Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Sverige

Här får du en överblick över det svenska fastighetsregistret, som är uppbyggt av fem sammanhängande delar.


Vad innehåller fastighetsregistret?

Fastighetsregistret, som består av flera olika delar, är ett nationellt register som används för flera olika ändamål. Här hittar man information om bl.a

 • Fastigheter och samfälligheter
 • administrativa indelningar
 • belägenhetsadresser
 • fastigheters geometriska utbredning-registerkarta
 • ägare
 • inteckningar och inskrivningar
 • pantbrev
 • servitut och nyttjanderätter
 • planer och markreglerande bestämmelser
 • fornlämningar
 • fastighetsbildningsåtgärder eller morsvarande
 • tomträtter
 • historik
 • byggnader
 • fastighetstaxeringsuppgifter
 • m.m.

Fastighetsregistret administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterLantmäteriet.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Upplysningar ur registret vid besök eller per telefon är utan avgift. Uppgifter kan även begäras enligt offentlighetsprincipen. Den elektroniska tillgången till fastighetsregistret sker mot betalning förutom för tjänsten Länken öppnas i ett nytt fönsterMin fastighet som är kostnadsfri.

Hur man söker i fastighetsregistret

Det finns olika elektroniska söktjänster som är tillgängliga direkt via Lantmäteriets webbplats eller via Länken öppnas i ett nytt fönsterLantmäteriets återförsäljare (som finns förtecknade på Lantmäteriets webbplats). De flesta tjänsterna förutsätter att man är en prenumererande användare. Tillhandahållandet sker genom on-line- och direkttjänster eller urval och bearbetningar. På Lantmäteriets webbplats finns tjänsten

 • Länken öppnas i ett nytt fönsterMin fastighet: Innehåller detaljerad information. Tjänsten är endast tillgänglig för fastighetens ägare.

Det är också möjligt att komma åt informationen från andra länder genom European Land Information Service Länken öppnas i ett nytt fönsterEULIS

Fastighetsregistrets historia

Det elektroniska registret började läggas upp under 1970-talet och slutfördes 1995. Fastighetsregistrets tekniska miljö och till dels innehållet har succesivt utvecklats liksom kanalerna för tillhandahållande. Det finns planer på att tillämpa helt ny teknisk platform för fastighetsregistret. Arbete i denna riktning har inletts och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Land Information Service (Eulis)

Lantmäteriets hemsida Länken öppnas i ett nytt fönsterpå engelska


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/10/2015