Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Frankrike

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Av historiska skäl har Frankrike två markannonssystem: systemet med allmän rätt och det system som tillämpas i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle.

I dessa tre departement offentliggörs mark i fastighetsregistret, medan det i resten av Frankrike utförs på markreklamtjänster (SPF), som behåller fastigheten.

Vilka uppgifter finns i fastighetsregistret och i fastighetsregistret?

Byggakten ska offentliggöra dokument.

Som exempel kan nämnas att det finns dokument som överför äganderätten till en fastighet (till exempel ett köpekontrakt eller en överlåtelsehandling), även om denna handling är villkorad, att varje övertagande eller upprättande av en sakrätt (till exempel gåva eller överlåtelse av nyttjanderätt till en byggnad), rättsliga avgöranden som avser en byggnad, beslut av administrativa myndigheter som begränsar rätten att förfoga över egendomen, långfristiga hyreskontrakt, klausuler som begränsar rätten till egendom (till exempel en klausul om oförytterlighet), överkonstruktioner i en byggnad (till exempel inteckningar eller privilegier).

Genom fastighetsboken i Alsace-Moselle offentliggör man rättigheter.

Titeln är införd i fastighetsregistret, rätten till egendom i en byggnad som är resultatet av en handling men också en faktisk situation (rätten till egendom till följd av nyttjanderätt eller nyttjanderätt). Inkludera exempelvis området eller någon annan sakrätt som hyrs, nyttjanderätt, användning, bostad, servitut, panträtter, panträtter, inteckningar, hyresgäster och hyresgästers rättigheter i 12 års hyresavtal, rättigheter som följer av vissa rättsliga avgöranden osv.

Hur ser du på fastighetsregistret och fastighetsregistret?

Utanför de tre franska departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle ska fastighetsregistret hållas i Frankrike av markAdvertising Services (SPF). Dessa SPF är oberoende av varandra. Frankrike minskar gradvis antalet FPS på sitt territorium. För närvarande finns det 354 stycken, men för närvarande finns det 120.

Den som vill samla in information om en byggnads rättsliga situation måste ansöka om SPF, som ligger till grund för byggnaden. Den kan, som en illustration, känna till namnen på de på varandra följande ägarna och priset på de olika försäljningarna. Varje avdelning ska till varje sökande utfärda den information och de kopior av handlingar i byggakten som avser en byggnad eller en person som innehar en byggnad som omfattas av dess uppdrag. Denna information är inte gratis. Deras kostnader skiljer sig åt beroende på ansökningarnas typ och antal. Denna information är för närvarande inte centraliserad. För att få information om byggnader belägna i olika fjädrar är det därför nödvändigt att göra så många ansökningar som det rör sig om.

Filen är nu helt digitaliserad och datoriserad. Som en del av ett allmänt använt datasystem har vissa franska notarier (SPF) tillgång till de uppgifter som innehas av den franska federala myndigheten för offentlig förvaltning (SPF) samtidigt, via en server som förvaltas av det högsta rådet. Denna direkta tillgång till uppgifterna i bygghandlingen är inte öppen för andra rättstillämpare eller enskilda personer.

När det gäller departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle har fastighetsregistret varit helt datoriserat sedan 2008. Konsultation av uppgifterna i fastighetsregistret och avspärrningen, på platsen eller på distans, ska vara gratis. Varje person som gör sökningar kan få en kopia av uppgifterna från registreringsenheten eller den offentliga inrättningen. Kopian ska utfärdas av den offentliga myndigheten med hjälp av enkel information. Dessa tjänster är inte kostnadsfria.

Rätten till samråd varierar beroende på kvaliteten på sökandens person. Vissa yrkeskategorier, t.ex. notarier, har en bredare samrådsrätt (möjlighet att genomföra sökningar i alla uppgifter om både personer och byggnader). Det är möjligt för andra yrkesutövare, till exempel advokater, eller personer med exekutionstitlar eller tillstånd från domaren, att ta del av personens namn. Samrådet med byggnaden är öppet för alla.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 05/08/2020