Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Белгия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскинидерландски вече са преведени.

На настоящата страница ще намерите кратко описание на белгийския кадастър.


Каква информация се вписва в белгийския кадастър?

В Белгия информацията, свързана с недвижимите имоти, се съдържа в документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация. Тези три източника на информация са част от структурата на Главно управление „Документация по имуществени права“ към Федералната публична служба „Финанси“.

Кадастърът в тесен смисъл и службите по вписванията изпълняват предимно, но не изключително, данъчни функции. Службите за съхраняване на ипотечна документация изпълняват функции по оповестяване на вещните права върху недвижими имоти — учредяването и прехвърлянето между живи на вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат вписани в ипотечната документация, за да могат да бъдат противопоставени на добросъвестни трети лица.

Достъпът до белгийския кадастър безплатен ли е?

Не, получаването на информация от документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация става след заплащането на определени такси. Размерът на тези такси зависи от документацията, в която се намира търсената информация, и от вида търсена информация.

Как се извърша търсене в белгийския кадастър?

По принцип, информацията за недвижимите имоти и/или за носителите на вещни права върху недвижими имоти може да бъде намерена чрез въвеждането в системата за търсене на данни за недвижимия имот (т.е. адреса и/или кадастралния му номер) или за самоличността на носителя на вещните права (т.е. фамилното му име и/или идентификационния му номер).

Между Главно управление „Документация по имуществени права“ и някои категории професионални ползватели (нотариуси, геодезисти, брокери на недвижими имоти и др.) съществува споразумение за извършването на онлайн справки в информацията, съдържаща се в документацията на кадастъра в тесен смисъл.

История на белгийския кадастър

Документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация се съхранява отпреди създаването на Белгия като държава.

Но историята не просто проследява миналото, а представлява основа за бъдещото развитие на системата. Проектът, с който се цели интегрирането на тези три документации в една-единствена база данни, предстои да бъде завършен и в най-скоро време ще започне да действа.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/08/2019