Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри на европейско равнище

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В този раздел са представени накратко Европейската услуга за поземлена информация (EULIS) и Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) – две мрежи на поземлени регистри, които работят на равнище Европейски съюз.


Какво е ELRA?

Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) е сдружение с идеална цел, учредено по белгийското право, в което участват 29 организации, представляващи имотните регистри на 22 европейски държави членки. Тя има за основна цел да развива ролята на вписването на поземлените имоти и да подобрява разбирането за тази роля на пазарите на недвижима собственост и на капиталовите пазари.

Какво предлага ELRA?

Задачата и основната цел на ELRA е да развива ролята на вписването на поземлените имоти и да подобрява разбирането за тази роля на пазарите на недвижима собственост и на капиталовите пазари.

Съгласно Рамковото споразумение за партньорство с мрежите на равнището на ЕС, ELRA развива различни дейности, например семинари за обсъждане на въздействието на европейското законодателство върху имотните регистри и техните клиенти.

Наред с това ELRA разработва проекта IMOLA (оперативна съвместимост за имотните регистри), който се финансира частично от Европейската комисия.

Благодарение на експертния опит на мрежата на ELRA — т. нар. „контактни точки“ на ELRN — в рамките на проекта е изготвен електронен формуляр („European Land Registry Document“ (ELRD) или „европейски документ за справка от имотния регистър“), който може да се използва за показване на информация от имотния регистър на всяка държава членка.

Друг значим проект на ELRA е CROBECO („Cross Border e-Conveyancing“ — „Трансгранично прехвърляне на имоти по електронен път“), който се отнася за трансграничното вписване в имотните регистри на чужда държава и който бе награден от специалната програма „Гражданско правосъдие“. Проектът имаше за цел да улесни създаването на европейски пазар на недвижими имоти чрез оказване на подкрепа на чуждестранните купувачи на (второ) жилище в ЕС.

Повече информация можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на ELRA.

Европейска мрежа на имотните регистри (ELRN)

През 2010 г. в рамките на ELRA беше създадена т. нар. Връзката отваря нов прозорецЕвропейска мрежа на имотните регистри (European Land Registry Network — ELRN), в която участват членове на ELRA. Тя е замислена така, че да прилича на Европейската съдебна мрежа, като целта ѝ е да улеснява взаимното сътрудничество и дори евентуална бъдеща интеграция. Понастоящем в мрежата участват 22 членове на ELRA от 19 държави членки. Всяко ведомство назначава своя „точка за контакт“ към Мрежата, което се нарича „секретар по вписванията“, т.е. длъжностно лице, работещо към имотния регистър, което е специалист в областта на вещните права и имотната регистрация.

ELRN е въвела инструменти за улесняване на достъпа до предлаганите от нея услуги на европейско равнище, а от 2012 г. е създаден и набор от седем информационни брошури, в които се дават обяснения по различни теми, като публичността на имотния регистър, европейското удостоверение за наследство или евентуалните скрити такси.

Повече информация можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на ELRN.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 25/05/2018