Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Portugall

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?

Din il-paġna tagħti ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet Portuġiż.


Ir-reġistru tal-Artijiet (Registo Predial)

Ir-reġistru tal-artijiet essenzjalment għandu l-għan li jagħti pubbliċità lis-sitwazzjoni ġuridika tal-bini, bil-għan li tiġi żgurata s-sigurtà tal-kummerċ tal-proprjetà legali u, bħala regola ġenerali, huwa obbligatorju għal kull att b’effett mill-21 ta’ Lulju 2008.

Ir-reġistru finali jikkostitwixxi preżunzjoni tal-eżistenza ta’ dritt fuq il-propjetà li tappartjeni lill-possessur irreġistrat skont it-termini preċiżi stabbiliti fir-reġistru.

Fil-Portugall, ir-reġistru tal-artijiet huwa pprovdut minn reġistraturi, immexxija mill-konservaturi.

Is-servizzi ta’ reġistrazzjoni huma servizzi deċentralizzati tal-Instituto dos Registos e do Notariado (Instituto dos Registos e do Notariado), li huwa istitut pubbliku integrat fl-amministrazzjoni indiretta tal-Istat u taħt is-superviżjoni u s-superviżjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Dawn is-servizzi huma mxerrda madwar it-territorju nazzjonali, f’kull muniċipalità, iżda l-kompetenza tagħhom mhijiex delimitata skont it-territorju tal-muniċipalità u tista’ titwettaq fir-rigward ta’ kwalunkwe art li tinsab fil-Portugall.

Każijiet li għalihom jenħtieġ annotament fir-reġistru tal-artijiet:

Skont l-Artikoli 2 u 3 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa:

 1. Fatti ġuridiċi li jistabbilixxu l-eżistenza, ir-rikonoxximent, l-akkwist jew tibdil fid-dritt ta’ propjetà, użufrutt, użu u l-abitazzjoni, jew servitujiet;
 2. Fatti ġuridiċi li jistabbilixxu l-eżistenza jew it-tibdil fis-sidien ta’ appartamenti (propriedade horizontal) u d-dritt ta’ residenza perjodika;
 3. Fatti legali li jħassru (convenções anuláveis) jew jikkanċellaw (convenções resolúveis) id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu a);
 4. Modifika fl-artijiet minħabba diviżjoni f’porzjonijiet, it-twaqqif tal-kopropjetà u d-diviżjoni mill-ġdid tal-art f’porzjonijiet, kif ukoll tibdil relatat;
 5. Is-sempliċi pussess;
 6. Wegħda ta’ ċessjoni (alienação) jew ipoteka (oneração), ftehim ta’ preferenza (pactos de preferência) u dispożizzjonijiet testamentarji, meta dawn jidħlu fis-seħħ, kif ukoll ċessjoni tal-pożizzjoni kuntrattwali minħabba l-fatti kkonċernati;
 7. Ċessjoni (cessão) ta’ propjetà lill-kredituri:
 8. Ipoteka, ċessjoni jew modifika tagħha, ċessjoni tal-prijorità tad-dritt li għandha l-ipoteka u l-assenjazzjoni tal-kera (consignação de rendimentos);
 9. It-trasferiment tad-debiti garantiti mill-ipoteka jew mill-assenjazzjoni tal-kera, fejn il-garanzija teħtieġ li tiġi trasferita;
 10. L-għoti tal-propjetà immobbli bħala garanzija għar-riservi tekniċi tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni, kif ukoll il-garanzija tar-responsabbiltà ta’ min iħaddem;
 11. Il-kera finanzjarja u t-trasferiment tal-propjetà;
 12. Lokazzjoni li ddum aktar minn sitt snin u trasferiment tal-propjetà jew sullokazzjoni, ħlief għall-qbiela tar-raba’;
 13. Sekwestru u dikjarazzjoni tal-insolvenza;
 14. Pleġġ, sekwestru, qbid u inventarju tal-assi garantiti b’ipoteka jew assenjazzjoni tal-kera u atti jew miżuri oħra li jaffettwaw dawn l-assi;
 15. Konfiska fi proċedimenti kriminali;
 16. Stabbiliment ta’ ‘fedekommessi’ (apanágio) u l-emendi tagħhom;
 17. Obbligu (ónus) ta’ kull tnaqqis f’donazzjoni soġġetta għar-rifużjoni;
 18. Piżijiet ta’ dar għall-abitazzjoni bil-kera kontrollata (casa de renda limitada) jew l-introjtu fuq bini ta’ din il-kategorija;
 19. Obbligu tal-ħlas tar-renta għall-każijiet tal-għajnuna lill-bdiewa;
 20. Rinunzja għall-kumpens, f’każ ta’ esproprijazzjoni, għaż-żieda fil-valur tal-propjetà minħabba x-xogħol fuq l-immobbli f’żoni ħdejn toroq nazzjonali jew żoni koperti minn pjanijiet muniċipali ta’ titjib;
 21. Restrizzjonijiet oħra fuq id-dritt ta’ propjetà, piżijiet oħra u sitwazzjonijiet oħra li bil-liġi jridu jitniżżlu fir-reġistru;
 22. Il-forniment ta’ proprjetà fid-dominju pubbliku u t-trasferimenti tiegħu meta d-dritt jingħata jekk irid jirreġistra ipoteka;
 23. Fatti legali li jimportaw l-estinzjoni ta’ drittijiet, imposti jew ħlasijiet irreġistrati;
 24. It-Titolu li jistabbilixxi impriża tat-turiżmu u l-emendi tiegħu.

Dawn li ġejjin huma wkoll suġġetti għal reġistrazzjoni:

 • Ir-rikonoxximent, il-kostituzzjoni, il-modifika jew ir-revoka ta’ kwalunkwe wieħed mid-drittijiet imsemmija hawn fuq, kif ukoll azzjonijiet ta’ evitar;
 • Ir-riorganizzazzjoni, id-dikjarazzjoni ta’ nullità jew l-invalidità ta’ reġistrazzjoni jew il-kanċellament tagħha;
 • Deċiżjonijiet finali dwar azzjonijiet preċedenti hekk kif dawn isiru res judicata;
 • Il-proċeduri għall-għoti tal-ordni ta’ sekwestru u d-deskrizzjoni tal-qbid u kull arranġament ieħor li jaffettwa d-dispożizzjoni ħielsa tal-proprjetà; u
 • Il-proċeduri deskritti hawn fuq.

Il-prinċipji tar-reġistru tal-artijiet

Il-prinċipju tal-infurzar kontra terzi

Skont l-Artikolu 5 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, l-atti soġġetti għar-reġistrazzjoni għandhom effetti kontra partijiet terzi biss wara d-data li fiha ġew irreġistrati, ħlief:

 • l-akkwist, abbażi tal-pussess, tas-sjieda, tal-użufrutt, tal-użu u tal-abitazzjoni, ta’ superfiċje jew ta’ servitù;
 • servitujiet viżibbli; u
 • il-fatti li jikkonċernaw l-assi għal żmien indefinit, sa meta jiġu speċifikati u determinati.

Il-prinċipju tal-prijorità

Skont l-Artikolu 6 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Immobbli, l-ewwel dazju jipprevali fuq dawk li jsegwu fir-rigward tal-istess prodotti, b’ordni ta’ reġistrazzjoni u, sal-istess data, skont l-ordni għas-sottomissjonijiet korrispondenti.

Il-prinċipju tal-legalità

Skont l-Artikolu 68 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, il-vijabbiltà ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tiġi evalwata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet legali applikabbli, id-dokumenti prodotti u r-rekords preċedenti, b’mod partikolari l-identità tal-bini, il-leġittimità tal-partijiet ikkonċernati, ir-regolarità formali tat-titoli u l-validità tal-atti li jinsabu fih.

Il-prinċipju tal-katina tat-titolu

Skont l-Artikolu 34 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, ir-reġistrazzjoni definittiva tal-ispejjeż minn tranżazzjonijiet legali tiddependi fuq id-dħul minn qabel tal-merkanzija f’isem dawk li jkunu ta’ piż fuqhom.

Ir-reġistrazzjoni definittiva għall-akkwist ta’ drittijiet tiddependi fuq id-dħul minn qabel tal-merkanzija f’isem iċ-ċedent, fejn id-dokument li juri l-intitolament ta’ min jagħmel it-trasferiment ma jkunx ġie ppreżentat mas-servizz ta’ reġistrazzjoni, bl-eċċezzjoni tal-każijiet ta’ reġistrazzjoni ta’ akkwist fuq il-bażi tal-qsim fejn ir-reġistrazzjoni minn qabel tkun dejjem irrinunzjata.

Fejn hemm rekord ta’ akkwist jew rikonoxximent legali ta’ dritt li jista’ jiġi trasferit jew il-pussess ta’ proprjetà bħal din, huwa meħtieġ li d-detentur rilevanti jintervjeni sabiex ikun jista’ jagħmel entrata ġdida, sakemm l-avveniment ma jkunx ir-riżultat ta’ dritt reġistrat ieħor.

Il-prinċipju ta’ effettività bejn il-partijiet

Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, il-fatti li huma suġġetti għar-reġistrazzjoni, anki jekk mhumiex irreġistrati, jistgħu jiġu invokati bejn il-partijiet stess jew l-eredi tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-kostituzzjoni ta’ ipoteka li l-effettività tagħha, bejn il-partijiet stess, tiddependi mill-implementazzjoni tar-reġistru.

Regola ġenerali dwar limitu ta’ żmien għar-reġistrazzjoni

Bħala regola ġenerali, u skont l-Artikolu 8c(1) tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, ir-reġistrazzjoni għandha tintalab fi żmien 2-il xahar mid-data li fiha seħħew il-fatti.

Karatteristiċi oħra tal-proċess ta’ reġistrazzjoni

Il-prinċipju

Fir-reġistru tal-Artijiet, bħala regola ġenerali, hemm, bħala regola ġenerali, il-prinċipju tal-proċedimenti, jiġifieri, ir-reġistrazzjoni ssir fuq talba ta’ persuna li għandha locus standi (l-Artikolu 41 tal-Kodiċi dwar ir-reġistrazzjoni tal-art).

Dawn li ġejjin għandhom interess leġittimu biex jitolbu reġistrazzjoni fir-reġistru: is-soġġetti attivi u passivi tar-relazzjoni ġuridika kkonċernata, u, b’mod ġenerali, kull min għandu interess jew għandu obbligu li jippromwovi dan l-interess.

L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru personalment jew bil-posta elettronika jew bil-posta.

Fatti sostnuti minn evidenza dokumentata biss jistgħu jiġu reġistrati. Il-fatti marbuta mal-bini, bħala regola ġenerali, jitniżżlu f’kuntratt iċċertifikat minn uffiċjal pubbliku (escritura pública) jew minn dokument speċifiku u awtentikat (dokument awtentikat minn nutar, avukat, prokuratur legali jew reġistratur tal-artijiet u ppubblikat fuq is-sit web Predial Online).

Nuqqas ta’ difetti

Hemm mekkaniżmu obbligatorju biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet previsti fl-Artikolu 73 tal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet, li jikkonsisti fi proċedura li tippreċedi d-deċiżjoni dwar il-kwalifika u li għandha tintuża meta jkun hemm nuqqasijiet li jistgħu jiġu rrimedjati ex officio, abbażi ta’ dokumenti ppreżentati jew diġà eżistenti fl-awtorità kompetenti tar-reġistrazzjoni, jew b’aċċess dirett għall-informazzjoni li tinsab fil-bażijiet ta’ data tal-awtoritajiet jew id-dipartimenti tal-awtoritajiet pubbliċi.

Peress li ma huwiex possibbli li tiġi kkompletata ex officio, sakemm dan in-nuqqas ma jinvolvix applikazzjoni ġdida għal reġistrazzjoni, lanqas ma jikkostitwixxi raġuni għal rifjut fuq il-bażi li l-fatt li d-dokument huwa diġà rreġistrat huwa diġà rreġistrat jew mhuwiex suġġett għal reġistrazzjoni, li l-fatt huwa ddikjarat null u bla effett jew li r-reġistru diġà ġie stabbilit bħala provviżorju fir-rigward ta’ kull dubju, u l-fatt li l-persuna kkonċernata ma tistax titneħħa mir-reġistru, is-servizz ta’ reġistrazzjoni kompetenti għandu jinforma lill-applikant bil-miktub permezz ta’ email jew ta’ reġistru postali sabiex dan tal-aħħar, fi żmien ħamest ijiem, għandu jagħmel dan.

Fil-każ ta’ nuqqas li ma jiġix irrettifikat mill-azzjoni tal-applikant, ir-reġistrazzjoni xorta ma għandhiex issir proviżorjament jew irrifjutata jekk in-nuqqasijiet inkwistjoni jikkonċernaw l-ommissjoni ta’ dokumenti li għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet jew is-servizzi tal-amministrazzjoni pubblika u l-informazzjoni li tinsab fih ma tistax tinkiseb billi jiġu aċċessati d-databases rilevanti. F’dan il-każ, is-servizzi għandhom jiżguraw li d-dokumenti jinkisbu direttament mingħand dawk l-awtoritajiet.

Perjodu ta’ implimentazzjoni tar-reġistri

Ir-Reġistratur jagħmel l-entrata fi żmien 10 jum mid-data tal-preżentazzjoni.

Fejn ir-reġistrazzjoni tkun ikkwalifikata f’termini differenti minn dawk mitluba, l-applikant għandu jiġi nnotifikat, b’ordni motivat, u jista’ jappella, b’mod ġerarkiku jew ġudizzjarju.

L-ispejjeż

Ir-reġistru tal-artijiet huwa suġġett għall-ispejjeż previsti fir-Regolament Emoolumentar dos Registeros e do Notariado (Digriet-Liġi Nru 322-A/2001 tat-14 ta’ Diċembru 1999).

Aċċess għal informazzjoni ta’ reġistrazzjoni

Barra minn kopji stampati taċ-ċertifikati, l-informazzjoni tista’ tiġi aċċessata faċilment online fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.predialonline.pt/ permezz ta’ ċertifikat elettroniku. hemm informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni legali tal-bini u dwar l-applikazzjonijiet pendenti għar-reġistrazzjoni.

L-aċċess huwa possibbli permezz ta’ abbonament annwali u spiża ta’ EUR 15 jew EUR 20, skont jekk it-talba għall-abbonament jew it-tiġdid ta’ aċċess għal ċertifikat permanenti tar-reġistru tal-artijiet tkunx saret permezz tal-indirizz elettroniku msemmi hawn fuq jew oralment f’uffiċċju tar-reġistru għall-atti tar-reġistrazzjoni tal-art. L-applikazzjoni trid issir permezz tan-numru deskrittiv tal-bini jew in-numru tat-taxxa tiegħu. Wara li jsir il-ħlas, l-informazzjoni tkun disponibbli ladarba jiddaħħal kodiċi ta’ ċertifikazzjoni.

L-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fir-reġistru jista’ jsir ukoll permezz tal-Informazzjoni dwar l-Art Simplifikata, li tikkonsisti mid-disponibbiltà online ta’ informazzjoni mhux iċċertifikata, aġġornata b’mod kostanti, li tinkludi d-deskrizzjoni tal-bini u l-identifikazzjoni tas-sid, li tippermetti lil kwalunkwe ċittadin li jivverifika, b’mod aktar sempliċi u irħas, jekk humiex irreġistrati fuq qasam partikolari, ipoteki jew kwalunkwe restrizzjoni jew imposta oħra. Għal kull binja, it-tariffa ta’ EUR 6 hija pagabbli għal kull binja. Flimkien ma’ din it-tariffa, EUR 4 għandhom jiġu imposti meta l-applikazzjoni ssir bil-fomm f’dipartiment li jkun responsabbli għall-istabbiliment ta’ att ta’ stabbiliment tar-reġistru tal-artijiet.

Servizzi oħra

Fil-Portugall, huma disponibbli żewġ reġistri relatati mal-artijiet: Proprjetà Online u Casa Pronta.

Proprjetà tal-Art

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaJistgħu jintalbu rekords fuq il-paġna http://www.predialonline.mj.pt/, u l-persuni kkonċernati jridu jawtentikaw ruħhom fuq ċertifikat diġitali.

Fl-istess post huwa possibbli li jiġu depożitati dokumenti privati awtentikati elettronikament relatati ma’ tranżazzjonijiet legali u awtorizzazzjonijiet biex jiġu kkanċellati l-ipoteki.

Huwa wkoll possibbli li jiġu ġġenerati reklami intiżi li jirreklamaw l-elementi essenzjali tan-negozju relatati mal-proprjetà sabiex l-entitajiet b’dritt legali ta’ prelazzjoni jkunu jistgħu jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom, jew le. Huwa wkoll possibbli li tikkonsulta dokumenti ppubblikati rigward il-bini skont il-proċeduri speċjali għal ġustifikazzjoni u korrezzjoni.

Aċċess għar-Reġistru tal-Artijiet Online

L-aċċess għall-biċċa l-kbira tal-paġna online ta’ Land Online huwa mingħajr ħlas. Madankollu, l-aċċess għal xi servizzi għandu spejjeż, stabbiliti bir-Regolament dwar ir-Reġistrazzjoni u n-Nutara (Digriet-Liġi Nru 322-A/2001 tas-14 ta’ Diċembru) u huwa riżervat għal utenti awtentikati. L-awtentikazzjoni ssir permezz ta’ ċertifikat diġitali u tirrigwarda b’mod partikolari r-reġistrazzjoni onlajn (talba u konsultazzjoni tal-istatus tal-proprjetà tal-proprjetà) u biex tiddokumenta depożiti (depożitu u konsultazzjoni).

Prota House

Is-servizz ta’ Pronta jipprovdi one-stop shop għall-formalitajiet kollha meħtieġa għax-xiri, rigal, rigal, kambju, minflok ħlas, ta’ art urbana, mħallta jew agrikola, bi kreditu bankarju jew mingħajru, it-trasferiment ta’ self mill-bank għax-xiri ta’ bank minn bank għal ieħor jew it-twettiq ta’ self iggarantit b’ipoteka fuq id-dar. Is-servizz ta’ Casa Pronta jista’ jintuża wkoll sabiex jiġi stabbilit id-dritt ta’ propjetà tal-appartamenti (propriedade horizontal).

L-ewwel pass f’dawn il-proċeduri isir mar-reġistru tal-artijiet (conservatória) jew ma’ bank, li għandhom aċċess għas-sit web permezz ta’ username u password. Dan il-proċess jista’ jiġi segwit fi kwalunkwe ħin.

Is-sit web tippermetti lil kwalunkwe persuna tħabbar it-trażmissjoni ta’ proprjetà sabiex l-entitajiet b’dritt legali ta’ prelazzjoni jkunu jistgħu jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jeżerċitaw id-dritt jew le.

Aċċess għad-Data House

L-aċċess għall-proċedura għandu l-ispejjeż stabbiliti fir-Regolament Emoolumentar dos Regetos e do Notariado (Digriet-Liġi Nru 322-A/2001 tat-14 ta’ Diċembru 2009).

Is-sit elettroniku “Casa Prota” jippermetti lil kwalunkwe persuna tħabbar it-trażmissjoni ta’ proprjetà bi ħlas ta’ tariffa ta’ EUR 15.

Entitajiet bi dritt legali ta’ prelazzjoni jistgħu jindikaw l-intenzjoni tagħhom li jeżerċitaw dan id-dritt mingħajr ħlas. Madankollu, f’dan it-tieni każ, l-aċċess għas-sit huwa ristrett.

Barra minn hekk, l-entitajiet li ġejjin biss għandhom aċċess għas-sit elettroniku ta’ Casa Pronta:

 • Banek
 • Ir-reġistru tal-artijiet
 • Entitajiet li jirċievu drittijiet legali ta’ preferenza

L-aċċess jinkiseb billi jiddaħħlu isem l-utent u password.

Ma hemm l-ebda restrizzjoni dwar l-aċċess għall-konsultazzjoni ta’ avviżi għall-eżerċizzju tad-drittijiet legali ta’ preferenza li jistgħu jintwerew mingħajr ħlas.

Links utli

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProprjetà Online

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProta House


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 26/08/2019