Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κτηματολόγια σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Κτηματολογίου (EULIS) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων (ELRA) – δύο δίκτυα κτηματολογίων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Τι είναι η EULIS;

Η υπηρεσία EULIS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Κτηματολογίου) είναι μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την πρόσβαση σε κτηματολόγια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ακίνητη περιουσία για επαγγελματίες πελάτες στην Ευρώπη. Αποτελεί επίσης κόμβο ενημέρωσης στον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις καταχώρισης στο κτηματολόγιο που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Σήμερα, τα εθνικά κτηματολόγια πέντε κρατών μελών της ΕΕ διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους σχετικά με την ακίνητη περιουσία στο δίκτυο EULIS. Δέκα επιπλέον κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει βήματα προς την κατεύθυνση της σύνδεσής τους με την υπηρεσία EULIS, βρισκόμενα σε διαφορετικό στάδιο προόδου το καθένα. Περαιτέρω, στον δικτυακό τόπο της EULIS υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και δικτυακοί σύνδεσμοι για όλους τους επίσημους οργανισμούς κτηματολογίου της ΕΕ.

Τι προσφέρει η EULIS;

Ο δικτυακός τόπος της EULIS παρέχει συνδέσμους και πληροφορίες για όλα τα κτηματολόγια της Ευρώπης. Η υπηρεσία EULIS προσφέρει εύκολη επιγραμμική πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι οργανισμοί κτηματολογίου λειτουργούν ως πάροχοι και διανομείς πληροφοριών μέσω της δικτυακής πύλης EULIS.

Οι εγγεγραμμένοι πελάτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο μητρώο της EULIS μέσω έρευνας στην τοπική υπηρεσία – υπάρχουν οδηγοί και υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Μπορείτε να καταφορτώσετε και να δείτε απευθείας και επιγραμμικά τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Οι πελάτες χρεώνονται μέσω της συνήθους εθνικής τους διαδικασίας χρέωσης.

Επιπροσθέτως, η υπηρεσία παρέχει επιγραμμικά γενικές πληροφορίες για κάθε συμμετέχουσα χώρα, όπου περιγράφονται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο, οι διαδικασίες σχετικά με την καταχώριση, τις συναλλαγές επί ακινήτων και τη σύσταση υποθηκών, οι διαθέσιμες υπηρεσίες, καθώς και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των αρχών στις συναλλαγές επί ακινήτων. Οι γενικές πληροφορίες ανά χώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αναζητήσεις στο μητρώο ή ως πληροφορίες για τις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, η EULIS έχει αναπτύξει ένα κοινό ορολογικό και μεταφραστικό εργαλείο που έχει ως σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων νομικών εννοιών που αφορούν τη νομοθεσία περί ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEULIS.

Τι είναι η ELRA;

Η ELRA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση η οποία έχει συσταθεί βάσει της βελγικής νομοθεσίας και η οποία απαρτίζεται από 29 οργανώσεις που εκπροσωπούν τα κτηματολόγια 22 ευρωπαϊκών κρατών μελών. Πρωταρχικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Τι προσφέρει η ELRA;

Αποστολή και πρωταρχικός στόχος της ELRA είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης που διατηρεί με δίκτυα επιπέδου ΕΕ, η ELRA υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, σεμινάρια με αντικείμενο την εξέταση του αντικτύπου ευρωπαϊκών κανονισμών στα κτηματολόγια και τους πελάτες τους.

Επιπλέον, η ELRA αναπτύσσει το έργο IMOLA (Διαλειτουργικότητα για κτηματολόγια), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία του δικτύου της ELRA, το οποίο συνίσταται από τα «σημεία επαφής» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηματολογίων (ELRN), στο πλαίσιο του έργου αυτού αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό υπόδειγμα (το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Κτηματολογίου ή ELRD), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση πληροφοριών κτηματολογίου οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Ένα περαιτέρω συναφές έργο της ELRA ήταν το CROBECO (Διασυνοριακή ηλεκτρονική μεταγραφή), το οποίο αφορούσε τη διασυνοριακή καταχώριση πράξεων σε αλλοδαπά κτηματολόγια και το ανατέθηκε στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «Αστική Δικαιοσύνη». Το εν λόγω έργο είχε ως στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων μέσω της παροχής υποστήριξης στους αλλοδαπούς αγοραστές (δεύτερης) κατοικίας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροELRA.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων (ELRN)

Στο πλαίσιο της ELRA, το 2010 συστάθηκε από μέλη της ELRA το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροELRN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων). Το ELRN έχει σχεδιαστεί με πρότυπο το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) και με στόχο να διευκολύνει την αμοιβαία συνεργασία ή, ακόμη, και την ενδεχόμενη μελλοντική ενοποίηση υπηρεσιών. Επί του παρόντος, στο Δίκτυο έχουν προσχωρήσει 22 μέλη της ELRA από 19 κράτη μέλη. Κάθε οργανισμός-μέλος διορίζει έναν υπάλληλο, και συγκεκριμένα έναν υπάλληλο κτηματολογίου με υψηλού επιπέδου γνώσεις στους τομείς των εμπράγματων δικαιωμάτων και των καταχωρίσεων κτηματολογίου, ως σημείο επαφής για το Δίκτυο.

Το ELRN έχει δημιουργήσει εργαλεία που διευκολύνουν τη φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στις υπηρεσίες του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από το 2012 έχει καταρτίσει ένα σύνολο επτά ενημερωτικών δελτίων τα οποία επεξηγούν διάφορα θέματα, όπως τη δημοσιότητα μέσω του κτηματολογίου, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ή τα κρυφά βάρη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροELRN.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2018