Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Настоящият раздел представя накратко имотния регистър в Англия и Уелс.


Какво предлага имотният регистър на Англия и Уелс?

Ние вписваме в регистъра правото на собственост върху земята и недвижимите имоти в Англия и Уелс. Нашето мото е „Вашата земя и вещни права са гарантирани и защитени.“

Нашите ценности са:

  • осигуряваме сигурност;
  • работим почтено;
  • стимулираме иновациите;
  • действаме професионално.

Имотният регистър изпълнява особено важната функция да осигурява сигурност и доверие към пазара на недвижимите имоти, като в него са вписани права на собственост върху имоти в цяла Англия и Уелс на стойност над 4 трилиона британски лири, в това число и ипотеки в размер на над 1 трилион британски лири. Имотният регистър има над 150-годишен опит в поддържането на регистъра и се е развивал непрекъснато с цел постигане на все по-голяма ефикасност, като в днешно време 99% от информацията, с която разполагаме, и 73% от услугите по регистрация се предоставят онлайн. Поели сме по пътя на промяната, за да създадем напълно цифровизиран регистър, изграждайки съвременна цифрова платформа за поземлената и недвижима собственост, която да подпомага работата на регистъра и да предлага модерно и ефикасно обслужване на нашите клиенти.

Достъпът до имотния регистър на Англия и Уелс безплатен ли е?

За всяка услуга се дължи заплащане на определена със закон такса. Няма регистрационна такса за онлайн достъпа и повечето онлайн услуги струват по-евтино от услугите по пощата.

Как да направя справка в имотния регистър на Англия и Уелс

Онлайн достъп:

Електронните услуги за бизнеса (Business e-Services) дават възможност на потребителите от бизнеса да подават онлайн заявления за регистрация на поземлени и недвижими имоти или да искат онлайн извършване на търсене в индексираната карта. Потребителите на електронните услуги за бизнеса могат също така да ползват безплатната услуга за търсене в картата, наречена „MapSearch“, с цел незабавно да:

  • извършват проверки дали земя и недвижимо имущество, намиращи се в Англия и Уелс, са регистрирани;
  • получат номера на титула за собственост;
  • установят дали имотът се владее от собственика или е отдаден под наем.

Потребителите на електронните услуги за бизнеса трябва да отговарят на условията за ползване на услугите, да се регистрират като потребители и да разполагат с текуща сметка за директен дебит в банка в Обединеното кралство или в жилищно-строителна каса.Връзката отваря нов прозорец Вход към електронните услуги за бизнеса.

Услугата „Намиране на имот“ (Find a property) е предназначена за граждани и се използва също и от малки предприятия. Те могат да извършват търсене по адрес, за да намерят собственика на земята или недвижимия имот, да се запознаят с общите граници на имота и да научат дали той е изложен на риск от наводняване. Ползвателите на услугата трябва да се регистрират като потребители и да плащат с кредитна или дебитна карта. Вход към услугата Връзката отваря нов прозорецНамиране на имот.

Извлеченията от регистрите и скиците на имотите, получени чрез електронните услуги за бизнеса, са „официални извлечения“ и съответно са допустими като доказателства в съдилищата. Услугата MapSearch не дава гаранция за предоставената информация.

Извлеченията от регистрите и скиците на имотите, получени чрез услугата „Намиране на имот“, не представляват официални извлечения.

Пощенски достъп:

Може да поискате официални извлечения от регистъра и скицата на имота по пощата, като използвате Връзката отваря нов прозорецформуляри OC1 (за регистъра) и OC2 (за документите). Тези формуляри са достъпни безплатно по пощата или онлайн на уебсайта на имотния регистър. Официалните извлечения се допускат като доказателства в съдилищата.

Ако не успеете да намерите информация за даден имот онлайн, може също така да изпратите по пощата заявление за „търсене в сборния списък с карти“ (search of the index map) (формуляр SIM), за да разберете дали поземленият имот е вписан и ако е вписан — да получите номера на титул за собственост. За тази цел се изисква плащането на такса, определена с действащата към момента наредба за таксите, заплащани на имотния регистър.

Търсенето в регистрите за имотните тежести може да се извършва по пощата, но също и онлайн чрез електронните услуги за бизнеса, като се използва формуляр Връзката отваря нов прозорецK15 или (за търсене само на вписвания на несъстоятелност) формуляр Връзката отваря нов прозорецK16


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/07/2017