Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gældende ret


Lovgivning er et system af regler, som indføres og håndhæves af offentlige myndigheder. Lovgivning er en afgørende faktor for samfundet, som former det politiske, økonomiske og sociale miljø og grundlæggende bidrager til at skabe fred i samfundet. Det er derfor af afgørende betydning for den enkelte borger at være informeret om gældende lov.


Gældende ret

Den Europæiske Union (EU) og medlemsstaterne er grundlagt på retsstatsprincippet, princippet om demokrati og overholdelse af menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Det betyder, at lovgivningen er hævet over alle og gælder for alle, og at den vedtages efter en demokratisk procedure. Alle akter og beslutninger, der vedtages af staten og/eller dens offentlige myndigheder, skal være i overensstemmelse med lovgivningen, der især sikrer borgernes grundlæggende rettigheder og friheder.

Hver EU-medlemsstat har sin egen lovgivning, sit eget retssystem samt egne forfatningsmæssige krav og procedurer for vedtagelse af lovene. Desuden er alle medlemsstaterne bundet af EU-ret og international ret.

De relevante undersider indeholder nærmere oplysninger om:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019