Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Anglia i Walia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości dla Anglii i Walii.

Autor treści:
Anglia i Walia

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze nieruchomości dla Anglii i Walii?

Do rejestru wpisuje się nieruchomości oraz prawa własności do nich na terytorium Anglii i Walii. Nasze motto: „Poświadczamy i chronimy nieruchomości i prawa własności”.

Działamy zgodnie z naszymi wartościami:

  • dbamy o pewność prawa;
  • jesteśmy bezstronni;
  • jesteśmy innowacyjni;
  • jesteśmy profesjonalistami.

Podstawową funkcją rejestru nieruchomości jest kształtowanie zaufania do rynku nieruchomości. W rejestrze nieruchomości figurują obecnie prawa własności do nieruchomości wartych ponad 4 bln GBP w całej Anglii i Walii, w tym hipoteki ustanowione na nieruchomościach wartych ponad 1 bln GBP. Rejestr nieruchomości działa od ponad 150 lat i staje się coraz bardziej skuteczny ze względu na to, że 99% informacji trafia do niego w trybie online. W ten sposób świadczonych jest również 73 % usług z zakresu rejestracji. Dążymy do całkowitej digitalizacji rejestru: tworzymy nowoczesną cyfrową platformę na potrzeby wspierania rejestru nieruchomości i praw własności w celu świadczenia nowoczesnych i skutecznych usług na rzecz klientów.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości dla Anglii i Walii jest bezpłatny?

Od każdej usługi pobierana jest ustawowa opłata. Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej za dostęp online, a większość usług w tym trybie kosztuje mniej niż usługi realizowane drogą pocztową.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości dla Anglii i Walii?

Dostęp online:

usługi Business e-Services pozwalają użytkownikom korporacyjnym na przedkładanie wniosków do rejestru nieruchomości lub przeszukanie mapy indeksowej online. Użytkownicy tych usług mogą także korzystać z naszej nieodpłatnej funkcjonalności MapSearch, aby natychmiast:

  • sprawdzić, czy nieruchomości i tytuły prawne w Anglii i Walii zostały wpisane do rejestru;
  • otrzymać numery, którymi opatrzono tytuły prawne;
  • uzyskać informacje, czy dany wpis odnosi się do prawa własności (freehold) czy dzierżawy (leasehold).

Business e-Services to usługi przeznaczone dla użytkowników biznesowych, którzy spełniają warunki korzystania z rejestru, zarejestrują się jako użytkownicy oraz posiadają rachunek bankowy z poleceniem zapłaty w banku lub towarzystwie budowlanym (building society) na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Logowanie w usłudze Business e-services.

Find a Property to usługa dla obywateli, wykorzystywana także przez małe przedsiębiorstwa. Podmioty te mogą skorzystać z wyszukiwarki w celu znalezienia właściciela nieruchomości, określenia jej granic oraz uzyskania informacji na temat, czy teren ten jest zagrożony powodziami Aby z niej skorzystać należy zarejestrować się jako użytkownik i zapłacić kartą kredytową lub debetową. Logowanie w usłudze Find a Property.

Odpisy z rejestru i wyrysy z map ewidencyjnych uzyskane w ramach usługi Business e-Services to „urzędowe odpisy” dopuszczalne jako dowód przed sądem. MapSerch nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przekazane informacje.

Odpisy z rejestru i wyrysy z map ewidencyjnych uzyskane w ramach usługi Find a Property nie mają charakteru urzędowego.

Dostęp korespondencyjny:

O urzędowe odpisy z rejestru lub wyrysy z map ewidencyjnych można zwrócić się drogą pocztową, korzystając z formularzy OC1 (rejestr) i OC2 (dokumenty). Formularze te udostępniane są nieodpłatnie drogą pocztową lub online przez Rejestr Nieruchomości. Odpisy urzędowe są dopuszczane jako dowód przed sądem.

Osoby, które nie mogą znaleźć informacji o nieruchomości w trybie online, mogą przesłać pocztą formularz SIM „wyszukiwanie na mapie indeksowej”, aby ustalić, czy nieruchomość jest zarejestrowana. W przypadku gdy jest ona zarejestrowana, osoby te mogą uzyskać numer danego tytułu prawnego. Na mocy aktualnie obowiązującego zarządzenia dotyczącego opłat za korzystanie z rejestru nieruchomości pobierana jest opłata.

Wyszukiwanie w rejestrze opłat za nieruchomości można prowadzić korespondencyjnie lub online za pomocą usługi Business e-Services, korzystając z formularza K15 lub K16 (jedynie w celu wyszukiwania wpisów o upadłości).

Ostatnia aktualizacja: 25/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.