Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Beļģija


7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Beļģijas tiesību aktos nav paredzētas konkrētas prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamiem tiesību aktiem atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2. līdz 4. punktam.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Attiecībā uz noteikumiem par piemērojamo tiesību aktu izvēli Beļģijas Starptautisko privāto tiesību kodeksa (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 55. panta 2. punktā noteikts, ka izvēle jāizsaka, pirmoreiz piedaloties tiesas sēdē (2004. gada 16. jūlija Starptautisko privāto tiesību kodekss, kas 2004. gada 27. jūlijā publicēts Belgisch Staatsblad/Moniteur belge un stājās spēkā 2004. gada 1. oktobrī).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 28/07/2017