Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus

Riigi teave seoses määrusega (EL) nr 1259/2010


Üldine teave

Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgi luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, võttes vastu meetmed, mis on seotud õigusalase koostööga tsiviilasjades, millel on piiriülene mõju. Samas nõuab kodanike liikuvuse suurendamine siseturul suuremat paindlikkust ja õiguskindlust.

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1259/2010 tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (nn Rooma III määrus) tagatakse kodanikele õiguskindluse, etteaimatavuse ja paindlikkuse põhimõttest lähtudes asjakohased lahendused, kaitstakse lahutusmenetluses nõrgemat osapoolt ja hoitakse ära meelepärase kohtualluvuse valimine. Samuti aidatakse vältida keerukaid, pikalevenivaid ja emotsionaalselt koormavaid menetlusi.

Täpsemalt lubatakse määrusega (EL) nr 1259/2010 rahvusvahelistel paaridel eelnevalt kokku leppida, millist õigust nad soovivad oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada, eeldusel et kõnealune õigus on selle liikmesriigi õigus, millega neil on tihedam seos. Kui abielupaar ei jõua kohaldatava õiguse valikul kokkuleppele, saab kohtunik ühise korra alusel otsustada, millise riigi õigust oleks kõige asjakohasem kohaldada.

Kõnealust määrust ei kohaldata järgmiste küsimuste suhtes: füüsiliste isikute õigus- ja teovõime; abielu olemasolu, kehtivus ja tunnustamine; abielu kehtetuks tunnistamine; abikaasade nimi; abielu omandiõiguslikud tagajärjed; vanemlik vastutus; ülalpidamiskohustus ning usaldusomand ja pärimine. Samuti ei mõjuta see Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility kohaldamist.

Tegemist on vahendiga, mis võimaldab teha osalevatel liikmeriikidel tihedamat koostööd. Tänu tihedamale koostööle saab vähemalt üheksast liikmesriigist koosnev rühm rakendada meetmeid mõnes aluslepingutega hõlmatud valdkonnas, kus liidul ei ole ainupädevust. ELi toimimise lepingu artikli 331 kohaselt on nendel liikmesriikidel, kes veel ei osale, õigus tõhustatud koostööga ühineda.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta.

Tõhustatud Koostöö

12. juulil 2010 võttis nõukogu vastu Lingil klikates avaneb uus akenotsuse 2010/405/EL tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Portugali, Rumeenia ja Sloveenia vahel.

Nimetatud 14 liikmesriiki võtsid selle tulemusel vastuLingil klikates avaneb uus aken nõukogu määruse (EL) nr 1259/2010, mida kohaldatakse alates 21. juunist 2012.

21. novembril 2012 võttis komisjon vastu Lingil klikates avaneb uus akenotsuse 2012/714/EL, millega kinnitatakse Leedu osalemine tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. Kõnealuse otsusega nähakse ette, et määrust (EL) nr 1259/2010 kohaldatakse Leedu suhtes alates 22. maist 2014.

27. jaanuaril 2014 võttis komisjon vastu Lingil klikates avaneb uus akenotsuse 2014/39/EL, millega kinnitatakse Kreeka osalemine tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. Kõnealuse otsusega nähakse ette, et määrust (EL) nr 1259/2010 kohaldatakse Kreeka suhtes alates 29. juulist 2015.

10. augustil 2016 võttis komisjon vastu Lingil klikates avaneb uus akenotsuse (EL) nr 2016/1366, millega kinnitatakse Eesti osalemine tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. Selle otsusega nähakse ette, et määrust (EL) nr 1259/2010 kohaldatakse Eesti suhtes alates 11. veebruarist 2018.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 09/10/2020

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Belgia


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Belgia õigusaktides ei ole konkreetseid ametlikke nõudeid määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigete 2−4 kohaste kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepete suhtes.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Seoses kohaldatava õiguse määramisega nähakse Belgia rahvusvahelise eraõiguse seadustiku (Wetboek van internationaal privaatrecht / Code de droit international privé) artikli 55 paragrahvis 2 ette, et valik tuleb teha esimesel kohtusse ilmumise päeval (16. juuli 2004. aasta rahvusvahelise eraõiguse seadustik, Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 27.7.2004; seadustik jõustus 1. oktoobril 2004).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Saksamaa


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Saksamaa õiguse kohaselt (tsiviilseadustiku rakendusseaduse (EGBGB) artikli 46e lõige 1) dokumenteeritakse määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohane õiguse valikut käsitlev kokkulepe notariaalaktiga. Tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 127a kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Saksamaa õiguse kohaselt (tsiviilseadustiku rakendusseaduse artikli 46e lõige 2) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse kuni esimese astme kohtus toimuva istungi lõpuni.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/01/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Eesti


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaseaduse § 641 lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad abikaasad nõukogu määrusele (EL) nr 1259/2010 vastava abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmida isiklikult notariaalselt tõestatud vormis või kohtumenetluses abielu lahutamise korral märgitakse kokkuleppe sõlmimine protokolli, mis asendab notariaalse tõestamise vormi.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaseaduse § 641 lõike 4 kohaselt võivad abikaasad kokkuleppe sõlmida ja seda muuta igal ajal kuni abielu lahutamise avalduse vastuvõtmiseni notari poolt või kohtumenetluses kuni eelmenetluse lõppemiseni või kirjalikus menetluses taotluste esitamise tähtaja möödumiseni.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/04/2020

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Kreeka


Pärast Kreeka Vabariigi vastavasiulist taotlust kinnitas Euroopa Komisjon 27. jaanuari 2014. aasta otsusega (L 23/41) Kreeka osalemist määrusega (EL) nr 1259/2010 ette nähtud tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas („Rooma III”).

Eespool nimetatud otsuse kohaselt jõustub määrus (EL) nr 1259/2010 Kreekas 29. juulil 2015.


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis käsitlevad määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetes 2 kuni 4 ette nähtud abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kohta sõlmitud kokkuleppe vorminõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis annavad võimaluse määrata kohaldatav õigus vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Hispaania


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Hispaania õiguses on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetega 2 kuni 4 kehtestatud kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele täiendavad vorminõuded, täpsemalt: kohaldatav õigus tuleb valida ametliku dokumendiga (notari juuresolekul) või nn autentse dokumendiga (dokumendiga, mille puhul ei saa kuupäevas ja poolte allkirjades kahelda ka siis, kui tegemist ei ole notariaalse aktiga).

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Hispaania õiguse kohaselt ei või abikaasad määrata kohaldatavat õigust kohtumenetluse käigus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/06/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Prantsusmaa


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Määrusega kehtestatakse kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele kolm vorminõuet: kokkulepe sõlmitakse kirjalikus vormis, sellel märgitakse kokkuleppe sõlmimise kuupäev ja see peab olema poolte poolt allkirjastatud.

Lisaks on määruses liikmesriikidele ette nähtud võimalus kehtestada täiendavaid vorminõudeid ja täpsustatud, kuidas neid tuleb abikaasade olukorrast sõltuvalt kohaldada.

Prantsuse õiguses ei ole ühtegi sätet, mis reguleeriks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorminõudeid. Seega ei ole Prantsusmaa teinud artikli 17 lõike 1 punktis a ette nähtud deklaratsiooni.

Järelikult jääb abikaasadele õigus pöörduda soovi korral selgituste saamiseks õigusnõustaja poole.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kokkuleppe, millega abikaasad määravad kindlaks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse, võib sõlmida igal ajal ja seda võib muuta igal ajal, kuid hiljemalt kohtu poole pöördumise ajaks.

Samas võivad abikaasad kohaldatava õiguse määramises kokku leppida ka kohtumenetluse käigus, kui see on kohtu asukohariigi õigusega ette nähtud (artikli 5 lõiked 2 ja 3).

Prantsuse õiguses ei ole sellist võimalust sõnaselgelt ette nähtud. See on põhjus, miks Prantsusmaa ei ole artikli 17 lõike 1 punktis b sätestatud deklaratsiooni esitanud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/06/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Läti


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Läti õiguses ei ole sätestatud kohaldatava õiguse valikut käsitlevaid täiendavaid vorminõudeid peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 esitatud nõuete.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Läti õiguses ei ole ette nähtud võimalust määrata kohaldatav õigus kohtus menetluse käigus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/04/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Leedu


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Leedu õiguses ei ole abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kokkulepetele täiendavaid vorminõudeid kehtestatud.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Leedu õigusega ei ole ette nähtud võimalust määrata abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust kohtus menetluse käigus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/04/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Luksemburg


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Luksemburgi õiguses ei ole praegu täiendavaid vorminõudeid kehtestatud.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Luksemburgi õiguses ei ole ette nähtud võimalust määrata kohaldatav õigus kohtumenetluse käigus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/04/2020

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Ungari


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 sätestatud vorminõuete ei ole kohaldatava õiguse kokkulepete suhtes muid vorminõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Abikaasad peavad kohaldatava õiguse valima hiljemalt kohtumenetluse ettevalmistava etapi ajal kohtu määratud tähtaja jooksul.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/01/2019

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Austria


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Austria õigusega ei nähta määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohase kohaldatava õiguse valiku kokkuleppe suhtes ette täiendavaid ametlikke nõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Austria õiguse kohaselt (rahvusvahelise eraõiguse seaduse (IPRG) paragrahvi 11 lõige 3) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse ka kohtus menetluse käigus, kui õiguse valik on tehtud selgesõnaliselt ega pole ainuüksi käitumise järgi kaudselt tuletatav.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/03/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Portugal


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Teavet edastada ei ole.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Teavet edastada ei ole.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/02/2021

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Rumeenia


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Rumeenia õiguses ei ole peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 nimetatud nõuete muid ametlikke nõudeid seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Rumeenia õiguse alusel võivad abikaasad määrata abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse ka pärast kohtu poole pöördumist, kuid hiljemalt kuupäevaks, mil toimub esimene kohtuistung, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Allpool on esitatud tsiviilseadustiku asjaomane tekst.

Artikkel 2598.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kuupäev

1) Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe võib sõlmida või sellist kokkulepet võib muuta hiljemalt kuupäevaks, mil pöördutakse pädeva asutuse poole, et abielu lahutada.

2) Kohus võib aga abikaasade kokkulepet arvesse võtta hiljemalt esimesel kohtuistungil, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Artikkel 2599.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorm

Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitlev kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult, sellele peab olema märgitud kuupäev ning abikaasad peavad olema sellele alla kirjutanud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/04/2021