Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Швеция

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици шведски вече са преведени.

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на недвижимото имущество на Швеция, от който поземленият регистър съставлява една от петте интегрирани секции.


Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Швеция?

Имотният регистър, който се състои от множество части, е многофункционален национален регистър, съдържащ информация относно:

 • недвижимите имоти и имотите, представляващи неделима собственост
 • административното деление
 • адреси
 • геометрични граници на поземлените имоти — кадастрални планове
 • собственици
 • ипотеки и договори за ипотека
 • сервитутни права и права на плодоползване
 • планове и регулации
 • исторически паметници
 • мерни единици за недвижима собственост или еквиваленти
 • права на наем, учредени върху имота
 • архив
 • сгради
 • данъчна информация.

Имотният регистър се поддържа от Връзката отваря нов прозорецШведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация (Lantmäteriet).

Безплатен ли е достъпът до имотния регистър?

Информацията, предоставяна при лични посещения или по телефона, е безплатна. Информация може да бъде поискана и съгласно принципа за публичност. Електронният достъп до регистъра се заплаща, с изключение на услугата Връзката отваря нов прозорецMin fastighet (моята собственост), която е безплатна.

Търсене в шведския имотен регистър

Редица услуги за електронно търсене са достъпни директно чрез уебсайта на Органа по картография, кадастър и имотна регистрация или посредством Връзката отваря нов прозорецагентите на този орган (посочени на интернет сайта на Органа). За повечето от услугите е необходима регистрация. Търсената услуга се предоставя веднага онлайн или след направен избор и последващо обработване. Уебсайтът на Органа предлага също и услугата

Достъп до информацията е възможен и от други страни посредством Връзката отваря нов прозорецEULIS (Европейска служба за информация за поземлената собственост - European Land Information Service).

История на имотния регистър на Швеция

Създаването на електронния регистър започва през 1970 г. Пълното въвеждане на информацията приключва през 1995 г. Техническото обезпечаване на регистъра и способите за достъп до него преминават поетапно развитие. Има планове за въвеждане на съвсем нова технология в имотния регистър. Вече се работи в тази насока, като работата ще продължи през следващите години.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска служба за информация за поземлената собственост (Eulis)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/11/2020