Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Чешка република

Тази страница ви предоставя обща информация за кадастралния (имотния) регистър на Чешката република.


Тази страница ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър на Чешката република.

Каква информация може да бъде намерена в чешкия кадастър и имотен регистър?

Връзката отваря нов прозорецЧешкият кадастър и имотен регистър съдържа фактическа и правна информация относно поземлените имоти. В регистъра можете да намерите кадастрални планове и карти и информация за собствениците на имотите.

Регистърът е собственост и се поддържа от Чешката служба по геодезия, картографиране и кадастър, която е независима национална институция.

Безплатен ли е достъпът до чешкия кадастър и имотен регистър?

Преглеждането и търсенето на планове и карти и основна информация за поземлените имоти в интернет, включително имената и адресите на собствениците, е безплатно.

Такси се заплащат за официални справки, получени на хартиен носител или по електронен път чрез достъп от разстояние, които съдържат пълна информация за правоотношенията относно имота. Размерът на таксите може да е различен, в зависимост от това за какво се отнася справката, но в повечето случаи е 100 CZK.

Търсене в чешкия кадастър и имотен регистър

Чешкият кадастър и имотен регистър ви предоставя инструмент за разширено търсене онлайн.

История на чешкия кадастър и имотен регистър

Електронната информационна система действа от 2001 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/06/2020