Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Belgicko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.

Na tejto stránke nájdete prehľad informácií o belgickom katastri nehnuteľnostíNa tejto stránke nájdete prehľad informácií o belgickom katastri nehnuteľností

Aké údaje možno nájsť v belgickom katastri nehnuteľností?

Informácie o nehnuteľnostiach možno v Belgicku nájsť v dokumentácii troch druhov úradov: v samotnom katastrálnom úrade (kadaster/cadastre), v registračných úradoch (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) a v hypotekárnych registroch (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Tieto tri zdroje informácií tvoria súčasť národného strediska pre dokumentáciu nehnuteľností federálneho ministerstva financií (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën).

Samotný katastrálny úrad a uvedené registračné úrady plnia predovšetkým – avšak nie výlučne – úlohy súvisiace s daňami. Hypotekárne registre sú zodpovedné za registráciu vecných práv k nehnuteľnostiam: vznik a prevod vecných práv k nehnuteľnostiam inter vivos musí byť zaregistrovaný v dokumentácii hypotekárneho registra, aby bolo možné dovolávať sa týchto práv voči tretím osobám konajúcim v dobrej viere.

Je prístup k údajom z belgického katastra nehnuteľností bezplatný?

Nie, za informácie z dokumentácie katastrálneho úradu, registračného úradu a hypotekárneho registra je potrebné zaplatiť poplatok.Výška poplatku závisí od zdroja dokumentácie a od druhu požadovaných informácií.

Ako vyhľadávať v belgickom katastri nehnuteľností?

Vo všeobecnosti možno informácie o nehnuteľnostiach a/alebo držiteľoch práv k nehnuteľnostiam vyhľadávať buď na základe identifikácie nehnuteľnosti (t. j. adresy a/alebo katastrálneho identifikačného čísla), alebo na základe identifikácie držiteľa vecných práv (napr. mena a/alebo identifikačného čísla).

Státne stredisko pre dokumentáciu nehnuteľností uzatvorilo s určitými profesijnými skupinami (notári, geodeti, realitní agenti atď.) dohodu o online vyhľadávaní určitých údajov z dokumentácie katastrálneho úradu.

História belgického katastra nehnuteľností

Dokumentácia v katastrálnom úrade, registračných úradoch a v hypotekárnych registroch pochádza z obdobia pred vznikom belgického štátu.

v súčasnosti sa završuje príprava projektu integrácie troch zdrojov katastrálnych údajov do jednej dokumentácie, ktorý sa má vzápätí v pomerne krátkej lehote zrealizovať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/08/2019