Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κτηματολόγια στα κράτη μέλη - Σουηδία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σουηδικά

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του σουηδικού μητρώου έγγειας ιδιοκτησίας, ένα από τα πέντε ενοποιημένα τμήματα του οποίου είναι το κτηματολόγιο.


Ποιο είναι το περιεχόμενο του κτηματολογίου;

Το κτηματολόγιο αποτελείται από διάφορα τμήματα, καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και χρησιμοποιείται για ποικίλους σκοπούς. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • ιδιοκτησίες και συνιδιοκτησίες
 • διοικητικές υποδιαιρέσεις
 • διευθύνσεις ακινήτων
 • κτηματολογικά γεωμετρικά διαγράμματα και χάρτες
 • ιδιοκτήτες
 • υποθήκες και συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης
 • δουλείες και επικαρπίες
 • σχέδια και χωροταξικούς κανονισμούς
 • αρχαιότητες
 • μέτρα οικιστικού σχεδιασμού και ανάλογα μέτρα
 • δικαιώματα μίσθωσης
 • ιστορικό
 • κτίρια
 • πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία ακινήτων.

Για τη διαχείριση του κτηματολογίου είναι υπεύθυνο τοΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLantmäteriet (Υπηρεσία Γεωδαισίας της Σουηδίας).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Η παροχή πληροφοριών σε άτομα που τις αναζητούν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου είναι δωρεάν. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ζητηθούν σύμφωνα με τις αρχές της πρόσβασης των πολιτών στα δημόσια έγγραφα. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες του κτηματολογίου παρέχεται με καταβολή τέλους, με εξαίρεση την υπηρεσία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMin fastighet (Η ιδιοκτησία μου), η οποία είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο κτηματολόγιο;

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία αναζήτησης τα οποία προσπελάσιμα είτε απευθείας μέσω του δικτυακού τόπου του Lantmäteriet είτε μέσω των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαντιπροσώπων του Lantmäteriet (κατάλογος των αντιπροσώπων παρατίθεται στον δικτυακό τόπο του Lantmäteriet). Η χρήση των περισσοτέρων εργαλείων προϋποθέτει την καταβολή συνδρομής. Η πρόσβαση παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με επιλογή και επεξεργασία. Ο δικτυακός τόπος του Lantmäteriet παρέχει επίσης την υπηρεσία

 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMin fastighet (Η ιδιοκτησία μου), που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, στις οποίες έχει πρόσβαση μόνον ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λήψης πληροφοριών από άλλες χώρες μέσω της υπηρεσίας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEULIS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών σχετικά με την Έγγειο Ιδιοκτησία).

Ιστορικό του κτηματολογίου

H δημιουργία του ηλεκτρονικού κτηματολογίου άρχισε το 1970. Η πλήρης αποθήκευση των πληροφοριών ολοκληρώθηκε το 1995. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηματολογίου, καθώς και οι δίαυλοι παροχής πρόσβασης σε αυτό αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν σχέδια για τη θέση σε λειτουργία μιας εντελώς νέας τεχνικής πλατφόρμας. Οι σχετικές εργασίες έχουν αρχίσει και θα συνεχιστούν τα επόμενα έτη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών σχετικά με την Έγγειο Ιδιοκτησία (Eulis)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020