Avio- ja asumuseroon sovellettava laki

Asetusta (EU) N:o 1259/2010 koskevat kansalliset tiedot


Yleisiä tietoja

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta toteuttamalla yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joiden vaikutukset ulottuvat yli rajojen. Kansalaisten liikkuvuuden lisääminen sisämarkkinoilla edellyttää samalla joustavuuden ja oikeusvarmuuden lisäämistä.

Tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä joulukuuta 2010 annetulla neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella (EU) N:o 1259/2010 (ns. Rooma III –asetus) tarjotaan kansalaisille oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja joustavuuden kannalta asianmukaisia ratkaisuja, suojataan heikompia osapuolia avioeroa koskevissa oikeusriidoissa ja estetään oikeuspaikkaa koskeva keinottelu, ns. forum shopping. Tämä auttaa osaltaan välttämään monimutkaisia, pitkällisiä ja ahdistavia oikeusmenettelyjä.

Asetuksen (EU) N:o 1259/2010 mukaan kansainväliset avioparit voivat sopia etukäteen siitä, minkä maan lakia sovelletaan heidän avio- tai asumuseroonsa, kunhan asianomainen maa on se, johon heillä on läheisin liittymä. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomioistuimet voivat käyttää yhteistä menettelyä sen päättämiseksi, minkä maan lakia sovelletaan.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin asioihin: luonnollisten henkilöiden oikeustoimikelpoisuus, avioliiton olemassaolo ja pätevyys tai sen tunnustaminen, avioliiton pätemättömäksi julistaminen, puolisoiden nimi, avioliiton vaikutukset omaisuuteen, vanhempainvastuu, elatusvelvoitteet, tarkoitemääräykset ja perintö. Se ei myöskään vaikuta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamiseen.

Asetuksella otetaan käyttöön ns. tiiviimpi yhteistyö siihen osallistuvien jäsenvaltioiden välillä. Tiiviimpi yhteistyö tarkoittaa sitä, että vähintään yhdeksän jäsenvaltiota toteuttaa yhteisiä toimenpiteitä jollakin perussopimuksissa tarkoitetulla alalla. Tämä ala ei kuitenkaan saa kuulua unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön heti alusta lähtien, saavat niin halutessaan liittyä siihen myöhemmin.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta.

Tiiviimpi Yhteistyö

Neuvosto hyväksyi 12. heinäkuuta 2010 Linkki avautuu uuteen ikkunaanpäätöksen 2010/405/EU luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla Belgian, Bulgarian, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Latvian, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Itävallan, Portugalin, Romanian ja Slovenian välillä. Sen seurauksena mainitut 14 tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvaa jäsenvaltiota hyväksyivät neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen (EU) N:o 1259/2010, joka tuli voimaan 21. kesäkuuta 2012.

Komissio hyväksyi 21. marraskuuta 2012 Linkki avautuu uuteen ikkunaanpäätöksen 2012/714/EU Liettuan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön. Päätöksen mukaan asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Liettuaan 22. toukokuuta 2014 alkaen.

Komissio hyväksyi 27. tammikuuta 2014 Linkki avautuu uuteen ikkunaanpäätöksen 2014/39/EU Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön. Päätöksen mukaan asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan 29. heinäkuuta 2015 alkaen.

Euroopan komissio antoi 10.8.2016 Linkki avautuu uuteen ikkunaanpäätöksen (EU) 2016/1366 Viron osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön. Päätöksen mukaan asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Viroon 11.2.2018 alkaen.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 09/10/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Belgia


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Belgian lainsäädännössä ei ole erityisiä muotovaatimuksia, joita olisi sovellettava lainvalintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan nojalla.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun Belgian lain 55 §:n 2 momentin 3 alamomentissa säädetään, että sovellettavan lain valinta on tehtävä ensimmäisessä käsittelyssä (Code de droit international privé / Wetboek van internationaal privaatrecht; laki on julkaistu 27. heinäkuuta 2004, ja se tuli voimaan 1. lokakuuta 2004).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Saksa


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Saksan lainsäädännön (siviililakikirjan voimaanpanolaki eli Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB, 46e §:n 1 momentti) mukaan asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukainen lain valinta on vahvistettava notaarin asiakirjalla. Siviililakikirjan 127a §:ää sovelletaan soveltuvin osin.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Saksan lainsäädännön (EGBGB, 46e §:n 2 momentti) mukaan puolisot voivat valita lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ensimmäisessä oikeusasteessa pidettävään ensimmäiseen suulliseen käsittelyyn mennessä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/01/2021

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Viro


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerhelain 641 §:n 2 ja 3 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/2010 mukaisen, avioliiton purkamiseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen henkilökohtaisesti notaarin vahvistamalla asiakirjalla, tai sopimuksen tekeminen kirjataan avioliiton purkamista koskevassa oikeudenkäynnissä pöytäkirjaan, mikä korvaa notaarin vahvistaman asiakirjan.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerhelain 641 §:n 4 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä sopimuksen ja muuttaa sitä milloin tahansa aina siihen asti kun notaari on vastaanottanut avioerohakemuksen tai oikeudenkäynnissä kunnes esikäsittely on päättynyt tai kirjallisessa menettelyssä hakemuksen jättämisen määräajan päättymiseen saakka.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/04/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Kreikka


Kreikan annettua asiasta selityksen Euroopan komissio antoi 27. tammikuuta 2014 (EUVL L 23, s. 41) päätöksen Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön, joka perustettiin asetuksella (EU) N:o 1259/2010 (nk. Rooma III -asetus).

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan 29. heinäkuuta 2015 alkaen.


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta valita sovellettava laki asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Espanja


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Espanjan lainsäädännössä säädetään asetuksen N:o (EU) 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesta muodollisesta lisävaatimuksesta, jota sovelletaan lainvalintaa koskeviin sopimuksiin. Sen mukaan lainvalintasopimus on tehtävä joko julkisen notaarin oikeaksi vahvistamalla virallisella asiakirjalla (documento público con fuerza ejecutiva) tai ns. aidolla asiakirjalla (documento auténtico), jonka päiväys ja osapuolten allekirjoitukset ovat kiistattomat, vaikka se ei muodoltaan olekaan notaarin vahvistama asiakirja.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Espanjan lainsäädännön mukaan puolisot eivät voi menettelyn aikana valita lakia, jota tuomioistuimessa sovelletaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/06/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Ranska


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Asetuksessa asetetaan lainvalintasopimusten pätevyydelle kolme muotovaatimusta: sopimus on laadittava kirjallisesti ja päivättävä, ja kummankin puolison on allekirjoitettava se.

Lisäksi jäsenvaltioille varataan mahdollisuus säätää muista muotovaatimuksista ja täsmennetään sitä, miten niitä on sovellettava puolisoiden tilanteen mukaan.

Ranskan lainsäädännössä ei aseteta minkäänlaisia muotovaatimuksia avio- tai asumuserotilanteessa sovellettavan lainvalintasopimuksen pätevyydelle. Näin ollen Ranska ei ole antanut 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Puolisot voivat halutessaan kääntyä lisätietojen saamista varten oikeusalan ammattilaisen puoleen.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Puolisot voivat tehdä avio- tai asumuseroonsa sovellettavan lain valintaa koskevan sopimuksen tai muuttaa sitä milloin tahansa, mutta viimeistään silloin, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa.

Jos tuomioistuinvaltion laissa niin säädetään, puolisot voivat myös menettelyn aikana valita lain, jota tuomioistuimessa sovelletaan (5 artiklan 2 ja 3 kohta).

Ranskan lainsäädännössä ei erikseen säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Sen vuoksi Ranska ei ole antanut 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Latvia


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Latvian laissa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Latvian laissa ei säädetä mahdollisuudesta valita tuomioistuimessa sovellettava laki menettelyn aikana.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2021

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Liettua


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Liettuan kansallisessa lainsäädännössä ei aseteta muita muotovaatimuksia avioeroon ja asumuseroon sovellettavaa lakia koskeville sopimuksille.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Liettuan kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä mahdollisuudesta määrittää avioeroon ja asumuseroon sovellettava laki tuomioistuimessa menettelyn aikana.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/04/2021

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Luxemburg


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Luxemburgin lainsäädännössä ei aseteta muita muotovaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Luxemburgin lainsäädännön mukaan lainvalintasopimusta ei ole mahdollista tehdä sen jälkeen kun menettely on jo pantu vireille.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 24/04/2020

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Unkari


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Unkarissa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Puolisoiden on valittava sovellettava laki viimeistään oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa, tuomioistuimen asettamassa määräajassa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/01/2019

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Itävalta


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Itävallan laissa ei ole asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisia lainvalintasopimusta koskevia muodollisia lisävaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Itävallan lain (IPRG 11 §:n 3 momentti) mukaisesti puolisot voivat valita sovellettavan lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös tuomioistuimessa menettelyn aikana sillä edellytyksellä, että lainvalinta ilmaistaan nimenomaisesti eikä pelkästään implisiittisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Portugali


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Ei ilmoitettavia tietoja.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Ei ilmoitettavia tietoja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/02/2021

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Romania


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Romaniassa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Romanian lain mukaan puolisot voivat valita avioeroon sovellettavan lain myös sen jälkeen kun asia on saatettu käsiteltäväksi tuomioistuimeen, mutta viimeistään sinä päivänä, jona pidetään ensimmäinen tuomioistuinkäsittely, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

Siviililain asianomainen kohta on seuraava:

2598 §

Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen valinta-ajankohta

1. Sopimus avioeroon sovellettavan lain valinnasta voidaan tehdä tai sitä voidaan muuttaa viimeistään ajankohtana, jona toimivaltainen viranomainen myöntää avioeron.

2. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa puolisoiden sopimuksen huomioon vasta ensimmäisessä tuomioistuinkäsittelyssä, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

2599 §

Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muoto

Sopimus avioeroon sovellettavan lain valinnasta on tehtävä kirjallisena ja siinä on oltava molempien puolisoiden allekirjoitus ja päiväys.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2021