Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Полша

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър на Полша.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Полша?

Кадастърът и имотният регистър (rejestr ksiąg wieczystych) на Полша се поддържат в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър и ипотеките.

Съгласно закона кадастърът и имотният регистър се поддържат с оглед установяване на правния статут на недвижимите имоти. Те съдържат следната информация:

  • наименование на имота (включително парцелите, от които се състои);
  • данни на собственика(ците) на имота или на притежателя на правото на постоянно плодоползване;
  • информация за вещни права на други страни;
  • вид и размер на ипотеката върху недвижимия имот.

Кадастрите и имотните регистри са публични документи и всеки може да прави справки в тях. От юни 2010 г. има възможност за електронен достъп доВръзката отваря нов прозорец кадастър и имотен регистър чрез въвеждане на номера на имота.

Освен това всеки може да получи копие от кадастър или имотен регистър или удостоверение, че даден кадастър или имотен регистър е закрит.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Полша безплатен ли?

Няма такса за справка в кадастъра и имотния регистър.

Начислява се такса за издаване на копие от кадастър или имотен регистър или на удостоверение, че даден кадастър или имотен регистър е закрит.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/09/2014