Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Естония

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Настоящата страница предоставя кратка информация за кадастъра и имотния регистър на Естония.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра на Естония?

Връзката отваря нов прозорецКадастърът представлява архив на права на собственост и ограничени права, който предоставя на трети страни информация относно вписани недвижими имоти.

В кадастъра и имотния регистър се вписват както правни, така и фактически обстоятелства. Всички имоти се вписват в кадастъра, освен когато законът предвижда друго. За всеки недвижим имот се прави отделен запис и му се дава уникален номер (идентификатор).

Регистърът се състои от четири раздела.

Първият раздел съдържа информация за състава на имота:

 • кадастрален код;
 • специфично предназначение;
 • местоположение;
 • ограничени вещни права, учредени в полза на вписания имот;
 • площ (размер);
 • връзката и делбата на недвижими имоти;
 • обединяване с друг вписан имот или отделяне на част от имот.

Вторият раздел съдържа следната информация за всеки имот:

 • титуляр;
 • В случай на съсобственост — информация за това дали имотът е реална съсобственост или идеална съсобственост и данните и имената на съсобствениците;
 • Размер на дяловете на съсобствениците (при обща собственост);

Третият раздел съдържа следната информация за всеки имот:

 • Ограничени вещни права, обременяващи с тежести имота (с изключение на ипотеки);
 • Ограничения върху собствеността на имота;
 • Забележки във връзка с такива ограничения;
 • Ограничения на правото на разпореждане с имота;
 • Други обозначения, свързани със собствеността (включително ограничения върху правата за разпореждане на съответните лица) и заличаването и изменението на горепосочените записи.

Четвъртият раздел съдържа следната информация за всеки имот:

 • Ипотекарен кредитор;
 • Парична стойност на ипотеката (неизплатена сума);
 • забележки във връзка с ипотеката;
 • изменения на записите;
 • заличавания на записите.

Частите от регистъра на кадастъра са публични. Те могат да бъдат консултирани от всеки. При наличието на правен интерес може да се направи справка в партидното дело на конкретен вписан имот. Собствениците на имоти, нотариусите, съдебните изпълнители, съдилищата и органите с надзорни правомощия не трябва да доказват наличието на правен интерес.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра на Естония?

Кадастърът се поддържа в електронна форма.

Частите на регистъра и поземлените регистри, които са част от поземления регистър, могат да бъдат намерени в нотариална кантора или чрез система за търсене.Връзката отваря нов прозорецhttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriВръзката отваря нов прозорецhttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx За справки в кадастъра и имотния регистър в нотариалните кантори или чрез търсачка се събира такса.

В електронната харта достъпът до данните е безплатен:

 • собственик на недвижим имот — физическо лице и законен представител на собственика на недвижимия имот
 • законен представител и попечител на собственика на недвижимия имот
 • собственици на жилищни блокове, свързани с недвижими имоти, и представител на жилищна асоциация.

Кадастърът и имотният регистър предоставят достъп до съдържащата се в тях информация чрез онлайн търсачката, поддържана от Центъра за регистри и информационни системи. Ползването на търсачката е безплатно. Резултатът от търсенето показва цялата информация, вписана в Раздел 1 на кадастъра и имотния регистър (кадастрален код, специфично предназначение, площ и адрес). За достъп до по-специфична информация, съдържаща се в кадастъра и имотния регистър, се събира такса.

Таксата е 1 EUR за всяко запитване и за един обект. Таксата за разглеждане на цялата част от регистъра е 3 EUR.

Под обект на търсене се разбира всяка информация, съдържаща се в раздел от кадастъра и имотния регистър, отворена за всеки вписан имот:

 1. цифрови данни в раздел „Състав на персонала“;
 2. цифрови данни в раздел „Титуляр“;
 3. цифрови данни в раздели „Протоколи и ограничения „и в раздел 4 „Ипотеки“.

Таксата за търсене включва достъп до отворените партидни дела и получаване на копие от документите, които се съдържат в тях.

Подробна информация за разделите на кадастъра и имотния регистър може да се намери онлайн, като Връзката отваря нов прозорецтук са посочени и таксите за услугите. Върху тези такси не се начислява ДДС.

Как да направя справка в кадастъра на Естония?

Можете да направите справка, като използвате следните критерии за търсене:

 • адрес;
 • кадастрален код;
 • име на собственика;
 • личен идентификационен номер/идентификационен код;
 • номер на имота.

Можете също да правите справки относно недействителни собственици и упълномощени лица.

История на кадастъра и имотния регистър на Естония

Електронната версия на кадастъра съдържа информация, която датира от 1994 г. насам. Преминаването към електронната версия започна през лятото на 2010 г. От 01.01.2015 г. насам всички наземни файлове са електронни.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 29/05/2020