Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė

Valstybių narių informacija dėl Reglamento Nr. 1259/2010


Bendra informacija

Sąjunga užsibrėžė tikslą plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę priimant priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose. Be to, didėjant piliečių judumui vidaus rinkoje reikia daugiau lankstumo ir teisinio tikrumo.

2010 m. gruodžio 20 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (vadinamasis reglamentas „Roma III“), piliečiams užtikrinami teisinio tikrumo, numatomumo ir lankstumo atžvilgiu tinkami sprendimai, ginami silpnesnieji partneriai sprendžiant ginčus dėl santuokos nutraukimo ir užkertamas kelias palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimui. Tai taip pat padeda išvengti sudėtingų, ilgų ir varginančių bylų.

Konkrečiau pagal Reglamentą (ES) Nr. 1259/2010 vadinamajai tarptautinei sutuoktinių porai leidžiama iš anksto susitarti, kuri teisė būtų taikoma jos santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium, jeigu teisė, dėl kurios susitariama, yra valstybės narės, su kuria porą sieja glaudesnis ryšys, teisė. Jeigu pora negali susitarti, klausimą, kurios šalies teisė taikoma, teisėjai gali spręsti vadovaudamiesi bendra taisykle.

Tačiau reglamentas netaikomas fizinių asmenų teisinio subjektiškumo klausimams; santuokos buvimo, galiojimo ar pripažinimo klausimams; santuokos pripažinimo negaliojančia klausimams; sutuoktinių pavardės klausimams; santuokos turtinių pasekmių klausimams; tėvų pareigų klausimams; išlaikymo prievolių ir patikų ar paveldėjimo klausimams. Be to, jis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo taikymui.

Tai yra priemonė, kuria įgyvendinamas tvirtesnis dalyvaujančių valstybių narių bendradarbiavimas. Tvirtesnis bendradarbiavimas leidžia bent devynių valstybių narių grupei įgyvendinti priemones vienoje iš Sutartyse numatytų neišimtinės Sąjungos kompetencijos sričių. Pagal SESV 331 straipsnį nedalyvaujančios valstybės narės turi teisę prisijungti prie jau vykstančio tvirtesnio bendradarbiavimo.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą.

Tvirtesnis Bendradarbiavimas

2010 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje Belgijai, Bulgarijai, Vokietijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Portugalijai, Rumunijai ir Slovėnijai. Taigi šios 14 dalyvaujančių valstybių narių priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuris pradėtas taikyti 2012 m. birželio 21 d.

2012 m. lapkričio 21 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendimą 2012/714/ES, kuriuo patvirtinamas Lietuvos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje. Tame sprendime numatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Lietuvai taikomas nuo 2014 m. gegužės 22 d.

2014 m. sausio 27 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendimą 2014/39/ES, kuriuo patvirtinamas Graikijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje. Tame sprendime numatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Graikijai taikomas nuo 2015 m. liepos 29 d.

2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendimą (ES) 2016/1366, kuriuo patvirtinamas Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje. Tame sprendime numatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijai taikomas nuo 2018 m. vasario 11 d.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Belgija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Belgijos teisėje nenustatyta konkrečių reikalavimų, taikytinų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Dėl taikytinos teisės pasirinkimo tvarkos, Belgijos Tarptautinės privatinės teisės kodekso (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 2 skyriaus 55 straipsnio trečioje dalyje nustatyta, kad taikytinos teisės pasirinkimas turi būti nurodytas pirmą kartą stojus prieš teismą (2004 m. liepos 16 d. Tarptautinės privatinės teisės kodekso įstatymas, 2004 m. liepos 27 d. paskelbtas Belgisch Staatsblad/Moniteur belge, įsigaliojo 2004 m. spalio 1 d).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2017

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Vokietija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Pagal Vokietijos teisę (EGBGB 46 straipsnio e dalies 1 punktas) susitarimas dėl teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis turi būti patvirtintas notaro. Civilinio kodekso 127(a) straipsnis taikomas mutatis mutandis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Vokietijos teisę (EGBGB 46 straipsnio e dalies 2 punktas) sutuoktiniai gali pasirinkti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį iki bylos svarstymo pirmojoje instancijoje pabaigos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/01/2021

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Estija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos teisės įstatymo 641 straipsnio 2 ir 3 dalis sutuoktiniai gali sudaryti susitarimą dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010 asmeniškai, notaro patvirtintu dokumentu, arba vietoj notaro patvirtinto dokumento gali būti įregistruotas toks teismo procesas.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Šeimos teisės įstatymo 641 straipsnio 4 dalį sutuoktiniai gali sudaryti ir iš dalies pakeisti susitarimus, nurodomus bet kuriuo metu tol, kol notaras priima prašymą nutraukti santuoką arba toks prašymas priimamas vykstant teismo procesui iki parengiamųjų procedūrų pabaigos arba iki prašymų pateikimo pagal rašytinę procedūrą termino pabaigos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Graikija


Atsižvelgdama į atitinkamą Graikijos pareiškimą, Europos Komisija 2014 m. sausio 27 d. Sprendimu (OL L 23, p. 41) patvirtino Graikijos prisijungimą prie Reglamentu (ES) Nr. 1259/2010 nustatyto tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.

Pagal minėtąjį sprendimą Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Graikijoje taikomas nuo 2015 m. liepos 29 d.


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Graikijos teisėje nėra specialių nacionalinių nuostatų dėl formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Graikijos teisėje nėra specialių nacionalinių nuostatų dėl galimybės nustatyti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Ispanija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Ispanijos teisės aktuose nustatyti papildomi formalūs susitarimų dėl taikytinos teisės reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis, t. y. taikytinos teisės pasirinkimas turi būti įformintas arba autentišku notarinės formos dokumentu (dalyvaujant notarui), arba „documento auténtico“ (autentišku dokumentu – dokumentu, kuriame data ir šalių parašai nekelia abejonių, net jei jis nėra notarinės formos).

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Ispanijos teisę sutuoktiniai negali nustatyti taikytinos teisės bylos nagrinėjimo teisme metu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/06/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Prancūzija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

ES reglamentu nustatyti trys formalūs reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, kad susitarimas dėl teisės pasirinkimo galiotų: susitarimas turi būti sudaromas raštu, nurodant datą ir pasirašytas abiejų šalių.

Reglamentu taip pat suteikiama galimybė numatyti papildomų formalių reikalavimų ir paaiškinama, kaip tokios taisyklės turi būti taikomos atsižvelgiant į sutuoktinių padėtį.

Prancūzijos teisėje nenumatyta jokių nuostatų dėl formos reikalavimų, taikomų susitarimams dėl teisės pasirinkimo santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium bylose. Todėl Prancūzija nepateikė informacijos, reikalaujamos pagal 17 straipsnio 1 dalies a punktą.

Todėl sutuoktiniai, jei jie to pageidauja, gali kreiptis profesionalios pagalbos į asmenį, kurį mano esant kompetentingiausią jiems patarti.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Reglamente nustatyta, kad sutuoktiniai susitarimą dėl jų santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium taikytinos teisės pasirinkimo gali sudaryti ir pakeisti bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip bylos iškėlimo teisme metu.

Tačiau, jei tai numatyta teismo vietos teisėje, sutuoktiniai taikytiną teisę taip pat gali nustatyti teisme bylos nagrinėjimo metu (5 straipsnio 2 ir 3 dalys).

Ši galimybė Prancūzijos teisėje nėra aiškiai numatyta. Tai paaiškina, kodėl Prancūzija nepateikė informacijos, reikalaujamos pagal 17 straipsnio 1 dalies b punktą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Latvija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Be Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, Latvijos teisės aktais nenustatyta papildomų formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl teisės pasirinkimo.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Latvijos teisėje nenumatyta galimybė nustatyti taikytiną teisę teisme bylos nagrinėjimo metu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Lietuva


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės normos nenumato papildomų formalių reikalavimų susitarimams dėl santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės normos nenumato galimybės santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytiną teisę nustatyti teisme bylos nagrinėjimo metu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/06/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Liuksemburgas


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Šiuo metu papildomų formalių reikalavimų Liuksemburge nenumatyta.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Liuksemburge nėra galimybės taikytiną teisę nustatyti teisme bylos nagrinėjimo metu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/04/2020

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Vengrija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo netaikomi jokie kiti formalūs reikalavimai, išskyrus nustatytuosius Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Sutuoktiniai taikytiną teisę gali vėliausiai pasirinkti pasirengimo teismo posėdžiui etape, per teismo nustatytą terminą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2019

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Austrija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Austrijos teisė nenumato jokių papildomų formalių reikalavimų susitarimui dėl teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Austrijos teisę (IPRG § 11(3)) pasirinkti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį sutuoktiniai gali ir teisme, bylos nagrinėjimo metu, jei šis pasirinkimas aiškiai išreikštas, o ne vien numanomas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Portugalija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Nėra.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Nėra.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė - Rumunija


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Be numatytųjų Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje, jokių papildomų formalių reikalavimų susitarimui dėl teisės pasirinkimo nėra.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Rumunijos teisę sutuoktiniai taip pat gali nurodyti santuokos nutraukimui taikytiną teisę po kreipimosi į teismą, tačiau ne vėliau nei pirmojo teismo posėdžio, į kurį sutuoktiniai oficialiai pakviesti, dieną.

Atitinkami Civilinio kodekso tekstai pateikiami toliau:

2598 straipsnis

Susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo data

1) Susitarimas dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pasirinkimo gali būti sudarytas arba pakeistas ne vėliau kaip iki tos dienos, kai į kompetentingą instituciją kreipiamasi dėl santuokos nutraukimo.

2) Tačiau teismas į sutuoktinių susitarimą gali atsižvelgti ne vėliau kaip iki pirmojo posėdžio, į kurį šalys buvo oficialiai pakviestos.

2599 straipsnis

Susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo forma

Susitarimas dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pasirinkimo turi būti sudaromas raštu, jį pasirašo sutuoktiniai ir nurodo datą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2021