Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister på EU-nivå


Det här avsnittet innehåller en kortfattad presentation av European Land Information Service (Eulis) och European Land Registry Association (ELRA) – två nätverk av fastighetsregister som drivs på EU-nivå.


Vad är Eulis?

Eulis-tjänsten (European Land Information Service) är en webbportal som ger tillgång till fastighetstregister i andra EU-medlemsstater.

Eulis ger tillgång till fastighetsinformation för personer i EU som behöver uppgifterna i sitt arbete. Det är också ett informationsnav där du kan få reda på hur fastighetsregistren fungerar i olika medlemsstater.

För närvarande tillhandahåller de nationella fastighetsregistren i fem EU-medlemsstater fastighetsinformation genom Eulis-nätverket. Ytterligare tio medlemsstater har kommit olika långt i arbetet med att ansluta sig till Eulis-tjänsten. På Eulis-webbplatsen finns även kontaktuppgifter om och länkar till alla officiella fastighetsregisterorganisationer i EU.

Vad kan Eulis erbjuda?

På Eulis webbplats finns länkar till och information om alla fastighetsregister i Europa. Genom Eulis kan man på nätet enkelt få tillgång till officiella uppgifter om fastigheter och egendom från alla deltagande länder. Fastighetsregistren tillhandahåller och sprider fastighetsinformation via Eulis-portalen.

Registrerade fastighetsregisterkunder kan söka efter uppgifter om fastigheter och egendom i alla register som är anslutna till Eulis genom en sökning i den lokala tjänsten – bruksanvisningar finns och en kundservice till assistans. Sökresultatet kan laddas ner eller visas direkt på nätet. Kunderna betalar avgiften i enlighet med landets normala faktureringsförfarandet.

Dessutom ger tjänsten tillgång till referensuppgifter från alla deltagande länder om rättssystemet, registrering, fastighetsöverlåtelse och inteckningsförfaranden, tjänster som erbjuds och myndigheternas uppgifter och ansvarsområden i samband med fastighetsöverlåtelser. Referensuppgifterna om varje land kan användas tillsammans med sökningar i registret eller som bakgrundsinformation om förhållandena i landet. Dessutom har Eulis tagit fram ett verktyg för gemensam terminologi och översättning som är avsett att göra det lättare att förstå olika juridiska begrepp som rör fastighetslagstiftning inom EU.

För mer information, se Eulis webbplats.

Vad är ELRA?

ELRA (European Land Registry Organisation) är en icke vinstdrivande sammanslutning som omfattas av belgisk lagstiftning och består av 29 organisationer som företräder 22 EU-medlemsstaters fastighetsregister. Dess främsta uppgift är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

Vad kan ELRA erbjuda?

ELRA:s uppdrag och främsta syfte är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

I enlighet med villkoren i ramavtalet för partnerskap med nätverk på EU-nivå utformar ELRA olika aktiviteter, t.ex. seminarier för diskussioner av hur EU:s förordningar påverkar fastighetsregistren och deras kunder.

ELRA arbetar dessutom med projektet Imola (driftskompatibilitet mellan fastighetsregister), som delvis finansieras av Europeiska kommissionen.

Med hjälp av sakkunskap i ELRA-nätverket, ELRA-”kontaktpunkterna”, har detta projekt tagit fram en elektronisk mall (European Land Registry – ELRD) som kan användas för att visa fastighetsregisterinformation från vilken medlemsstat som helst.

Ett annat relevant ELRA-projekt var CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) som avsåg registrering i ett annat lands fastighetsregister och som fick stöd genom det särskilda programmet Civilrätt. Projektet syftade till att hjälpa fram en europeisk fastighetsmarknad genom att stödja utländska köpare av bostäder (semesterbostäder) i EU.

För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterELRA:s webbplats.

ELRN

Inom ELRA inrättades Länken öppnas i ett nytt fönsterELRN (Europeiska sammanslutningen för fastighetsregister) år 2010 för medlemmarna i ELRA. Den är utformad så att den liknar det europeiska rättsliga nätverket, för att underlätta ömsesidigt samarbete och eventuell framtida ytterligare integrering. Hittills har 22 ELRA-medlemmar från 19 medlemsstater anslutit sig till nätverket. Som kontaktpunkt för nätverket utser varje organisation en registeransvarig, dvs. en tjänsteman vid fastighetsregistret som är expert på egendomsrätt och fastighetsregistrering.

ELRN har tagit fram användarvänliga verktyg som underlättar tillgången till tjänster på europeisk nivå, och sedan 2012 har sju faktablad utarbetats i olika ämnen, exempelvis om offentliggörandet av uppgifter i fastighetsregister, det europeiska arvsintyget och dolda avgifter.

För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterELRN:s webbplats.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 14/02/2018