Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej - Niemcy


Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Zgodnie z prawem niemieckim (art. 46d ust. 1 niemieckiej ustawy wprowadzającej kodeks cywilny – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) porozumienie co do wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 7 ust. 2–4 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010 powinno być poświadczone przez notariusza. Artykuł 127a Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) stosuje się odpowiednio.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Zgodnie z prawem niemieckim (art. 46d ust. 2 niemieckiej ustawy wprowadzającej Kodeks cywilny) małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010 do zakończenia rozprawy w pierwszej instancji.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2015