Rozhodné právo pre rozvod a rozluku

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia č. 1259/2010


Všeobecné informácie

Európska únia si za cieľ určila rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom prijatia opatrení týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Zároveň si intenzívnejší pohyb občanov v rámci vnútorného trhu vyžaduje viac flexibility a väčšiu právnu istotu.

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (nazvané nariadenie Rím III) zabezpečuje vhodné riešenia pre občanov z hľadiska právnej istoty, predvídateľnosti a flexibility, chráni slabšieho z partnerov počas rozvodových sporov a predchádza vyhľadávaniu čo najvýhodnejšieho právneho postavenia (tzv. „forum shopping“). Pomáha tiež predchádzať komplikovaným, zdĺhavým a bolestným konaniam.

Konkrétnejšie, nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 umožňuje medzinárodným manželským párom dohodnúť sa v predstihu na tom, ktorý právny poriadok sa pri ich rozvode alebo rozluke bude uplatňovať, za predpokladu, že právny poriadok, na ktorom sa dohodnú, je právnym poriadkom členského štátu, s ktorým má daný manželský pár užšiu väzbu. Ak sa páry nevedia dohodnúť, sudcovia môžu použiť jednotnú úpravu na prijatie rozhodnutia o právnom poriadku určitej krajiny, ktorý sa potom bude uplatňovať.

Na druhej strane sa však toto nariadenie neuplatňuje, pokiaľ ide o nasledujúce záležitosti: právna spôsobilosť fyzických osôb, existencia, platnosť alebo uznanie manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné, priezvisko manželov, majetkovoprávne dôsledky manželstva, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť, správa majetku a dedičstvo. Toto nariadenie taktiež neovplyvňuje uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Je to nástroj, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca medzi zúčastnenými členskými štátmi. Posilnená spolupráca umožňuje skupine pozostávajúcej z aspoň deviatich členských štátov vykonávať opatrenia v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy v rámci iných ako výlučných právomocí Únie. Podľa článku 331 ZFEÚ majú nezúčastnené členské štáty naďalej právo pridať sa k prebiehajúcej posilnenej spolupráci.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

Posilnená Spolupráca

Rada prijala 12. júla 2010 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2010/405/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku medzi Belgickom, Bulharskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Lotyšskom, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Rakúskom, Portugalskom, Rumunskom a Slovinskom. V dôsledku toho prijalo spomenutých 14 zúčastnených štátov Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010, ktoré sa uplatňuje od 21. júna 2012.

Komisia prijala 21. novembra 2012 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2012/714/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Litvy na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Podľa tohto rozhodnutia sa má nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 uplatňovať na Litvu od 22. mája 2014.

Komisia prijala 27. januára 2014 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2014/39/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Podľa tohto rozhodnutia sa má nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 uplatňovať na Grécko od 29. júla 2015.

Komisia 10. augusta 2016 prijala Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie (EÚ) 2016/1366, ktorým sa potvrdzuje účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. V tomto rozhodnutí sa stanovuje, že nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 sa uplatňuje na Estónsko od 11. februára 2018.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Belgicko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Belgické právne predpisy nestanovujú žiadne osobitné formálne požiadavky pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa voľby rozhodného práva, článok 55 § 2 bod 3 belgického zákonníka o medzinárodnom práve súkromnom (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) stanovuje, že voľba musí byť vyjadrená pri prvom dostavení sa na súd (zákon o kódexe medzinárodného práva súkromného zo 16. júla 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z 27. júla 2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Nemecko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. d) bod 1 EGBGB) musí byť dohoda o voľbe rozhodného práva na základe článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zaznamenaná notárskym zápisom. Článok 127 písm. a) občianskeho zákonníka sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. d) bod 2 EGBGB) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo až do skončenia pojednávania v prvostupňovom konaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/10/2015

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Estónsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa § 641 ods. 2 a 3 zákona o rodinnom práve sa v súvislosti s rozvodom môžu manželia dohodnúť na rozhodnom práve podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 osobne, a to notársky overeným úkonom, alebo je možné ako náhradu za notársky overený úkon zaznamenať začatie takéhoto súdneho konania.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa § 641 ods. 4 zákona o rodinnom práve môžu manželia uzatvárať a upravovať uvedené dohody kedykoľvek až do prijatia návrhu na rozvod manželstva notárom, alebo v rámci súdneho konania, a to až do ukončenia predbežného konania alebo uplynutia lehoty na podanie návrhu v rámci písomného postupu konania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/01/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Grécko


V súvislosti s príslušným oznámením Helénskej republiky Európska komisia svojím rozhodnutím z 27. januára 2014 (Ú. v EÚ L 23, 28.1.2014, s. 41) potvrdila účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva uplatňovaného na rozvod a rozluku, ktorá bola ustanovená nariadením (EÚ) č. 1259/2010 („Rím III“).

V súlade s uvedeným rozhodnutím sa nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 v Grécku uplatňuje od 29. júla 2015.


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s formálnymi náležitosťami, ktoré sa uplatňujú na dohody vo veci voľby rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s možnosťou určenia rozhodného práva v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/11/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Španielsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Španielske právne predpisy stanovujú pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 tieto dodatočné formálne náležitosti: dohoda o voľbe rozhodného práva musí byť uzavretá buď formou verejnej listiny (pred notárom), alebo úradného dokumentu („documento auténtico“, v ktorom nemožno spochybniť dátum a podpisy zmluvných strán, aj keď nie je vo forme notárskej listiny).

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa španielskych právnych predpisov manželia nemôžu určiť rozhodné právo pred súdom v priebehu konania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V nariadení sa stanovujú tri podmienky formálnej platnosti dohody o určení rozhodného práva: dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum a musia ju podpísať obe strany.

Nariadenie navyše oprávňuje členské štáty stanoviť dodatočné formálne požiadavky a spresňuje spôsob, akým sa takéto pravidlá majú uplatňovať v závislosti od situácie manželov.

Francúzsky právny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie o podmienkach platnosti dohody o určení rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. a).

Manželia sa môžu obrátiť na odborníka, ktorý im podľa ich názoru najlepšie pomôže túto vec objasniť.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Dohodu o určení rozhodného práva možno uzavrieť a zmeniť kedykoľvek, najneskôr však v čase začatia konania.

Ak to právny poriadok štátu konajúceho súdu umožňuje, manželia môžu tiež určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania (článok 5 ods. 2 a 3).

Vo francúzskom právnom poriadku nie je táto možnosť vyslovene stanovená. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. b).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Lotyšsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Lotyšský právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Lotyšský právny poriadok neposkytuje možnosť určiť rozhodné právo na súde v prebiehajúcich konaniach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/02/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Luxembursko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Luxemburský právny poriadok v súčasnosti neobsahuje žiadne ustanovenia o dodatočných formálnych požiadavkách.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Luxemburský právny poriadok nestanovuje možnosť určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/04/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Maďarsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Na dohodu o voľbe rozhodného práva sa nevzťahujú žiadne ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Najneskôr kedy si manželia môžu zvoliť rozhodné právo, je v prípravnej fáze súdneho procesu, a to v lehote stanovenej súdom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/01/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Rakúsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Rakúsky právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva podľa článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rakúskeho právneho poriadku (§ 11(3) IPRG) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo aj na súde v priebehu konania za predpokladu, že voľba práva sa vyjadrí výslovne a nie len implicitným správaním.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/08/2017

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Portugalsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Žiadne informácie na oznámenie.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Žiadne informácie na oznámenie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2019

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Rumunsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Okrem náležitostí uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 neexistujú žiadne ďalšie formálne náležitosti uplatniteľné na dohodu o voľbe rozhodného práva.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rumunského právneho poriadku si môžu manželia určiť rozhodné právo pre rozvod aj po tom, ako súd začne v tejto veci konať, najneskôr však ku dňu prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/10/2015