Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Slovakiet

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over Slovakiets matrikelregister.


Hvad indeholder det slovakiske matrikelregister?

Link åbner i nyt vinduePortalen for det slovakiske matrikelregister (Slovenský katastrálny portál) henhører under Link åbner i nyt vindueDen Slovakiske Republiks myndighed for geodætiske, kartografiske anliggender og matrikelanliggender (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) og en statslig myndighed for matrikelregistre. Portalen stilles til rådighed og opdateres af det geodætiske og kartografiske institut i Bratislava (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portalen indeholder juridiske og faktuelle oplysninger om ejerforhold i forbindelse med fast ejendom. Den opdateres en gang om ugen ved hjælp af data fra de respektive matrikelkontorer. Der kan søges på slovakisk og engelsk. Portalen indeholder:

 • udvalgte data fra den beskrivende informationsfil - oplysninger om parceller, strukturer, lejligheder, erhvervslokaler og ejerskabsdokumenter
 • register over kommuner, register over matrikeldistrikter
 • statistiske rapporter
 • samlet værdi efter grundtype
 • oplysninger om status for retssager vedrørende matrikelregistret
 • meddelelser om påtænkte ansøgninger om registrering.

Et ejerskabsdokument (list vlastníctva) indeholder oplysninger om ejendommen, ejerne og om disses rettigheder i forbindelse med ejendommen samt yderligere oplysninger om ejendomsrelaterede rettigheder. Dokumentet indeholder nærmere bestemt:

 • et entydigt nummer
 • navnet på distriktet, hvor den pågældende ejendom ligger
 • navnet på den pågældende kommune
 • navnet på matrikeldistriktet.

Det består af tre dele:

Del A – Fysiske aktiver, som indeholder alle de ejendomme, der er genstand for ejendomsrettigheder såsom:

 • arealangivelse
 • parceltyper
 • en kode, der angiver den tilladte anvendelse af grunden
 • relevans i forhold til det bebyggede område i kommunen
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del A.

Del B – Ejere eller andre rettighedshavere med nærmere oplysninger om:

 • fornavn
 • efternavn
 • ungpigenavn eller navnet på ejeren af ejendommen og andre rettighedshavere
 • fødselsdato
 • personnummer eller organisationens registreringsnummer
 • medejerskabsandele
 • skøde: adkomst i henhold til et offentligt dokument eller andre dokumenter
 • adresse på fast bopæl eller hjemsted
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del B.

Del C – Begrænsninger med nærmere oplysninger om:

 • servitutter (servituttens indhold, angivelse af den person, der har fordel af servitutten, herunder registrering af servitutten i denne persons ejerskabsdokumenter)
 • tilbageholdelsesret (angivelse af indehaveren af tilbageholdelsesretten) og forkøbsret, hvis denne skal have virkning som en egentlig ret (identifikation af begunstigede til forkøbsret)
 • andre rettigheder, hvis disse er aftalt som egentlige rettigheder
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del C
 • tilføjelser/ændringer.

Del C indeholder ikke oplysninger om størrelsen på restgælden.

Er der gratis adgang til det slovakiske matrikelregister?

Der er gratis adgang for alle til oplysningerne i matrikelportalen.

Det slovakiske matrikelregisters historie

Matrikelportalen blev oprettet i 2004. Siden september 2007 har der været gratis adgang til oplysningerne i portalen.

Tilknyttede links

Link åbner i nyt vinduewebsted for matrikelportalen, Link åbner i nyt vinduewebsted for den slovakiske geodætiske og kartografiske myndighed samt matrikelmyndighed


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 29/05/2018