Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Северна Ирландия

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър в Северна Ирландия.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия?

Връзката отваря нов прозорецАгенцията за услуги, свързани със земи и имоти на Северна Ирландия (Land & Property Services Northern Ireland) предоставя статично (непроменящо се) съдържание относно правилата, нормативните разпоредби и указанията, които регламентират функционирането на различните регистри.

Връзката отваря нов прозорецLandWeb Direct (услуга за пряк достъп на потребителите)

Службата осигурява:

  • Програми за търсене
  • Информация за името на собственика и вещните тежести, засягащи имота
  • Средство, което ви позволява да сваляте и разпечатвате информация, съхранявана в регистъра.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът до статичното съдържание е безплатен. Потребителите, които желаят да получат достъп до програмите за търсене, трябва да се регистрират за услугата и в повечето случаи от тях се изисква заплащането на такса.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Програмите за търсене включват достъп до кадастрални карти (maps of title), информация за граници на собственост върху имот и документация за право на собственост. Тази база данни включва имената на собствениците и всички вещни тежести, засягащи имота.

Средствата за електронна регистрация (E-registration facilities) ви дават възможност да попълвате различни регистрационни формуляри, да изчислявате такси и да подавате информация по електронен път.

История на кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Кадастърът и имотният регистър е създаден през 1891 г., като преди тази дата собствеността върху земята се е вписвала в Регистъра на актовете (the Registry of Deeds), създаден през 1706 г. Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти управлява три регистри: на актовете в кадастъра (deeds registry), имотния регистър (land registry) и регистъра на вписванията на тежести.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАгенцията за услуги, свързани със земи и имоти (Land & Property Services ) – Кадастри и имотни регистри (Land Registers)

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска служба за информация от поземлените регистри (European Land Information Service, EULIS)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/02/2019