Kadasters in de EU-landen

Hongarije

In dit deel wordt een overzicht gegeven van het Hongaarse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Welke gegevens bevat het Hongaarse kadaster?

Het Hongaarse kadaster wordt beheerd door ministerie van Landbouw en door de kantoren van het kadaster van Hongarije.

De officiële website van de kantoren van het kadaster van Hongarije geeft informatie over het landelijke netwerk van deze kantoren en biedt toegang tot het volledige institutionele netwerk grondzaken met informatie over:

  • de taken van deze kantoren;
  • hun plichten en de door hen geleverde diensten;
  • nieuwe en belangrijke projecten.

U kunt er administratieve formulieren downloaden en lezen over onze elektronische diensten en voorwaarden om toegang te krijgen tot het systeem. Ook kan hier relevante wetgeving worden gevonden.

Is de toegang tot het Hongaarse kadaster kosteloos?

De online diensten (TAKARNET) van de kantoren van het kadaster van Hongarije zijn sinds 2003 toegankelijk voor geregistreerde gebruikers (organen van het openbaar bestuur, banken, advocaten, openbare notarissen, gemeentelijke instanties, vastgoedmakelaars enz.). Overeenkomstig de relevante wetgeving worden gegevens tegen een vergoeding verstrekt.

Het online kadaster (Földhivatal Online) werd opgericht in juni 2011. Burgers kunnen het rechtstreeks raadplegen via het overheidsportaal met hun centrale ‘klantenpoort-ID’, en indien zij tegen een vergoeding gebruikmaken van online diensten op dezelfde manier als geregistreerde gebruikers.

Klanten van het online kadaster hebben kosteloos toegang tot bepaalde gegevens, waarvan het aantal evenwel beperkt is. De kosteloze dienst geeft echter alleen beschrijvende gegevens over de objecten (de eerste rubriek van het kadastraal bericht). De gegevensbank kan worden doorzocht op perceelnummer of adres van het object. Deze online diensten zijn 24 uur per dag toegankelijk via internet voor geregistreerde gebruikers en burgers.

Hoe opzoekingen verrichten in het Hongaarse kadaster?

Over het algemeen kunt u zoeken op:

  • perceelnummer;
  • perceelnummer-interval; of
  • adres van het object.

Gebruikers met speciale rechten (politie, onderzoeksautoriteiten, gerechtsdeurwaarders, openbare notarissen in erfrechtzaken enz.) kunnen op naam en op de persoonlijke gegevens van de eigenaar en/of rechthebbende zoeken.

Geschiedenis van het Hongaarse kadaster

De officiële naam van het juridische en administratieve systeem dat het vastgoedregister in Hongarije beheert, is het ‘verenigde landregistratiesysteem’ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Het wordt beschouwd als ‘verenigd’ omdat kadastrale topografische gegevens en juridische gegevens (telekkönyv, ‘Grundbuch’) sinds 1971 zijn geïntegreerd tot een register dat zowel juridisch als institutioneel functioneert. Er is één institutioneel netwerk dat bestaat uit de kadasters die verantwoordelijk zijn voor de registratie van rechtshandelingen, wijzigingen in de kadastrale kaarten, gegevensverstrekking en andere activiteiten op het gebied van eigendomsgerelateerde onroerende zaken. Het Hongaarse verenigde landregistratiesysteem van eigendomsrechten was het eerste in zijn soort in Europa.

Het Hongaarse systeem heeft meerdere doelen, aangezien het niet alleen het volledige spectrum van kadastrale activiteiten uitvoert, maar ook een aantal andere taken, zoals het opzetten en het onderhoud van een landmeetkundig referentienetwerk, vervaardiging van topografische kaarten, landinstandhouding, pachtregistratie en het onderhoud van administratieve grenzen.

Deze complexe openbare gegevensbank met gegevens over landbouwgrond en onroerend goed, d.w.z. over enkele van de belangrijkste onderdelen van het economisch leven, de landbouw en kredietcirculatie, wordt op geïntegreerde wijze beheerd door het departement grondzaken en omvat het gehele administratieve grondgebied van Hongarije.  Het doel van het systeem is de handhaving van eigendomsrecht, een gezonde omgeving, vrijheid van onderneming en concurrentie te ondersteunen, en om natuurlijke en kunstmatige grensmarkeringen officieel te registreren door een eenduidig, authentiek kadastraal systeem en de infrastructuur voor ruimtelijke informatie te bieden.

Het algemene doel is de officiële registratie en het beheer van gegevens over alle grond en andere objecten, en waarborging van de naleving van eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot objecten, door een eenduidig, authentiek kadastraal systeem en de hiervoor benodigde infrastructuur te bieden.
Het verenigde landregistratiesysteem heeft bovendien twee specifieke doelstellingen.  In juridisch opzicht biedt het kadaster bescherming voor eigendomsrechten en aktes. Het kadaster biedt ook zekerheid aan bonafide bezitters en bevordert de oordeelkundige exploitatie van onroerend goed.  Het economische doel van het systeem is anderzijds om een eenduidige basis te bieden om financiële verplichtingen aan te gaan teneinde governance en investeringen in vastgoed te bevorderen door de terbeschikkingstelling van statistische gegevens, en om diensten aan de maatschappij in het algemeen te leveren.

Links

Overheidsportaal

Officiële website van de kantoren van het kadaster van Hongarije

Laatste update: 06/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.