Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Люксембург

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

Този раздел от портала представя кратко въведение в кадастъра и имотния регистър на Люксембург. Електронна версия на кадастъра и имотния регистър все още не съществува.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Люксембург?

Кадастърът и имотният регистър на Люксембург е собственост на Връзката отваря нов прозорецОргана за кадастъра и имотния регистър и топографията на Великото херцогство Люксембург и се води от него.

Регистърът предоставя следните видове информация:

  1. Кадастрална карта;
  2. База данни, съдържаща буквено-цифрено съдържание за:
  • парцели,
  • собственици,
  • земеползване, и
  • зона.

Налице е информация на люксембургски, френски и немски език.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Люксембург безплатен ли е?

Преди всичко, все още не съществува електронна версия кадастъра и имотния регистър. Освен това, за достъп до текста на хартиен носител се заплаща такса.

История на кадастъра и имотния регистър на Люксембург

Кадастърът и имотният регистър е създаден през 1820 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/01/2020