Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti

Valstu informācija par Regulu Nr. 1259/2010


Vispārīga informācija

Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķi izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, pieņemot pasākumus, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kurās ir pārrobežu elementi. Vienlaikus aizvien lielāka pilsoņu mobilitāte iekšējā tirgū rada nepieciešamību pēc lielākas elastības un tiesiskās noteiktības.

Padomes 2010. gada 20. decembra Saite atveras jaunā logāRegula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (saukta par "Romas III regulu"), nodrošina pienācīgus risinājumus pilsoņiem attiecībā uz tiesisko noteiktību, paredzamību un elastību, aizsargā vājākos partnerus laulības šķiršanas strīdos un novērš "labvēlīgākās tiesas izvēlēšanās" risku. Tā palīdz arī izvairīties no sarežģītas, ilgstošas un sāpīgas tiesvedības.

Konkrētāk Regula (ES) Nr. 1259/2010 ļauj starptautiskiem pāriem jau iepriekš vienoties par to, kādi tiesību akti ir piemērojami to laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, ciktāl tiesību akti, par kuriem panākta vienošanās, ir tādas dalībvalsts tiesību akti, ar kuru tiem ir cieša saistība. Ja pāris nespēj vienoties, tiesneši var izmantot kopīgu formulu, lai izlemtu, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami.

No otras puses, šī regula nav piemērojama šādiem jautājumiem: fizisko personu tiesībspēja un rīcībspēja; laulības pastāvēšana, spēkā esamība un atzīšana; laulības atzīšana par neesošu; laulāto vārdi; laulības mantiskās sekas; vecāku atbildība; uzturēšanas saistības, trasti un mantošana. Tā neskar arī Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību piemērošanu.

Tā ir tiesību akts, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību starp iesaistītajām dalībvalstīm. Ciešāka sadarbība ļauj dalībvalstu grupai, kurā ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus vienā no jomām, uz kuru attiecas Līgumi un kura nav Savienības ekskluzīvā kompetencē. Saskaņā ar LESD 331. pantu dalībvalstis, kas nav iesaistījušās, saglabā tiesības pievienoties jau uzsāktai ciešākai sadarbībai.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu.

Ciešaka Sadarbiba

Padome 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Saite atveras jaunā logāLēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, starp Beļģiju, Bulgāriju, Vāciju, Spāniju, Franciju, Itāliju, Latviju, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Austriju, Portugāli, Rumāniju un Slovēniju. Rezultātā minētās 14 iesaistītās dalībvalstis pieņēma Saite atveras jaunā logāPadomes Regulu (ES) Nr. 1259/2010, kuru sāka piemērot no 2012. gada 21. jūnija.

Komisija 2012. gada 21. novembrī pieņēma Saite atveras jaunā logāLēmumu 2012/714/ES, ar ko apstiprina Lietuvas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Minētajā lēmumā ir paredzēts, ka Regula (ES) Nr. 1259/2010 ir piemērojama Lietuvai no 2014. gada 22. maija.

2014. gada 27. janvārī Komisija pieņēma Saite atveras jaunā logāLēmumu 2014/39/ES, ar ko apstiprina Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Lēmumā paredzēts, ka Regulu (ES) Nr. 1259/2010 Grieķijā piemēro no 2015. gada 29. jūlija.

2016. gada 10. augustā Komisija pieņēma Saite atveras jaunā logāLēmumu (ES) Nr. 2016/1366, ar ko apstiprina Igaunijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Šajā lēmumā ir paredzēts, ka Regula (ES) Nr. 1259/2010 attiecas uz Igauniju no 2018. gada 11. februāra.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019