Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Estland


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt § 641.2 och 641.3 i familjelagen får makar personligen ingå ett avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnaden i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1259/2010 i form av en bestyrkt notariehandling. Om lagvalet noteras vid inledandet av en rättsprocess om äktenskapsskillnad ersätter detta den bestyrkta notariehandlingen.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt § 641.4 i familjelagen får makar ingå och ändra de aktuella avtalen när som helst fram till dess att en ansökan om äktenskapsskillnad godtas av en notarie eller i en rättsprocess fram till dess att det förberedande förfarandet avslutas eller tidsfristen för att inge skriftliga ansökningar löper ut.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/04/2020