Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

Nationell information om förordning nr 1259/2010


Allmän information

Europeiska unionen har satt som mål att utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, genom att anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor med gränsöverskridande inslag. Samtidigt kräver den ökade rörligheten för medborgarna på den inre marknaden mer flexibilitet och ökad rättssäkerhet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterRådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (den s.k. Rom III-förordningen) ger medborgarna ändamålsenliga lösningar när det gäller rättssäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet, skyddar den svagare parten i en skilsmässa och förhindrar ”forum shopping”. Därigenom blir det också möjligt att undvika komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden.

Mer specifikt innebär förordning (EU) nr 1259/2010 att internationella par i förväg kan komma överens om vilken lagstiftning som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad förutsatt att den avtalade lagen är lagen i den medlemsstat som de har närmast anknytning till. Om paret inte kan komma överens finns det gemensamma regler som domstolarna kan använda för att avgöra vilken lands lagstiftning som ska tillämpas.

Förordningen är däremot inte tillämplig på fysiska personers rättshandlingsförmåga, frågan om ett äktenskap överhuvudtaget har ingåtts samt giltigheten och erkännandet av äktenskap, annullering av äktenskap, makarnas efternamn, äktenskapets förmögenhetsrättsliga konsekvenser, föräldraansvar, underhållsskyldighet samt arvstruster och arv. Den påverkar inte heller tillämpningen av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

Den är ett instrument för fördjupat samarbete mellan de deltagande medlemsstaterna. Det fördjupade samarbetet gör det möjligt för en grupp om minst nio medlemsstater att genomföra åtgärder inom något av de områden som avses i fördragen inom ramen för unionens icke exklusiva befogenheter. Enligt artikel 331 i EUF-fördraget har icke deltagande medlemsstater rätt att ansluta sig till ett pågående fördjupat samarbete.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas.

Fördjupat Samarbete

Den 12 juli 2010 antog rådet Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut 2010/405/EU om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad mellan Belgien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Rumänien och Slovenien. Som en följd av detta antog de nämnda 14 deltagande medlemsstaterna rådets Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning (EU) nr 1259/2010, som började tillämpas den 21 juni 2012.

Den 21 november 2012 antog kommissionen Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut 2012/714/EU, som bekräftar Litauens deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Litauen från och med den 22 maj 2014.

Den 27 januari 2014 antog kommissionen Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut 2014/39/EU som bekräftar Greklands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Grekland från och med den 29 juli 2015.

Den 10 augusti 2016 antog kommissionen Länken öppnas i ett nytt fönsterbeslut (EU) 2016/1366 som bekräftar Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Estland från och med den 11 februari 2018.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 09/07/2018

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Belgien


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I den belgiska lagstiftningen fastställs inga specifika formella krav vad gäller avtal om val av tillämplig lag i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

När det gäller kraven för val av tillämplig lag fastställs i artikel 55.2.3 i den belgiska kodexen om internationell privaträtt (Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht) att valet måste göras vid den första inställelsen (Lagen om kodexen för internationell privaträtt av den 16 juli 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge av den 27 juli 2004, som trädde i kraft den 1 oktober 2004).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/07/2017

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Tyskland


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.1 i lagen om införande av civillagen – EGBGB) ska ett lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010 registreras i en notarieakt. Artikel 127a i civillagen (BGB) gäller i tillämpliga delar.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.2 i EGBGB) kan makarna kan välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 fram till avslutandet av förhandlingen i första instans.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2015

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Estland


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt § 641.2 och 641.3 i familjelagen får makar personligen ingå ett avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnaden i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1259/2010 i form av en bestyrkt notariehandling. Om lagvalet noteras vid inledandet av en rättsprocess om äktenskapsskillnad ersätter detta den bestyrkta notariehandlingen.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt § 641.4 i familjelagen får makar ingå och ändra de aktuella avtalen när som helst fram till dess att en ansökan om äktenskapsskillnad godtas av en notarie eller i en rättsprocess fram till dess att det förberedande förfarandet avslutas eller tidsfristen för att inge skriftliga ansökningar löper ut.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Grekland


Efter en förklaring från Grekland angående denna fråga bekräftade Europeiska kommissionen i sitt beslut av den 27 januari 2014 (EUT L 23, 28.1.2014, s. 41) Greklands deltagande i det fördjupade samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad som införs genom förordning (EU) nr 1259/2010 (Rom ΙΙΙ).

Enligt ovannämnda beslut är förordning (EU) nr 1259/2010 tillämplig i Grekland från och med den 29 juli 2015.


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I grekisk rätt finns inga särskilda nationella bestämmelser om formkrav som ska tillämpas på avtal om val av tillämplig lag enligt artikel 7.2–4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

I grekisk rätt finns inga särskilda nationella bestämmelser om möjligheten att välja tillämplig lag enligt artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/03/2016

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Spanien


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Spansk rätt föreskriver formkrav utöver de som anges i artikel 7.2–4 i förordning (EU) nr 1259/2010: ett avtal om val av tillämplig lag måste således ha formen av en officiellt upprättad handling (upprättad inför en notarie) eller en ”autentisk handling” (ett dokument vars datering och partsunderskrifter är otvetydiga, även om det inte är fråga om en notariatshandling).

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt spansk rätt är det inte möjligt att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Frankrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Förordningen föreskriver tre formkrav för ett giltigt avtal om val av tillämplig lag: avtalet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av parterna.

Enligt förordningen kan medlemsstaterna föreskriva ytterligare formföreskrifter. Tillämpningen av dessa är beroende av makarnas situation.

I fransk rätt finns ingen regel om vilka formkrav som ställs för att ett avtal om tillämplig lag vid äktenskaps- eller hemskillnad ska vara giltigt. Frankrike har således inte lämnat någon sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 a.

Följaktligen står det makarna fritt att söka professionell rådgivning från en person som de finner lämpad för ändamålet.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Makars avtal om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskaps- eller hemskillnad kan ingås eller ändras när som helst fram till dess att saken tas upp vid domstol.

Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna emellertid även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen (artikel 5.2 och 5.3).

En sådan möjlighet finns inte uttryckligen föreskriven i fransk rätt, vilket förklarar varför Frankrike inte har lämnat en sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 b.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 02/12/2016

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Lettland


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Lettlands lagstiftning föreskrivs inte några ytterligare formkrav för avtal om val av tillämplig lag än de som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

I Lettland föreskrivs inte någon möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/02/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Luxemburg


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Luxemburg ställs för närvarande inga ytterligare formkrav.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt luxemburgisk rätt finns ingen möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/04/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Ungern


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Överenskommelser om tillämplig lag omfattas inte av några andra formella krav än de krav som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Makars val av tillämplig lag kan göras senast i samband med förberedelserna inför rättegången, inom den tidsfrist som domstolen har fastställt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Österrike


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I österrikisk lag fastställs inte några ytterligare formkrav för lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt österrikisk lag (§ 11.3 i lagen om internationell privaträtt – IPRG) kan makarna välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 även under domstolsförhandlingarna, under förutsättning att lagvalet görs uttryckligen och inte bara implicit.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 07/08/2017

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Portugal


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Ingen anmärkning.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Ingen anmärkning.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/08/2019

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Rumänien


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Det finns inga ytterligare formkrav för lagvalsavtal än de som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt rumänsk lagstiftning kan makarna även välja tillämplig lag för äktenskapsskillnad efter det att ärendet anhängiggjorts vid domstolen, men bara fram till och med dagen för den första domstolsförhandling som makarna kallats till.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2015