeti 2009. aasta lõpus vastu Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus kohtualluvuskonfliktide kohta. Raamotsuse eesmärk on soodustada tihedamat koostööd kriminaalmenetlusi toimetavate liikmesriikide vahel, et:

  • hoida ära olukordi, kus eri liikmesriikides toimetatakse sama kuriteokoosseisu käsitlevat paralleelset kriminaalmenetlust sama isiku suhtes ja
  • leppida kokku lahendus sellistest paralleelsetest kriminaalmenetlustest tekkivate negatiivsete tagajärgede ärahoidmiseks.

Raamotsusega püütakse saavutada seda eesmärki kohustusliku konsulteerimismenetluse kehtestamisega juhul, kui eri liikmesriikides toimetatakse paralleelset kriminaalmenetlust. Kui konsulteerimise käigus ei saavutata konsensust, edastavad asjaomased liikmesriigid asja Eurojustile, juhul kui see on asjakohane ja kuulub Eurojusti pädevusse. Liikmesriigid võtsid raamotsuse järgimiseks vajalikud meetmed 15. juuniks 2012.

Lisaks kriminaalmenetluste suhtes üldiselt kohaldatavale horisontaalsele raamotsusele leidub veel mitmesuguseid ELi vahendeid, mis sisaldavad erieeskirju kohtualluvuse või süüdistuse esitamise kooskõlastamise kohta, näiteks Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 22/01/2019