Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Приложимо право при развод и законна раздяла

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Приложимо право при развод и законна раздяла - Естония


Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Съгласно член 641, алинеи 2 и 3 от Закона за семейството съпрузите могат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета да сключат споразумение относно приложимото право при развод лично в нотариално заверена форма или по време на съдебно производство, като в последния случай вписването на споразумението в съдебния протокол замества нотариално заверената форма.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно член 641, алинея 4 от Закона за семейството съпрузите могат да сключат споразумение и да изменят вече сключено споразумение по всяко време до приемането на искането за развод от нотариуса или, в рамките на съдебно производство, до приключването на предварителното производство, или, в рамките на писмено производство, до изтичането на срока за подаване на искания.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/04/2020