Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Chorvátsko

Restaurar

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Chorvátsky systém a práva katastrov nehnuteľností sú založené na dvoch katastroch – pozemkových katastroch, ktoré vedú mestské súdy (riadne súdy) a katastre spravovaných regionálnymi katastrálnymi úradmi Štátnej geodetického úradu, zatiaľ čo v prípade mesta Záhreb vedie katastrálny katastrálny úrad pre katastre a geodetické záležitosti. Katastre opisuje nehnuteľnosti podľa ich technických charakteristík, zatiaľ čo v katastri katastra sú katastrálne pozemky doplnené informáciami o držiteľoch vlastníckych práv.

Chorvátsky systém registrácie a práv vlastníctva má viacero úloh, z ktorých najdôležitejšie je zriaďovanie bezpečnosti transakcií s legálnym majetkom a ochrana registrovaných práv. Katastre a katastra nehnuteľností sú ako také jedným zo základných registrov, na ktorých je založený právny štát.

Reforma katastra nehnuteľností

Od roku 2003 vláda Chorvátskej republiky prostredníctvom ministerstva spravodlivosti a Štátnej geodetického úradu vykonáva Národný katastra nehnuteľností a skratkový register názvov – regulovaná pôda.

Tento program zahŕňa všetky činnosti, ktoré vykonáva ministerstvo spravodlivosti a Štátna geodetická správa s cieľom modernizovať a regulovať stav registrácie nehnuteľností v Chorvátskej republike. Okrem pravidelných aktivít tohto počtu dvojstranných projektov je jednou z hlavných častí reformy aj katastrálny a katastrálny projekt.

Projekt sa začal s hlavným cieľom vybudovať efektívny systém správy pozemkov s cieľom prispieť k rozvoju efektívneho trhu s nehnuteľnosťami.

Reformou katastrálneho systému sa vytvorili podmienky na zavedenie efektívneho systému registrácie nehnuteľností, ktorým sa vytvoril spoločný informačný systém katastra nehnuteľností (ďalej len „ZIS“), ktorého cieľom je vytvoriť jednotnú databázu a aplikácie na údržbu a údržbu katastra nehnuteľností a údajov katastra nehnuteľností. Z 21. novembra 2016 JIS je plne k dispozícii vo všetkých 107 katastrálnych oddeleniach a 112 katastrálnych úradoch v Chorvátsku a na mestskom úrade mesta Záhreb pre katastre a geodetické záležitosti.

Mnohé výsledky reformy sú už viditeľné. Modernizácia oboch systémov (katastre a katastra nehnuteľností) umožnila rýchlejší a jednoduchší proces registrácie nehnuteľného majetku a práv k nemu. Informácie z katastra a katastra nehnuteľností je možné získať okamžite a všetky údaje katastra nehnuteľností a katastra sa digitalizujú a dajú sa skontrolovať na internete 24 hodín denne.

Reforma katastra nehnuteľností, t. j. systému, sa v súčasnosti stále realizuje prostredníctvom vytvorenia jednotného kontaktného miesta (OSS), ktoré v rámci Spoločného informačného systému katastra nehnuteľností a registra (ZIS) predstavuje zriadenie jednotnej databázy katastra nehnuteľností a katastra nehnuteľností a jedinečnú aplikáciu na uchovávanie a uchovávanie týchto údajov, čo bude pre používateľov mnoho výhod.

Jednotné kontaktné miesto poskytne lepší, rýchlejší a jednoduchší prístup k údajom z katastra nehnuteľností a katastra, čo povedie k zlepšeniu kvality a rýchlosti poskytovania služieb, t. j. urýchli proces registrácie zmeny v nehnuteľnostiach v dôsledku väčšieho zapojenia externých kľúčových používateľov a uľahčí prístup k údajom, ktoré budú k dispozícii na jednom mieste.

One Stop Shop poskytuje lepší, rýchlejší a jednoduchší prístup k údajom katastra nehnuteľností a katastra, čo povedie k zlepšeniu úrovne kvality a rýchlosti poskytovania služieb, t. j. urýchleniu procesu registrácie zmeny v nehnuteľnostiach v dôsledku väčšieho zapojenia externých kľúčových užívateľov a uľahčí prístup k údajom, ktoré budú k dispozícii na jednom mieste. Systém umožnil elektronické vydávanie výpisov z katastra nehnuteľností (eObčania, právnici a notári), ako aj predloženie elektronického návrhu (právnikov a notárov) na zápis do katastra nehnuteľností.

Tento systém je jednou z kľúčových hybných síl budovania e-Chorvát, ale aj zabezpečenia dôvery občanov v chorvátske registre.

Katastre nehnuteľností – základné charakteristiky

  • Katastre nehnuteľností sú verejné registre, v ktorých sú zaznamenané informácie o právnom postavení nehnuteľného majetku relevantné pre právne transakcie;
  • Kataster nehnuteľností vedú mestské súdy Chorvátskej republiky;
  • Katastre nehnuteľností sa vedú v elektronickej podobe;
  • Kataster nehnuteľností je verejný a ktokoľvek môže požiadať o prístup do katastra nehnuteľností;
  • Kataster nehnuteľností pozostáva zo všeobecného registra a zbierky dokumentov;
  • Výpisy z registra a kópie alebo výtlačky zo zbierky dokumentov sa vydávajú z katastra nehnuteľností;
  • Katastre nehnuteľností, výpisy alebo výpisy z katastra nehnuteľností požívajú verejnú vieru a majú dôkaznú hodnotu verejných listín.

Konanie v departementoch katastra nehnuteľností sa riadi:

Zákon o katastri nehnuteľností [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 a 108/17];

Pravidlá vnútornej organizácie, vedenie katastra nehnuteľností a plnenie ďalších úloh na súdoch katastra nehnuteľností (Rokovací poriadok katastra nehnuteľností) (NN č. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 a 60/10) a iné nariadenia.

Čo je výpis z katastra nehnuteľností?

Výpis z katastra nehnuteľností je dokladom vlastníctva alebo akéhokoľvek iného práva, ktoré môže byť predmetom zápisu katastra nehnuteľností. Výpisy, t. j. výtlačky alebo prepisy z katastra nehnuteľností, požívajú verejnú vieru a majú dôkaznú hodnotu verejných listín.

Od 2. novembra 2015 notári a právnici ako oprávnení používatelia a iné fyzické a právnické osoby ako príjemcovia mohli vydávať katastre nehnuteľností elektronicky prostredníctvom systému eCitizens.

Ako fungujú katastrálne útvary mestských súdov?

Katastrálne útvary mestských súdov vedú konania len na návrh osoby oprávnenej podať návrh alebo na návrh príslušného orgánu (napr. úrad verejnej správy, napríklad katastre, iný súd atď.).

Od 15. marca 2017 ho notári a právnici mohli na základe návrhu osoby alebo príslušného orgánu predkladať elektronicky.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020