Δίκαιο

Το δίκαιο είναι ένα σύστημα κανόνων που δημιουργούνται και εφαρμόζονται από δημόσια θεσμικά όργανα. Το δίκαιο αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της κοινωνίας που διαμορφώνει το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ειρήνη. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας για κάθε πολίτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της στηρίζονται στο κράτος δικαίου, την αρχή της δημοκρατίας και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αυτό σημαίνει ότι το δίκαιο είναι υπεράνω όλων και ισχύει για όλους, καθώς και ότι εγκρίνεται βάσει δημοκρατικής διαδικασίας. Κάθε πράξη και απόφαση που λαμβάνεται από το κράτος ή/και τις δημόσιες αρχές του πρέπει να συνάδει με το δίκαιό του. Ειδικότερα, το δίκαιο κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει δικό του δίκαιο, νομικό σύστημα και συνταγματικές προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη θέσπιση των νόμων. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω, ανατρέξτε στις αντίστοιχες υποσελίδες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.