Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej - Austria

Przywróć Zapisz jako PDF

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Prawo austriackie nie przewiduje żadnych dodatkowych wymogów formalnych dotyczących porozumienia co do wyboru prawa właściwego na podstawie art. 7 ust. 2–4 rozporządzenia UE nr 1259/2010.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Według prawa austriackiego (§ 11 ust. 3 austriackiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – Bundesgesetz über das Internationalen Privatrecht), małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010 także przed sądem w toku postępowania, o ile wyboru prawa dokonuje się w sposób wyraźny, a nie dorozumiany.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2017